Ubezpieczenia osobowe | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenia osobowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia osobowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Świadczenie pieniężne otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Nie sposób natomiast utożsamiać świadczenia pieniężnego otrzymanego w związku z uprawdopodobnieniem istnienia ubezpieczenia z otrzymaniem przez osobę upoważnioną kwoty wynikającej bezpośrednio z umowy ubezpieczenia osobowego. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel – co do zasady – zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega natomiast na zapłacie określonego odszkodowania, umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, np. w życiu osoby ubezpieczonej. W niniejszej sprawie Wnioskodawca otrzymał wprawdzie świadczenie pieniężne od firmy ubezpieczeniowej, jednakże w sytuacji braku polisy otrzymana kwota nie wynikała bezpośrednio oraz jednoznacznie z zapisów umowy ubezpieczenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
5
gru

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kodeks cywilny, ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Powołany powyżej przepis kodeksu cywilnego odnosi się do rodzaju ubezpieczenia osobowego (polisy na życie), którego Wnioskodawczyni jest beneficjentem w związku ze śmiercią X. Ponieważ podstawą do wypłaty przez ubezpieczyciela zagranicznego kwoty pieniężnej dla okaziciela polisy było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż ubezpieczenie to nie było związane z działalnością gospodarczą, działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też funduszami kapitałowymi i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2012
22
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kodeks cywilny, ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Powołany powyżej przepis kodeksu cywilnego odnosi się do rodzaju ubezpieczenia osobowego (polisy na życie), którego Wnioskodawca jest beneficjentem w związku ze śmiercią X. Ponieważ podstawą do wypłaty przez ubezpieczyciela zagranicznego kwoty pieniężnej dla okaziciela polisy było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż ubezpieczenie to nie było związane z działalnością gospodarczą, działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też funduszami kapitałowymi i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2012
22
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej
Fragment:
Kwota świadczenia została wypłacona Wnioskodawczyni z tytułu ubezpieczenia osobowego, ponieważ ubezpieczenie na życie ubezpieczało osobę, a nie majątek. Zgodnie z art. 922 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Ponadto w myśl art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Tak więc, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż wypłacona kwota pieniężna w związku ze śmiercią X z tytułu ubezpieczenia osobowego w instytucji ubezpieczeniowej w Anglii, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ świadczenie to nie należy do spadku po ubezpieczonym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
22
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kwota świadczenia została wypłacona Wnioskodawcy z tytułu ubezpieczenia osobowego, ponieważ ubezpieczenie na życie ubezpieczało osobę, a nie majątek. Zgodnie z art. 922 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Ponadto w myśl art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Tak więc, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż wypłacona kwota pieniężna w związku ze śmiercią X z tytułu ubezpieczenia osobowego w instytucji ubezpieczeniowej w Anglii, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ świadczenie to nie należy do spadku po ubezpieczonym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
22
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kodeks cywilny, ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Powołany powyżej przepis kodeksu cywilnego odnosi się do rodzaju ubezpieczenia osobowego (polisy na życie), którego Wnioskodawca jest beneficjentem w związku ze śmiercią X. Ponieważ podstawą do wypłaty przez ubezpieczyciela zagranicznego kwoty pieniężnej dla okaziciela polisy było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż ubezpieczenie to nie było związane z działalnością gospodarczą, działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też funduszami kapitałowymi i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2012
14
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kodeks cywilny, ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Powołany powyżej przepis kodeksu cywilnego odnosi się do rodzaju ubezpieczenia osobowego (polisy na życie), którego Wnioskodawczyni jest beneficjentem w związku ze śmiercią X. Ponieważ podstawą do wypłaty przez ubezpieczyciela zagranicznego kwoty pieniężnej dla okaziciela polisy było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż ubezpieczenie to nie było związane z działalnością gospodarczą, działami specjalnymi produkcji rolnej, ani też funduszami kapitałowymi i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2012
14
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kwota świadczenia została wypłacona Wnioskodawcy z tytułu ubezpieczenia osobowego, ponieważ ubezpieczenie na życie ubezpieczało osobę, a nie majątek. Zgodnie z art. 922 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Ponadto w myśl art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Tak więc, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż wypłacona kwota pieniężna w związku ze śmiercią X z tytułu ubezpieczenia osobowego w instytucji ubezpieczeniowej w Anglii, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ świadczenie to nie należy do spadku po ubezpieczonym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
14
lis

Istota:
Opodatkowanie kwoty otrzymanej z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej.
Fragment:
Kwota świadczenia została wypłacona Wnioskodawczyni z tytułu ubezpieczenia osobowego, ponieważ ubezpieczenie na życie ubezpieczało osobę, a nie majątek. Zgodnie z art. 922 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Ponadto w myśl art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczeniowa przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Tak więc, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż wypłacona kwota pieniężna w związku ze śmiercią X z tytułu ubezpieczenia osobowego w instytucji ubezpieczeniowej w Anglii, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, ponieważ świadczenie to nie należy do spadku po ubezpieczonym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2012
14
lis

Istota:
Czy kwota otrzymana z lokaty ubezpieczeniowej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 4 ustawy pdof?
Fragment:
W związku z powyższym ocena stanowiska Wnioskodawczyni dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego i przy założeniu, iż zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawczyni przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez uposażoną z lokaty ubezpieczeniowej jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia osobowego i nie jest ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi, o których mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej. Mając na uwadze powyższe oraz to, że podstawą wypłaty przez Ubezpieczyciela kwoty pieniężnej dla Wnioskodawczyni było ubezpieczenie osobowe osoby trzeciej, stwierdzić należy, że otrzymana przez nią z tego tytułu kwota korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
2012
17
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.