Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stwierdzenia, czy Wnioskodawca dokonuje owiadczenia us3ug na rzecz pracowników oraz zwolnienie od podatku owiadczonych przez Wnioskodawce na rzecz ubezpieczyciela us3ug zwi1zanych z obs3ug1 umowy grupowego ubezpieczenia pracowników.
Fragment:
Spó3ka zawar3a we w3asnym imieniu umowe grupowego ubezpieczenia swoich pracowników. Uprawnionymi do odbioru owiadczen, czyli ubezpieczonymi s1 pracownicy Spó3ki, którzy wyrazili chea przyst1pienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego poprzez wype3nienie odpowiedniej deklaracji (polisy imiennej), w której poprzez wybór jednego z wariantów ubezpieczenia, sami okreolili zakres, sume ubezpieczenia oraz wysokooa p3aconej przez siebie miesiecznej sk3adki (koszty tego ubezpieczenia w ca3ooci pokrywa pracownik Spó3ki z w3asnych orodków). Ubezpieczenie na cudzy rachunek jest specyficzn1 form1 ubezpieczenia, odmienn1 od innych form. Odmiennooa ubezpieczenia na cudzy rachunek polega przede wszystkim na tym, ?e w ramach takiego ubezpieczenia ubezpieczaj1cy pe3ni szczególn1 role, gdy? zawarta umowa ubezpieczenia ma na celu ochrone nie jego interesów, a osób trzecich. Zatem w niniejszych okolicznoociach, Wnioskodawca nie dokonuje odsprzeda?y us3ug, gdy? nie nabywa us3ug ubezpieczeniowych we w3asnym imieniu i na w3asny rachunek, które nastepnie odsprzedaje w takim samym zakresie. Wnioskodawca zawiera umowy grupowego ubezpieczenia na rachunek swoich pracowników. Tak wiec wobec zawartej umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wnioskodawca nie korzysta z ochrony ubezpieczeniowej zapewnionej od ubezpieczyciela.
2017
26
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu miesi1ca paYdziernika 2016 r. oraz zaewidencjonowania w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów za miesi1c paYdziernik 2016 r., na podstawie zawartej w dniu 26 wrzeonia 2016 r. umowy leasingu samochodu osobowego pierwsz1 op3ate leasingow1 w kwocie netto 20.081 z3 30 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 2.309 z3 35 gr oraz op3ate przygotowawcz1 w kwocie 1.056 z3 91 gr powiekszon1 o 50% nieodliczonego podatku naliczonego w kwocie 121 z3 55 gr oraz op3aconych w dniu 26 paYdziernika 2016 r. sk3adek ubezpieczeniowych od ww. pojazdu samochodowego w kwocie 31cznej 4.483 z3?
Fragment:
Jednoczeonie w myol art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów sk3adek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokooci przekraczaj1cej ich czeoa ustalon1 w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartooa 20 000 euro, przeliczona na z3ote wed3ug kursu sprzeda?y walut obcych og3aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartooci samochodu przyjetej dla celów ubezpieczenia. Zaliczeniu do kosztów podlegaj1 zatem sk3adki ubezpieczeniowe przypadaj1ce wy31cznie na wartooa samochodu nie wy?sz1 ni? 20.000 euro. Przewidziane ustaw1 ograniczenie dotyczy tylko sk3adek, których wysokooa jest uzale?niona od wartooci samochodu, czyli sk3adek z tytu3u ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzie?y tzw. AUTOCASCO (AC). Zatem, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów ubezpieczenia samochodów w czeoci dotycz1cej sk3adki na AC podlegaa bedzie ograniczeniom wynikaj1cym z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy wartooa samochodu przekraczaa bedzie równowartooa 20.000 euro, przeliczon1 na z3ote wed3ug kursu oredniego euro og3aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartooci samochodu przyjetej dla celów ubezpieczenia. Skoro wiec to Wnioskodawca, jako korzystaj1cy, poniós3 wydatki z tytu3u ubezpieczenia leasingowanego samochodu, to koszty sk3adek Wnioskodawca mo?e zaliczya do kosztów prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, przy czym w odniesieniu do sk3adek ubezpieczenia autocasco winien zastosowaa ograniczenie do limitu równowartooci 20.000 euro.
