ILPB2/415-485/10-4/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy świadczenie z tytułu odprawy pośmiertnej objęte ubezpieczeniem na życie jest wolne od podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. (data wpływu 9 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 19 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dożywotniej renty otrzymywanej po zmarłym mężu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dożywotniej renty otrzymywanej po zmarłym mężu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 2 lipca 2010 r. nr ILPB2/415-485/10-2/WS, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 2 lipca 2010 r., skutecznie doręczono dnia 9 lipca 2010 r., zaś w dniu 19 lipca 2010 r. do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 14 lipca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Mąż Wnioskodawczyni był pracownikiem banku w oddziale w Wielkiej Brytanii oraz członkiem programu ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia na życie. Program ten ustanowiony został w ramach zarządu powierniczego. Zgodnie z regulaminem programu Zainteresowana jako żona wskazana przez małżonka, będąca osobą pozostającą na jego utrzymaniu, z chwilą zgonu męża nabyła prawo do świadczeń z tytułu odprawy pośmiertnej. Wypłata świadczeń nastąpiła w formie dożywotniej renty dla małżonka osoby zmarłej. Zgodnie z regulaminem programu otrzymywane przez Zainteresowaną świadczenia z tytułu odprawy pośmiertnej objęte są ubezpieczeniem u ubezpieczyciela, który z chwilą zgonu męża Wnioskodawczyni stał się odpowiedzialny za wypłatę przysługującej jej dożywotniej renty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powyższe świadczenie z tytułu odprawy pośmiertnej objęte ubezpieczeniem na życie jest kwotą z ubezpieczenia osobowego i czy wobec tego jest wolne od podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacana Jej dożywotnio renta dla małżonka po śmierci Jej męża jest kwotą z ubezpieczenia osobowego, wynikającą z ww. programu ubezpieczenia na rzecz Jej męża, w części „ubezpieczenie na życie”. Wobec powyższego jest ona wolna od podatku dochodowego, zgodnie z cytowanym wyżej przepisem ustawy. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard Komentarz LEX 2009), z którego wynika, że zwolnienie dotyczy wszystkich kwot otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia osobowego, w tym również renta wypłacana tytułem ubezpieczenia. Oznacza to, że renty wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe należy zaliczyć do ubezpieczeń osobowych na życie. W związku z powyższym korzystają one ze zwolnienia od podatku (pismo z dnia 18 marca 1996 r. PO 5/6-1109-0249/96 Biul. Skarb. 1996 Nr 5).

Wnioskodawczyni wskazuje, iż ww. pismo Dyrektora Departamentu podatków bezpośrednich i opłat z dnia 18 marca 1996 r. (do wiadomości izb i urzędów skarbowych) zawiera informacje, że renty wypłacane przez instytucje ubezpieczeniowe należy zaliczyć do ubezpieczeń osobowych na życie. W związku z powyższym, zdaniem Zainteresowanej, korzystają one ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że w myśl art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy, przez przepisy prawa podatkowego należy rozumieć przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast według art. 3 pkt 1 ww. ustawy przez ustawy podatkowe należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Analiza przedstawionego we wniosku pytania wskazuje, że dotyczy ono zarówno stosowania przepisów prawa podatkowego, jak i stosowania przepisów z zakresu prawa cywilnego.

W konsekwencji odpowiedź na pytanie czy świadczenie z tytułu odprawy pośmiertnej objęte ubezpieczeniem na życie jest kwotą z ubezpieczenia osobowego nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej, wydawanej na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na przedstawione we wniosku pytanie, jedynie w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zwalnia się od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15, tj. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Stosownie do art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni z chwilą śmierci męża nabyła prawo do świadczeń z tytułu odprawy pośmiertnej, w formie dożywotniej renty dla małżonka osoby zmarłej. Powyższe świadczenie wypłacone zostało zgodnie z regulaminem programu ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia na życie, którego członkiem był mąż Zainteresowanej.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości zwolnienia powyższego świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 kpt 4 ww. ustawy, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy wypłacone świadczenie jest kwotą z ubezpieczenia osobowego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podtrzymała swoje stanowisko, iż otrzymywana przez nią comiesięczna renta dla małżonka z ubezpieczenia na życie jest kwotą wynikającą z ubezpieczenia osobowego.

Jeżeli zatem (jak twierdzi Wnioskodawczyni) otrzymywana przez nią comiesięczna renta dla małżonka z ubezpieczenia na życie jest kwotą wynikającą z ubezpieczenia osobowego, korzysta ona ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.