Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz finansującego z tytułu transakcji ubezpieczeniowej dla leasingowanych pojazdów (OC, AC NNW).

Fragment:

Finansujący wobec tego, w odniesieniu do każdego przedmiotu leasingu, zawarł z wybranym przez siebie ubezpieczycielem wieloletnią umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu, obejmującą ubezpieczenie autocasco (AC) i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (dalej: Umowa ubezpieczenia AC i NNW) oraz umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC) (dalej: Umowa ubezpieczenia OC). Finansujący dokonał z góry na rzecz ubezpieczyciela (ubezpieczycieli): zapłaty sumy wszystkich składek z Umowy ubezpieczenia AC i NNW, należnych za okres ubezpieczenia każdego pojazdu, który to okres mieści się w okresie leasingu pojazdu; zapłaty sumy wszystkich składek z Umowy ubezpieczenia OC, należnych za okres ubezpieczenia każdego pojazdu, który to okres mieści się w okresie leasingu pojazdu. Następnie Finansujący sumaryczną kwotę składek AC i NNW zapłaconych za dany pojazd podzielił na ilość miesięcy ubezpieczenia w celu wyliczenia średniej miesięcznej wysokości składki za dany pojazd z tego tytułu. Tak samo Finansujący sumaryczną kwotę składek OC zapłaconych za dany pojazd podzielił na ilość miesięcy ubezpieczenia w celu wyliczenia średniej miesięcznej wysokości składki za dany pojazd z tego tytułu. Finansujący co miesiąc doręcza Wnioskodawcy fakturę VAT, zawierającą sumę wszystkich średnich (obliczonych przez Finansującego) miesięcznych składek za ubezpieczenia wszystkich rodzajów wszystkich pojazdów wziętych w leasing.

2018
9
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonej przez leasingodawcę usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Fragment:

Środki trwałe nabywane i przekazywane przez Spółkę korzystającym do używania pozostają własnością Spółki przez okres trwania umowy leasingu i są obejmowane ubezpieczeniem na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych przez Spółkę z zakładami ubezpieczeń. Spółka, działając w charakterze ubezpieczającego, zawiera zarówno obowiązkowe umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika pojazdu (OC), umowy ubezpieczenia środków trwałych od ich utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, a także - w przypadku pojazdów - ubezpieczenia typu assistance, NW (nieszczęśliwe wypadki), GAP (od straty finansowej) czy ubezpieczenie na życie [dalej: ubezpieczenie]. Ze względu na fakt, iż w przypadku oddania środka trwałego w leasing, jego właścicielem w okresie leasingu pozostaje Spółka, występuje ona w stosunku ubezpieczenia zarówno jako ubezpieczający, jak i ubezpieczony. Natomiast faktycznym użytkownikiem przedmiotu leasingu jest korzystający, który używa środki trwałe w ramach zawartych umów leasingu i w związku z tym ponosi ostatecznie koszt składek ubezpieczeniowych. Korzystający w ramach negocjacji ze Spółką może wybrać samodzielne zawarcie umowy ubezpieczenia albo zobowiązać Spółkę do ubezpieczenia przedmiotu. Wówczas Spółka ubezpieczy przedmiot leasingu od wybranych ryzyk. Ponieważ Spółka jest stroną umów z zakładami ubezpieczeniowymi, Spółka ubezpieczy przedmiot leasingu na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

2018
22
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania kwot świadczeń otrzymanych w 2015 r. z Austrii w ramach ubezpieczenia osobowego

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce otrzymał w 2015 r. wypłatę kwot od austriackiego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia osobowego. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii należności z tytułu ubezpieczenia na życie wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez ubezpieczyciela z siedzibą w Austrii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi oraz dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, są wolne od podatku dochodowego w myśl postanowień ww. art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem w sprawie, kwoty świadczeń, które Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. od austriackiego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia osobowego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Należy przy tym pamiętać, aby wypłacone świadczenie nie zawierało dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a ustawy.

2018
21
kwi

Istota:

Brak opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela.

Fragment:

Oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczenie dedykowane będzie dla przedsiębiorców korzystających z lokali użytkowych w Spółdzielni i obejmować będzie w zależności od wybranego przez podmiot wariantu: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jak i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w siedzibie firmy. Zaznaczyć należy, że ww. produkt ubezpieczeniowy stanowi dodatkową formę ochrony dla przedsiębiorcy i jest oparty na zasadach dobrowolności. Decyzja o chęci zawarcia umowy ubezpieczenia i jej zakresie leżeć będzie wyłącznie po stronie korzystających z lokali. Spółdzielnia w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań i nie jest stroną ewentualnej umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia będzie umową odrębną od umowy dotyczącej korzystania z lokalu. Stronami zawieranej umowy ubezpieczenia będą: ... S.A. - ubezpieczający oraz przedsiębiorca prowadzący działalność w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni - ubezpieczony. Ubezpieczenie powyższe nie jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych lub OC jakie zawiera Spółdzielnia ubezpieczając całe budynki wielolokalowe lub obiekty, które obejmuje części wspólne nieruchomości, a w szczególności mury, dachy, klatki schodowe, piwnice i urządzenia budynku służące wszystkim współwłaścicielom, gdzie ponoszona przez Spółdzielnię składka stanowi element kalkulacyjny opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu lub czynszu najmu.

