Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na życie za fakturę
Fragment:
Zgodnie z art. 809 § 1 k.c. ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, która zawiera następujące dane: datę wystawienia, numer seryjny - jest to unikalny kolejny numer właściwy dla danego produktu, nie jest to kolejny numer wydawanej przez towarzystwo polisy, dane ubezpieczonego, ubezpieczającego, wykaz ryzyk objętych ubezpieczeniem, wysokość składki, inne informacje. W przypadku ubezpieczeń grupowych wysokość składki wykazywanej na polisie dotyczy jednego ubezpieczonego. Ilość osób ubezpieczonych jest zmienna w poszczególnych miesiącach w zależności od ilości osób które przystąpiły lub wystąpiły z ubezpieczenia. Kwota ta nie stanowi wartości usługi ubezpieczeniowej wynikającej z danej polisy, lecz tylko określa wynagrodzenie jednostkowe. W ubezpieczeniach indywidualnych wysokość składki może być regularna (miesięczna, kwartalna, roczna) lub płatna jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. W przypadku składki regularnej przy umowach zawartych na czas nieokreślony nie jest znana wartość usługi, ponieważ ubezpieczony może w każdej chwili rozwiązać umowę. Ponadto ubezpieczenia indywidualne mogą być również zawierane na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, co powoduje, że okres trwania umowy nie jest znany w chwili wystawiania polisy ubezpieczeniowej.
2016
29
lis

Istota:
Czy Stocznia postępuje prawidłowo stosując stawkę VAT 23% do wystawianych faktur na płatności ubezpieczenia?
Fragment:
Koszty ubezpieczenia, którymi obciążany jest zleceniodawca, powinny być elementem podstawy opodatkowania usługi i to niezależnie od tego, czy stanowią element kalkulacyjny wchodzący w skład umówionej przez strony należności za usługę, czy też umowa stron wyodrębnia ubezpieczenie w oddzielnych kwotach. Nie można sztucznie wyodrębniać spośród jednej kompleksowej usługi pewnej czynności tylko w tym celu, aby zdjąć ze świadczącego główną usługę ciężar opodatkowania. W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że koszt ubezpieczenia budowy statku stanowi element cenotwórczy usługi. W przypadku świadczenia usługi budowy statku wraz z ubezpieczeniem budowanego przedmiotu, mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, bowiem ubezpieczenie jest ściśle związane z usługą podstawową (budową) i ma w stosunku do niej charakter dopełniający. Z uwagi na powyższe opodatkowaniu podlega usługa budowy, w której jako element kalkulacyjny znajduje się koszt przedmiotowego ubezpieczenia. Tym samym ubezpieczenie nie stanowi dla kontrahenta odrębnego świadczenia i – zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - powinno zwiększać podstawę opodatkowania świadczonych usług.
2016
26
lis

Istota:
Uznanie jako odrębnych świadczeń usług: zarządzania flotą samochodową oraz ubezpieczenia – opodatkowanych według stawek podatku właściwych dla tych świadczeń.
Fragment:
Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności chce, obok usługi zarządzania flotą samochodową, wprowadzić odrębną usługę ubezpieczenia OC i AC (Spółka zawierać będzie umowę ubezpieczenia na pojazdy stanowiące własność klienta lub leasingodawcy, a następnie koszty powstałe w związku z zawarciem tej umowy refakturowane będą na Klienta). Usługą główną będzie usługa serwisowa, natomiast włączona będzie do niej usługa ubezpieczenia będzie stanowić usługę dodatkową. Jak wskazała Spółka, pojazdy stanowiące przedmiot zarówno usługi serwisowej, jak i usługi ubezpieczenia mogą mieć następujący status prawny: stanowią własność klienta, który będzie upoważniał Spółkę do zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdów, stanowią przedmiot umowy leasingu, gdzie, w zależności od treści umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia Spółkę upoważniać będzie leasingodawca lub leasingobiorca. Postanowienia dotyczące dodatkowej usługi ubezpieczenia będą zakładać, że w pewnych wypadkach klient będzie mógł ubezpieczyć pojazdy we własnym zakresie, bez angażowania Spółki, przedstawiając jedynie dowody ubezpieczenia pojazdów na potwierdzenie wywiązania się z tego obowiązku. Wnioskodawca będzie nabywał ubezpieczenie we własnym imieniu (w tym przypadku Spółka będzie ubezpieczającym), którego koszty będą następnie fakturowane na rzecz klienta.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Fragment:
Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia wszystkie składki ubezpieczeniowe opłacali Jej rodzice. O istnieniu tej umowy dowiedziała się przypadkowo w dniu 14 grudnia 2015 r. W tym dniu rodzice przekazali Jej dokumentację związaną z umową. Umowę Wnioskodawczyni wypowiedziała pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. Wyżej opisana umowa ubezpieczania obejmowała nie tylko ubezpieczenie na życie, ale również gromadzenie kapitału, ponieważ w jej ramach część składki była przeznaczana na wykup jednostek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wartość odstąpienia na koniec umowy wyniosła 20 926 zł 46 gr i została pomniejszona o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych z umów ubezpieczenia w kwocie 341 zł. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny opisany we wniosku stwierdzić należy, że suma dokonanych w okresie ubezpieczenia wpłat do towarzystwa ubezpieczeniowego wypłacona następnie przez Wnioskodawczynię w związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej rozumiany jako różnica między sumą wypłaconego świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego należy opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 powołanej ustawy.
2016
13
lip

