IBPBII/1/415-320/12/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy kwota otrzymana z lokaty ubezpieczeniowej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy pdof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 30 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 20 marca i 03 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego przez uposażonego z lokaty ubezpieczeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej - jak wynikało z treści wniosku – podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego przez uposażonego z lokaty ubezpieczeniowej.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 07 marca 2012 r. znak: IBPB II/1/436-503/11/MCZ wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 20 marca i 03 kwietnia 2012 r. wskazując, iż Wnioskodawczyni w rzeczywistości oczekuje interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wnosząc jednocześnie o umorzenie wniosku w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

M.W. (ciotka Wnioskodawczyni) posiadała zgromadzone oszczędności w Banku X. W dniu 16 lutego 2011 r. ww. założyła lokatę ubezpieczeniową w wysokości 200 000 złotych i złożyła deklarację zgody na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy.

Jako osobę uposażoną do otrzymania świadczenia przysługującego z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na wypadek śmierci M.W. wyznaczyła Wnioskodawczynię. W dniu 09 maja 2011 r. M.W. zmarła. Po jej śmierci Wnioskodawczyni zgłosiła się do Banku X, gdzie została poinformowana, iż wszelkie sprawy związane z ww. lokatą należy uregulować w X Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. Po telefonicznym kontakcie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wnioskodawczyni została poinformowana o potrzebie dostarczenia następujących dokumentów zmarłej M.W., tj. karty statystycznej do karty zgonu oraz aktu zgonu. Ponadto celem wypłaty świadczenia Wnioskodawczyni powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia oraz dane niezbędne dla wypłaty świadczenia, Wnioskodawczyni dostarczyła Towarzystwu niezbędne dokumenty. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przekazało świadczenie ubezpieczeniowe na rachunek bankowy Wnioskodawczyni w kwocie 202 027,15 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymanym świadczeniem ubezpieczeniowym Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni kwota otrzymanego przez nią świadczenia ubezpieczeniowego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni powołała przepisy art. 21 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których wywiodła, iż dla stwierdzenia czy ww. dochód jest wolny od podatku wyjaśnienia wymaga czy ww. produkt ubezpieczeniowy stanowi ubezpieczenie związane z funduszami kapitałowymi, o których mowa w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.

W regulacjach ustawy o działalności ubezpieczeniowej przewidziano szczególny rodzaj ubezpieczeń na życie - związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Jest to jedyny rodzaj ubezpieczenia na życie związanego z funduszem kapitałowym, zatem skoro przepis art. 24 ust 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołuje się do ubezpieczenia związanego że funduszami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to w istocie odwołuje się do określonego typu ubezpieczenia przewidzianego w regulacjach ubezpieczeniowych - do ubezpieczenia związanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

Analizowany produkt ubezpieczeniowy będący przedmiotem sprawy - Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy należy zaklasyfikować jako ubezpieczenie na życie z grupy 1 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Nie jest to ubezpieczenie z grupy 3. Szczególne warunki ubezpieczenia nie wspominają o jakimkolwiek wydzieleniu funduszu aktywów finansowanych ze składek ubezpieczeniowych (UFK). Ponadto warunki ubezpieczenia nie obligują X Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA do jakiegokolwiek konkretnego sposobu inwestowania zgromadzonych środków. Towarzystwo zobowiązuje się jedynie do wypłaty w przyszłości świadczenia o określonej wielkości, którego wartość minimalna jest gwarantowana (równa składce ubezpieczenia).

Co więcej szczególne warunki ubezpieczenia nie wspominają, że wypłata świadczenia ubezpieczeniowego będzie związana bezpośrednio z umarzaniem jakichkolwiek jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zasadniczo analizowany produkt w ogóle nie odwołuje się do funduszy kapitałowych. Szczególne warunki ubezpieczenia odwołują się jedynie do wartości indeksu (indeks - kurs zamknięcia kontraktu future na cenę bawełny – Bloomberg: CT1<Cmdt>/HP), od którego będzie uzależniona przyszła wysokość świadczenia. Należy zaznaczyć, że samo powołanie określonych instrumentów finansowych w umowie ubezpieczenia nie przesądza o tym, że faktycznie ubezpieczyciel będzie dokonywał lokowania środków w te instrumenty.

W konsekwencji należy wskazać, że świadczenie wypłacone Wnioskodawczyni, w związku z analizowanym ubezpieczeniem, stanowi świadczenie z tytułu ubezpieczeń osobowych i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ww. ustawy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 04 stycznia 2008 r. (IPPB2/415-211/07-4/SR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawczyni zajętego w przedstawionym stanie faktycznym dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego przez uposażonego z lokaty ubezpieczeniowej. W zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostanie postanowienie o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15, tj. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Stosownie do art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W myśl art. 831 § 1 K.c. ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczeniowej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Przywołane powyżej przepisy Kodeksu cywilnego odnoszą się do rodzaju ubezpieczenia osobowego.

W świetle art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż M.W. - ciotka Wnioskodawczyni, założyła w 2011 r. w Banku X lokatę ubezpieczeniową i przystąpiła do grupowego ubezpieczenia na życie Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy. Wnioskodawczyni została ustanowiona przez ciotkę osobą uposażoną do otrzymania świadczenia przysługującego z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej w ramach ww. ubezpieczenia przez ubezpieczyciela na wypadek jej śmierci. Ubezpieczyciel wypłacił Wnioskodawczyni jako uposażonej świadczenie przysługujące z tytułu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ciotki. Zdaniem Wnioskodawczyni lokata ubezpieczeniowa będąca ubezpieczeniem na życie jest ubezpieczeniem osobowym; nie jest to ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powołane powyżej przepisy do przedstawionego stanu faktycznego oraz zajętego stanowiska podkreślić należy, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest stwierdzenie jakiego rodzaju świadczenie w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej otrzymywała Wnioskodawczyni - jako uposażona, z lokaty ubezpieczeniowej. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie kwestia ustalenia, że przedmiotowe świadczenie wypłacone Wnioskodawczyni przez Ubezpieczyciela było świadczeniem z tytułu ubezpieczenia osobowego i nie było związane z funduszami kapitałowymi jest wyłącznie okolicznością faktyczną.

Wskazać przy tym należy, iż stosownie do treści § 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w związku z art. 14b § 6 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, dyrektorzy izb skarbowych upoważnieni są w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych do udzielania pisemnych interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem przepisów prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, przy czym mianem ustaw podatkowych – w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej określa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Z powyższych regulacji wynika, że upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ustaw podatkowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i ratyfikowanych umów międzynarodowych związanych z materią podatkową.

W związku z powyższym ocena stanowiska Wnioskodawczyni dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego i przy założeniu, iż zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawczyni przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez uposażoną z lokaty ubezpieczeniowej jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia osobowego i nie jest ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi, o których mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że podstawą wypłaty przez Ubezpieczyciela kwoty pieniężnej dla Wnioskodawczyni było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, stwierdzić należy, że otrzymana przez nią z tego tytułu kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.