2017
12
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z Francji.
Fragment:
(...) ubezpieczenia na życie lub dożycie zawartą na podstawie odrębnych przepisów. Przepis art. 24 ust. 15 i 15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ to nie Wnioskodawca inwestował składkę ubezpieczeniową, tylko zmarły ubezpieczony, który wskazał Wnioskodawcę jako osobę uprawnioną do otrzymania sumy ubezpieczenia. Dyspozycja przepisu jasno wskazuje, że ów szczególny sposób ustalenia dochodu do opodatkowania dotyczy osób, które były inwestorami składek na podstawie zawartej przez siebie umowy. O inwestowaniu składki nie może być natomiast mowy w przypadku Wnioskodawcy, gdyż Wnioskodawca jako uprawniony otrzymał jedynie sumę ubezpieczenia przypadającą po zmarłym ubezpieczonym. Skutkuje to tym, że otrzymana kwota nie stanowi dla Wnioskodawcy dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi jak również z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie. W świetle powyższego, otrzymana przez Wnioskodawcę kwota zwolniona jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
sty

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług ubezpieczenia okrętu w okresie jego budowy oraz mechanizmów i urządzeń zdeponowanych w magazynach bądź zamontowanych na okręcie.
Fragment:
Zawarta początkowo (przed rozpoczęciem budowy okrętu) Umowa nie przewidywała określonej kwoty ubezpieczenia ani maksymalnej wysokości składki ubezpieczenia. W trakcie trwania projektu (już po dokonaniu pierwszych rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w zakresie ubezpieczenia) zamawiający i wykonawca zdecydowali o doprecyzowaniu tej kwestii w Umowie. W efekcie, w dniu 29 maja 2015 r. podpisany został Aneks nr III do Umowy, zgodnie z którym w istniejących poprzednio zapisach dotyczących ubezpieczenia dodano zapis o maksymalnej wysokości kosztów ubezpieczenia: „Koszty ubezpieczenia Okrętu w budowie, w tym Dostaw Zamawiającego, pokryje Zamawiający do maksymalnej wysokości (...), na następujących warunkach: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie negocjował warunki ubezpieczenia, Wykonawca przedstawi ostateczną umowę ubezpieczenia wraz z polisą, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymaganej składki(ek) ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami płatności umowy ubezpieczeniowej, Zamawiający zwróci - Wykonawcy koszty zapłaconej składki(ek) ubezpieczenia w terminie do 30 (trzydziestu) dni na podstawie faktury z dołączonym dowodem opłaty składki." W efekcie uzgodnienia maksymalnej wysokości składki ubezpieczenia, w Aneksie nr III wskazano, że cena uzgodniona przez strony Umowy obejmie: kwotę wynagrodzenia wykonawcy, kwotę podatku od towarów i usług obliczoną od kwoty wynagrodzenia wykonawcy oraz koszt ubezpieczenia okrętu w budowie na zasadach określonych w odpowiedniej polisie do maksymalnej wartości składki, o której mowa wcześniej.
2016
29
gru

Istota:
Jak zgodnie z przepisami w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczyć koszty ubezpieczenia mając na uwadze fakt, że wartość leasingowanego samochodu osobowego przekracza równowartość 20 000 euro (słownie: dwadzieścia tysięcy euro)?
