Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie.
Fragment:
(...) ubezpieczenia na życie - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 października 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.215.2017.1.AB, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 7 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2007 r. Wnioskodawca założył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym lokatę w Euro w formie ubezpieczenia na życie. W 2017 r. lokata zakończyła się i Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy kwotę lokaty z gwarantowanym 20% zyskiem. Wypłata była zrealizowana w Euro. Od zysku został odprowadzony 19% podatek. Jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe taki sam podatek obliczyło od różnicy w kursie Euro pomiędzy 2007 r. a 2017 r. Nie zgadzając się z takim naliczeniem podatku Wnioskodawca złożył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym reklamację, która została odrzucona.
2018
1
lut

Istota:
Obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie umowę „ indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ”, gdzie ubezpieczającym jest Wnioskodawczyni, a ubezpieczonymi są osoby fizyczne, będące jej pracownikami. Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W ramach polisy składki opłacane są przez Wnioskodawczynię, która zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy jest właścicielką tej polisy. Umowa ma charakter ochronno-inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa w części funduszowej jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Zgodnie z OWU Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do opłacania składek regularnych, które oznaczają kwotę należną z tytułu Umowy za okresy miesięczne. Opłacana składka dzieli się na: składkę na ubezpieczenie podstawowe, gdzie ubezpieczenie podstawowe zgodnie z OWU zdefiniowane jest jako indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczyciela na podstawie OWU jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2018
18
sty

Istota:
Zwolnienia od podatku usług związanych z obsługą grupowego ubezpieczenia
Fragment:
Wszystkie osoby wymienione powyżej, które prowadzą działalność gospodarczą są czynnymi podatnikami VAT, a umowy ubezpieczenia zawarli jako osoby fizyczne związane ze Spółką na podstawie umów o współpracę. Warunkami przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie są: ukończenie 16 lat i nieukończenie 69 lat, umowa o pracę, brak wcześniejszej rezygnacji z uczestnictwa w umowie ubezpieczenia potwierdzonej zawartą polisą. Dodatkowym postanowieniem jest możliwość uczestnictwa w ubezpieczeniu również osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę (w tym umowa zlecenia, osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalności gospodarczą, kontrakty z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Warunki ubezpieczenia reguluje Umowa ubezpieczenia oraz Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPIEKUN. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego jest dobrowolna i następuje po wypełnieniu przez osobę zainteresowaną deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. W zawartej Umowie ubezpieczenia Wnioskodawca występuje jako ubezpieczający, natomiast pracownicy, członkowie Zarządu i podwykonawcy, jako ubezpieczeni. Uprawnionymi do odbioru świadczeń są ubezpieczeni. Jedynymi osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są poza ubezpieczonymi - uposażeni, czyli osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na warunkach opisanych w OWU., przewidzianego na wypadek śmierci ubezpieczonego.
2017
22
gru

Istota:
Zwolnienia od podatku usług związanych z obsługą grupowego ubezpieczenia pracowników
Fragment:
Osoba trzecia nie musi być jednoznacznie wskazana w zawartej z ubezpieczycielem umowie ubezpieczenia. Zatem należy uznać, że ubezpieczenie na cudzy rachunek jest specyficzną formą ubezpieczenia odmienną od jego typowych form. Odmienność ubezpieczenia na cudzy rachunek polega przede wszystkim na tym, że w ramach takiego ubezpieczenia ubezpieczający pełni szczególną rolę, gdyż zawarta umowa ubezpieczenia ma na celu ochronę nie jego interesów, a osób trzecich. W przedmiotowej sytuacji czynności, które Wnioskodawca wykonuje za wynagrodzeniem na rzecz ubezpieczyciela w ramach obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników, stanowią usługi w zakresie zawieranych przez Wnioskodawcę umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Wnioskodawca nie zobowiązuje się sam do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz pracownika przystępującego do ubezpieczenia grupowego, a jedynie dopełnia formalności konieczne do zapewnienia im ubezpieczenia przez podmiot trzeci (firmę ubezpieczeniową – ubezpieczyciela). Powyższe czynności należy uznać za czynności związane z zawartą przez Wnioskodawcę, jako podmiot ubezpieczający, umową ubezpieczenia na cudzy rachunek, ponieważ opisane czynności mają na celu prawidłowe wykonanie umowy ubezpieczenia i są bezpośrednio z nią związane, a do ich wykonania zobowiązany jest Wnioskodawca a nie inny podmiot.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności polegających na doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, w tym również wykonywanie na zlecenie klientów działań związanych z umową ubezpieczenia przed jej zawarciem oraz czynności związanych z zarządzaniem i wykonywaniem już zawartych umów ubezpieczenia.
Fragment:
(...) ubezpieczenia; przyjmowaniu od ubezpieczonych wypełnionych i podpisanych deklaracji przystąpienia do ubezpieczeń grupowych; przyjmowaniu od klientów wniosków o ubezpieczenie wraz z potwierdzeniem pierwszej wpłaty na konto TU oraz dostarczanie ich do TU oraz przekazywanie ubezpieczającym dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, w tym polis podpisanych przez TU; rzetelnym informowaniu ubezpieczających o warunkach i rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez TU, doręczanie bez wezwania ubezpieczającym tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; udzielaniu pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia i innych dokumentów wymaganych w procedurach obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązujących w TU; udzielaniu informacji ubezpieczonym pracownikom Ubezpieczającego o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia; udzielaniu pomocy przy spisywaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; sporządzaniu i dostarczaniu do TU wykazu osób po raz pierwszy przystępujących do ubezpieczenia; – należy uznać za czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego zmierzające w istocie do zawarcia umowy ubezpieczenia.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy usług świadczonych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych
Fragment:
(...) ubezpieczenia, zgodnych z wytycznymi ubezpieczyciela oraz udzielania informacji dotyczących zasad zawierania umów ubezpieczenia, Przyjmowania zestawienia zawartych przez Dealerów umów ubezpieczenia, z załączonymi do nich kopiami wystawionych polis, wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz kopiami innych dokumentów stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia, a także innymi dokumentami związanymi z zawarciem umowy ubezpieczenia, kopiami dokumentów potwierdzającymi przyjęcie składki oraz kopiami zawartych aneksów do umów ubezpieczenia. Sprawdzania poprawności zawartych przez Dealera umów ubezpieczenia oraz zainkasowanych składek na podstawie dokumentów źródłowych do konkretnej polisy ubezpieczeniowej, przekazanych przez Dealera wraz z rozliczeniem składek, w tym weryfikacji czynności Dealera w zakresie sprawdzania zgodności inkasa składek przekazanych przez Dealera w ewidencji ubezpieczyciela, Obsługi ubezpieczających związanej z odnawianiem i kontynuacją umów ubezpieczenia. Wymienione czynności są czynnościami technicznymi i administracyjnymi wspomagającymi działalność towarzystwa ubezpieczeń oraz czynnościami organizacyjnymi i nadzorującymi pracę Dealerów.
2017
6
gru