Istota:
Spośród czynności wykonywanych przez Spółkę, tylko czynności polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia, których celem będzie doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczeniowych stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe zwolnione od podatku VAT.
Fragment:
(...) ubezpieczenia i zawarciu umowy ubezpieczenia indywidualnego; realizowanie obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji nadzorczych, dobrych praktyk rynkowych, a także wewnętrznych procedur Towarzystwa Ubezpieczeń; realizowanie obowiązków informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych i odbieraniem zgód na przetwarzanie danych osobowych i marketingowych; wykonywanie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego mające na celu zawieranie, w imieniu i na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń umów ubezpieczenia o innym niż dotychczasowy zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wykonywanie czynności faktycznych związanych z obejmowaniem klientów ochroną ubezpieczeniową w ramach umów ubezpieczenia, informowanie klientów o warunkach ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez Towarzystwo, zwłaszcza o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, jak również prawach i obowiązkach klientów wynikających z umów ubezpieczenia, w tym doręczenia klientom ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem lub przystąpieniem do umowy ubezpieczenia - należy uznać za czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego zmierzające w istocie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym samym, wymienione powyżej czynności, wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy i udzielonego mu pełnomocnictwa należy uznać za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, podlegające zwolnieniu od podatku.
2016
7
lip

Istota:
Czy opłacenie przez Spółkę składki na ubezpieczenie, o której mowa w opisie stanu faktycznego, powoduje, że Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez osoby ubezpieczone?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. artykułu, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powstaje przychód u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Świadczenie nieodpłatne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Jednakże z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych, faktycznie otrzymanych.
2016
10
cze

Istota:
Czy opłacenie przez Spółkę składki na ubezpieczenie, o której mowa w opisie stanu faktycznego, powoduje, że Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez osoby ubezpieczone?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. artykułu, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powstaje przychód u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Świadczenie nieodpłatne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Jednakże z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych, faktycznie otrzymanych.
2016
10
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, jako osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie zawartej przez krewnego, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że dotyczy on dochodów uzyskanych w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). Stosownie do art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć: przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W myśl art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. W świetle art. 832 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń;
Fragment:
Za czynność wykonywaną w ramach likwidacji szkód uznaje się również wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia, która - zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej - również stanowi czynność ubezpieczeniową. Należy jednak podkreślić, że w świetle utrwalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że czynność ubezpieczeniowa, charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy. Zauważyć należy, że „ czynność ubezpieczeniowa ”, w każdym wypadku związana będzie z istnieniem stosunku umownego między ubezpieczycielem, który na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia z tego podatku, a osobą, której ryzyko jest objęte ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. W analizowanej sprawie Wnioskodawca nie występuje w roli ubezpieczyciela, który w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz ubezpieczonego klienta. W tym kontekście, świadczone przez Wnioskodawcę dla towarzystwa ubezpieczeń usługi likwidacji szkód komunikacyjnych za pośrednictwem sieci akredytowanych warsztatów nie mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
29
kwi

Istota:
Czy firma powinna opodatkować polisę wykupioną dla pracownika w części przypadającej na część ochronną ubezpieczenia na życie i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) w miesiącu zapłaty składki na polisę. W tej bowiem części jest to przychód ze stosunku pracy w momencie opłacenia składki przez pracodawcę?
Fragment:
Pierwsza to część ochronna - zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę Uposażonemu na wypadek śmierci Ubezpieczonego świadczenie w wysokości określonej w umowie lub wypłacie ubezpieczonemu renty w okresie wskazanym w umowie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Druga część to część inwestycyjna inwestowana w instrumenty finansowe. Po okresie 6 lat ubezpieczona będzie mogła otrzymać tzw. rentę lub wypłatę jednorazową zainwestowanych środków. W świetle powołanego powyżej art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz definicji „ nieodpłatnego świadczenia ” przyjmuje się co do zasady, że kwoty składki przeznaczonej na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczenia na życie (część ubezpieczeniowa), należy traktować jako nieodpłatne świadczenie ponoszone przez pracodawcę (ubezpieczającego) na rzecz pracownika w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na życie. Istotną kwestią w tej sprawie jest jednak ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Wnioskodawcę (ubezpieczającego) z pracownikiem (ubezpieczonym) łączy stosunek pracy, w związku z czym ww. nieodpłatne świadczenia z tytułu ubezpieczenia należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
9
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.