Fragment:
Został wydany certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia. ubezpieczenia straty finansowej w następstwie wystąpienia szkody całkowitej pojazdu (ubezpieczenie GAP). Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Został wydany certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia. Spółka nie zawierała z ubezpieczycielem umów ubezpieczenia samochodu, nie miała wpływu na wybór ubezpieczyciela ani na negocjowanie stawek ubezpieczenia. Zgodnie z warunkami umowy finansowania operacyjnego stroną ubezpieczającą pojazd w zakresie OC i AC jest finansujący. Stroną ubezpieczającą w przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej oraz ubezpieczenia GAP, także jest finansujący. Na podstawie umowy leasingu wszystkie wyszczególnione powyżej składki ubezpieczenia samochodu stanowią jeden z elementów kalkulacji raty leasingowej. Ubezpieczenie auta zostało sfinansowane w ramach leasingu operacyjnego i w całości (jednorazowo) opłacone przez finansującego. Podatnik otrzymał do wglądu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (OC, AC, NNW, ASS) przez finansującego z firmą ubezpieczeniową oraz certyfikaty ubezpieczenia GAP oraz ochrony prawnej pojazdu. Umowa ubezpieczenia leasingowanego auta została zawarta na cały okres umowy finansowania operacyjnego (36 miesięcy) z wyszczególnieniem kwot poszczególnych składek w każdym okresie ubezpieczenia - okres liczony co 12 miesięcy.
2016
17
gru

Istota:
Czy z tytułu opłacania przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie grupowe osób zarządzających powstaje u nich przychód, a w konsekwencji czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Takie określenie podmiotów wynika przede wszystkim z faktu, że umowa ubezpieczenia w głównej mierze ma zabezpieczyć interesy Spółki. Wydatki na ubezpieczenie, które Spółka planuje ponieść mają za zadanie zabezpieczenie jej stanu majątkowego przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Umowa ubezpieczenia ma przede wszystkim umożliwić uzyskanie środków należnych Spółce z tytułu odszkodowania za działanie kadry zarządzającej na niekorzyść Wnioskodawcy w przypadku, gdy uzyskanie tych środków z majątku osobistego ww. osób będzie niemożliwe. Umowa ubezpieczenia ma być również formą zabezpieczenia Spółki przed roszczeniami osób trzecich związanymi z nieprawidłowym działaniem członków organów zarządzających. Dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia Spółka będzie miała pewność, że ww. szkody nie będą miały wpływu na jej płynność finansową. Umowa ubezpieczenia ma zatem na celu zabezpieczenie finansowe Wnioskodawcy, a w konsekwencji zachowanie oraz zabezpieczenie źródeł przychodów Spółki. Ponadto wskazać należy, że zgodnie z umową ubezpieczenia ochroną objęci są nie tylko sami członkowie organów zarządzających, ale przede wszystkim Spółka. Ochrona ubezpieczeniowa Wnioskodawcy dotyczyła będzie dwóch klauzul: ochrona Spółki w związku z przejęciem odpowiedzialności osób Ubezpieczonych, ochrona Spółki w związku z roszczeniem podnoszącym zarzut jej nieprawidłowego działania w obszarze obrotu papierami wartościowymi, ochrona Spółki w przypadku wniesienia roszczenia opartego o odpowiedzialność solidarną Spółki i Osoby Ubezpieczonej.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie uznania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na życie za fakturę
Fragment:
Zgodnie z art. 809 § 1 k.c. ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, która zawiera następujące dane: datę wystawienia, numer seryjny - jest to unikalny kolejny numer właściwy dla danego produktu, nie jest to kolejny numer wydawanej przez towarzystwo polisy, dane ubezpieczonego, ubezpieczającego, wykaz ryzyk objętych ubezpieczeniem, wysokość składki, inne informacje. W przypadku ubezpieczeń grupowych wysokość składki wykazywanej na polisie dotyczy jednego ubezpieczonego. Ilość osób ubezpieczonych jest zmienna w poszczególnych miesiącach w zależności od ilości osób które przystąpiły lub wystąpiły z ubezpieczenia. Kwota ta nie stanowi wartości usługi ubezpieczeniowej wynikającej z danej polisy, lecz tylko określa wynagrodzenie jednostkowe. W ubezpieczeniach indywidualnych wysokość składki może być regularna (miesięczna, kwartalna, roczna) lub płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. W przypadku składki regularnej przy umowach zawartych na czas nieokreślony nie jest znana wartość usługi, ponieważ ubezpieczony może w każdej chwili rozwiązać umowę. Ponadto ubezpieczenia indywidualne mogą być również zawierane na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, co powoduje, że okres trwania umowy nie jest znany w chwili wystawiania polisy ubezpieczeniowej.