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej OC organów Spółki, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w organach Spółki i pokryje koszty składek z tego tytułu – to koszty te powinny zostać zaliczone do przychodu podatnika, od którego Wnioskodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
To Wnioskodawca bowiem zawrze umowę ubezpieczenia i Wnioskodawca będzie ponosić koszty składki na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu u osób ubezpieczonych dojdzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot poniesie za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku, mimo że otrzymają stosowne zabezpieczenie finansowe, bo przecież umowa ubezpieczenia zawarta przez Wnioskodawcę w rezultacie zapewni tym osobom ochronę w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w organach Spółki. Należy zwrócić uwagę, że fakt, że umowa będzie obejmowała organy Wnioskodawcy, a nie indywidualne osoby, nie stanowi trwałej przeszkody do uznania tegoż świadczenia za przychód i ustalenia wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę. Z wniosku wynika, że na dzień zapłacenia składki krąg osób objętych ubezpieczeniem – mimo, że nie są one wymienione z imienia i nazwiska – będzie zamknięty, ograniczony, należeć będą do niego członkowie organów Spółki, w tym Zarządzający. Wiadomo zatem, które osoby objęte są ubezpieczeniem. Wnioskodawca zna osoby objęte ubezpieczeniem, w tym Zarządzającego z imienia i nazwiska i w rezultacie może więc wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, a także okres, w którym korzystała z ochrony ubezpieczeniowej.
2017
17
paź

Istota:
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
I tak: przyjmowanie od klientów wniosków o ubezpieczenie wraz z potwierdzeniem pierwszej wpłaty na konto TU oraz dostarczanie ich do TU oraz przekazywanie ubezpieczającym dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, w tym polis podpisanych przez TU; stałe pośredniczenie przy zawieraniu na rzecz TU umów ubezpieczenia na życie; pozyskiwanie klientów; wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania przez TU umów ubezpieczenia; rzetelne informowanie ubezpieczających o warunkach i rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez TU, doręczanie bez wezwania ubezpieczającym tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; udzielanie pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia i innych dokumentów wymaganych w procedurach obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązujących w TU; udzielanie informacji ubezpieczonym pracownikom Ubezpieczającego o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia; udzielanie pomocy przy spisywaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; przyjmowanie od ubezpieczonych wypełnionych i podpisanych deklaracji przystąpienia do ubezpieczeń grupowych; sporządzanie i dostarczanie do TU wykazu osób po raz pierwszy przystępujących do ubezpieczenia; należy uznać za czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego zmierzające w istocie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym samym, wymienione powyżej czynności, wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy i udzielonego mu pełnomocnictwa należy uznać za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, podlegające zwolnieniu od podatku.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu zawarcia przez pracodawcę umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Fragment:
Spółka zamierza zawrzeć z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie (dalej „ Ubezpieczyciel ”) umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej „ Umowa ”), gdzie ubezpieczającym będzie Spółka, a ubezpieczonym Wnioskodawca. Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia, która będzie zawarta z Wnioskodawcą. Ubezpieczenie to jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 615). W ramach tej polisy składki będzie opłacać Spółka, która będzie właścicielem tej polisy. Umowa ma charakter ochronno-inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa w części funduszowej jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (dalej „ OWU ”), Spółka zobowiązana będzie do opłacania składek regularnych, które oznaczają kwotę należną z tytułu Umowy za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Składka ta dzieli się na dwie części: składka na ubezpieczenie podstawowe, gdzie ubezpieczenie podstawowe zgodnie z OWU zdefiniowane jest jako indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w którym przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Ubezpieczyciela na podstawie OWU jest życie i zdrowie Wnioskodawcy.
2017
6
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych z polisy na życie otrzymanych z Francji.
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w związku ze śmiercią krewnej, na podstawie polisy ubezpieczenia na życie, otrzymał z francuskiej firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie - jako uposażony wskazany przez krewną. Zgodnie z art. 829 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku. W myśl natomiast art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Jak stanowi § 3 art. 831 ustawy Kodeks cywilny, suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. W związku z tym, że otrzymane przez Zainteresowanego świadczenie pochodziło z Francji, w przedmiotowej sprawie, zastosowanie będzie miała umowa z dnia 19 stycznia 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.
2017
30
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.