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia należności

Fragment:

Ubezpieczający dokonuje refakturowania kosztów w wysokości składki poniesionej proporcjonalnie do planowanych obrotów poszczególnych Ubezpieczonych z klientami, które według ich wniosków o ubezpieczenie będą podlegały ubezpieczeniu w danym okresie rozliczeniowym POLISY. Celem wyjaśnienia należy wskazać, że składając wniosek o ubezpieczenie należności Ubezpieczający (GA .S.A.) wraz z Ubezpieczonymi deklaruje wielkość obrotu do ubezpieczenia. Na tej podstawie K. określa wysokość stawki za ubezpieczenie, określoną procentowo, oraz wielkość składki minimalnej. Składka minimalna jest płatna w 24 równych ratach miesięcznych. Do zapłaty składki minimalnej oraz dopłaty wynikającej z rozliczenia okresowego zobowiązany jest Ubezpieczający. Po otrzymaniu rachunku wystawionego przez K. Ubezpieczający dokonuje refakturowania kosztów na Ubezpieczonych. Sposób podziału składki minimalnej określa powyżej wskazane porozumienie zawarte pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Wysokość składki refakturowanej na Ubezpieczonych zależy od wielkości obrotu zadeklarowanego do ubezpieczenia. Zgodnie z OWU, zapłata składki przez Ubezpieczającego nie przesądza o odpowiedzialności K. za szkodę, powstanie tej odpowiedzialności i jej zakres określają warunki umowy ubezpieczenia, przy czym górną granicę odpowiedzialności K. stanowią limity kredytowe dla poszczególnych dłużników, pomniejszone o udział własny Ubezpieczającego.

2018
16
kwi

Istota:

Czy umorzenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny świadczenia za wyrządzoną przez Wnioskodawcę szkodę komunikacyjną powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. ?

Fragment:

W momencie zdarzenia nie posiadał opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tytułem ubezpieczenia obowiązkowego zaspokoił roszczenia osób pokrzywdzonych, a następnie, na mocy art. 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zaczął dochodzić od Wnioskodawcy zwrotu kwoty spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. Sprawa była przedmiotem postępowania egzekucyjnego, ale egzekucja wobec Wnioskodawcy była nieskuteczna z powodu braku majątku i środków finansowych. Ostatecznie na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w związku ze złą sytuacją majątkową Wnioskodawcy decyzją z dnia 21 października 2015 r. U. umorzył dochodzone należności za spowodowanie zdarzenia drogowego. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych U. oraz P. w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia, albo też udzielić ulgi w jego spłacie. Umorzenie świadczenia za wyrządzoną szkodę komunikacyjną nastąpiło w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wobec niego egzekucji spowodowanej nieposiadaniem majątku oraz źródła utrzymania.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w opisanych zdarzeniach przyszłych czynności świadczone przez Wnioskodawcę, na podstawie planowanych umów będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej; prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z wykonywaniem: umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, umów reasekuracji w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych; lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; wykonywanie innych czynności przewidzianych dla zakładu ubezpieczeń w odrębnych ustawach. Zgodnie z ust. 9 tego artykułu, czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności, jeżeli są wykonywane przez zakład ubezpieczeń: ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.

2018
14
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu opłacenia przez Spółkę Zarządzającemu ubezpieczenia typu ... oraz z tytułu świadczenia w ramach udostępnienia biura wraz z zapleczem biurowym.

Fragment:

Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia OC nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora itd.). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje – co do zasady – powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy. Niemniej jednak w przedstawionym stanic faktycznym – jak wskazano w uzupełnieniu wniosku – umowa ubezpieczenia nie ma charakteru imiennego. Krąg osób objętych ubezpieczeniem nie został określony i miał charakter otwarty, gdyż w przedstawionej we wniosku umowie ubezpieczenia typu ..... została zdefiniowana „ osoba ubezpieczona ”, co oznacza „dowolną osobę fizyczną, która była, jest lub podczas Okresu Ubezpieczenia zostanie m.in.: członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem bądź osobą fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub prokurenta ale także pracownikiem lub osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe Spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Obowiązek płatnika.

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe ubezpieczenie obejmuje ochroną członków jej organów przed roszczeniami związanymi z pełnioną przez nich funkcją. Polisa zaś ma charakter bezimienny oraz nie wskazuje liczby członków władz spółki objętych ubezpieczeniem. Ubezpieczenie nie dotyczy zatem konkretnie wskazanych osób, ale osób, które każdorazowo w danym czasie pełnią ściśle określone funkcje. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia zawarta przez Wnioskodawcę może zatem obejmować zarówno obecnych, jak i przyszłych członków organów/władz Spółki (Wnioskodawcy), o ile zmiany w tym zakresie zaistnieją w okresie ubezpieczenia. Spółka nie ma obowiązku przekazywania ubezpieczycielowi informacji w zakresie zmian w składzie członków organów władz spółki. W świetle stanu faktycznego opisanego we wniosku uznać należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób, w tym nawet takich, które dopiero w przyszłości wejdą w skład organów Wnioskodawcy. Tym samym, w tejże sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie kręgu osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

2018
27
mar

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę samodzielnie (jak również w ramach odkupionych od podwykonawców) na podstawie umów zawartych z zakładem ubezpieczeń usługi mogą korzystać ze zwolnienia z VAT w oparciu o wskazane wyżej przepisy.

Fragment:

(...) ubezpieczenia; wizytę pielęgniarki w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w związku z wykonywanymi przez pracownika ubezpieczonego czynnościami służbowymi poza miejscem ubezpieczenia; transport medyczny w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w związku z wykonywanymi przez pracownika ubezpieczonego czynnościami służbowymi poza miejscem ubezpieczenia; dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w związku z wykonywanymi przez pracownika ubezpieczonego czynnościami służbowymi poza miejscem ubezpieczenia; rehabilitację w razie nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w związku z wykonywanymi przez pracownika ubezpieczonego czynnościami służbowymi poza miejscem ubezpieczenia; pomoc domową na wypadek hospitalizacji w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w związku z wykonywanymi przez pracownika ubezpieczonego czynnościami służbowymi poza miejscem ubezpieczenia; organizację i pokrycie kosztów zastępstwa podczas podróży (...)