2016
29
lis

Istota:
Czy Stocznia postępuje prawidłowo stosując stawkę VAT 23% do wystawianych faktur na płatności ubezpieczenia?
Fragment:
Koszty ubezpieczenia, którymi obciążany jest zleceniodawca, powinny być elementem podstawy opodatkowania usługi i to niezależnie od tego, czy stanowią element kalkulacyjny wchodzący w skład umówionej przez strony należności za usługę, czy też umowa stron wyodrębnia ubezpieczenie w oddzielnych kwotach. Nie można sztucznie wyodrębniać spośród jednej kompleksowej usługi pewnej czynności tylko w tym celu, aby zdjąć ze świadczącego główną usługę ciężar opodatkowania. W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że koszt ubezpieczenia budowy statku stanowi element cenotwórczy usługi. W przypadku świadczenia usługi budowy statku wraz z ubezpieczeniem budowanego przedmiotu, mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, bowiem ubezpieczenie jest ściśle związane z usługą podstawową (budową) i ma w stosunku do niej charakter dopełniający. Z uwagi na powyższe opodatkowaniu podlega usługa budowy, w której jako element kalkulacyjny znajduje się koszt przedmiotowego ubezpieczenia. Tym samym ubezpieczenie nie stanowi dla kontrahenta odrębnego świadczenia i – zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - powinno zwiększać podstawę opodatkowania świadczonych usług.
2016
26
lis

Istota:
Uznanie jako odrębnych świadczeń usług: zarządzania flotą samochodową oraz ubezpieczenia – opodatkowanych według stawek podatku właściwych dla tych świadczeń.
Fragment:
Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności chce, obok usługi zarządzania flotą samochodową, wprowadzić odrębną usługę ubezpieczenia OC i AC (Spółka zawierać będzie umowę ubezpieczenia na pojazdy stanowiące własność klienta lub leasingodawcy, a następnie koszty powstałe w związku z zawarciem tej umowy refakturowane będą na Klienta). Usługą główną będzie usługa serwisowa, natomiast włączona będzie do niej usługa ubezpieczenia będzie stanowić usługę dodatkową. Jak wskazała Spółka, pojazdy stanowiące przedmiot zarówno usługi serwisowej, jak i usługi ubezpieczenia mogą mieć następujący status prawny: stanowią własność klienta, który będzie upoważniał Spółkę do zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdów, stanowią przedmiot umowy leasingu, gdzie, w zależności od treści umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia Spółkę upoważniać będzie leasingodawca lub leasingobiorca. Postanowienia dotyczące dodatkowej usługi ubezpieczenia będą zakładać, że w pewnych wypadkach klient będzie mógł ubezpieczyć pojazdy we własnym zakresie, bez angażowania Spółki, przedstawiając jedynie dowody ubezpieczenia pojazdów na potwierdzenie wywiązania się z tego obowiązku. Wnioskodawca będzie nabywał ubezpieczenie we własnym imieniu (w tym przypadku Spółka będzie ubezpieczającym), którego koszty będą następnie fakturowane na rzecz klienta.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Fragment:
Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie składki ubezpieczeniowe opłacali Jej rodzice. O istnieniu tej umowy dowiedziała się przypadkowo w dniu 14 grudnia 2015 r. W tym dniu rodzice przekazali Jej dokumentację związaną z umową. Umowę Wnioskodawczyni wypowiedziała pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. Wyżej opisana umowa ubezpieczania obejmowała nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również gromadzenie kapitału, ponieważ w jej ramach część składki była przeznaczana na wykup jednostek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wartość odstąpienia na koniec umowy wyniosła 20 926 zł 46 gr i została pomniejszona o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych z umów ubezpieczenia w kwocie 341 zł. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny opisany we wniosku stwierdzić należy, że suma dokonanych w okresie ubezpieczenia wpłat do towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacona następnie przez Wnioskodawczynię w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica między sumą wypłaconego świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego należy opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 powołanej ustawy.
2016
13
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.