Ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lis

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT zwolnionej przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia.

Fragment:

Natomiast, jeśli chodzi o usługi ubezpieczenia, zwykle powinny one być zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT. (...) Wprawdzie dzięki usłudze ubezpieczenia związanej z przedmiotem leasingu ryzyka, z którymi jest skonfrontowany leasingobiorca, są zwykle obniżone w stosunku do ryzyk powstałych w sytuacji, gdy brak jest takiego ubezpieczenia, niemniej okoliczność ta wynika z samego charakteru usługi ubezpieczenia. Rzeczona okoliczność sama w sobie nie oznacza, że należy uznać, iż taka usługa ubezpieczenia ma charakter dodatkowy w stosunku do usługi leasingu, w którego ramy się wpisuje. Wprawdzie taka usługa ubezpieczenia świadczona leasingobiorcy za pośrednictwem leasingodawcy w wyżej opisanym rozumieniu ułatwia korzystanie z usługi leasingu, należy jednak uznać, że stanowi ona zasadniczo cel sam w sobie dla leasingobiorcy, a nie tylko sposób korzystania z owej usługi na najlepszych warunkach. (...) w okolicznościach będących przedmiotem postępowania głównego, nawet jeżeli leasingobiorca jest zobowiązany do zadbania, aby przedmiot leasingu został ubezpieczony, to jednak dysponuje swobodą ubezpieczenia tego towaru w wybranym przez niego zakładzie ubezpieczeń. Wymóg objęcia ubezpieczeniem sam w sobie nie może zatem oznaczać, że usługa ubezpieczenia dostarczana za pośrednictwem leasingodawcy, taka jak będąca przedmiotem postępowania głównego, ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec usług leasingu ”.

2018
20
paź

Istota:

Stawka podatku VAT dla części opłat przypadających na Najemcę z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia oraz z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych.

Fragment:

Innym argumentem potwierdzającym nierozerwalność usługi najmu i usługi ubezpieczenia w tym wypadku jest istnienie związku między świadczeniem usługi najmu a świadczeniem usługi ubezpieczenia związanej z przedmiotem najmu, jeżeli takie ubezpieczenie obejmujące rzeczony przedmiot jest użyteczne tylko w związku z nim. A tak jest zdaniem strony, ponieważ polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na pierwszej stronie wymienia jako działalność przyjętą do ubezpieczenia: wynajem nieruchomości. Oznacza to, że polisa, która potwierdza usługę ubezpieczenia jest polisą związaną nierozłącznie z usługą najmu, bo w przeciwnym wypadku inna byłaby działalność przyjęta do ubezpieczenia. Kolejnym argumentem przemawiającym za nierozerwalnością usługi ubezpieczenia i usługi najmu w tym wypadku jest fakt, że świadczona usługa ubezpieczenia potwierdzona jest jeszcze inną polisą. Druga polisa to polisa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W sumie Wnioskodawca zawiera Ubezpieczycielem dwie polisy, które dalej refakturuje na Najemców z reguły jedną kwotą. TSUE w swojej sentencji w punkcie 2 pisze: „ 2) Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/1 12/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ”.

2018
7
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracowników Spółki

Fragment:

Składkę ubezpieczeniową dla zakresów ochrony wskazanych w umowie ubezpieczenia uiszcza w całości Spółka. Umowa ubezpieczenia nie określa jaka część składki przypada na każdą z osób ubezpieczonych, a osoby objęte ubezpieczeniem nie są wyszczególnione z imienia i nazwiska w umowie lub w załącznikach do umowy. Do chwili zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel nie zna danych osobowych osób ubezpieczonych. W trakcie trwania ubezpieczenia zbiór osób objętych ubezpieczeniem ulega zmianie. Identyfikacja osób ubezpieczonych następuje po zgłoszeniu roszczenia z chwilą wpłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy odpowiednia część składki na ubezpieczenie wskazane w stanie faktycznym stanowi przychód pracowników Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka w związku z objęciem niektórych Jej pracowników wymienionych w stanie faktycznym umową ubezpieczenia zobowiązana jest do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do tych pracowników Spółki, liczonych od przychodu odpowiadającego wartości odpowiedniej części składki na wskazane wyżej ubezpieczenie? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju przychody z wyjątkiem tych, które podlegają zwolnieniom przedmiotowym na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c, a także jeśli na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
21
wrz

Istota:

Umowa ubezpieczenia OC uiszczona przez spółkę a obowiązki płatnika.

Fragment:

Objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego następuje z chwilą wskazaną w Polisie i nie wymaga przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia Zgodnie z treścią art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie – zgodnie z § 2 ww. artykułu – roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu. Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa.

2018
4
lip

Istota:

Zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz finansującego z tytułu transakcji ubezpieczeniowej dla leasingowanych pojazdów (OC, AC NNW).

Fragment:

Finansujący wobec tego, w odniesieniu do każdego przedmiotu leasingu, zawarł z wybranym przez siebie ubezpieczycielem wieloletnią umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu, obejmującą ubezpieczenie autocasco (AC) i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (dalej: Umowa ubezpieczenia AC i NNW) oraz umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC) (dalej: Umowa ubezpieczenia OC). Finansujący dokonał z góry na rzecz ubezpieczyciela (ubezpieczycieli): zapłaty sumy wszystkich składek z Umowy ubezpieczenia AC i NNW, należnych za okres ubezpieczenia każdego pojazdu, który to okres mieści się w okresie leasingu pojazdu; zapłaty sumy wszystkich składek z Umowy ubezpieczenia OC, należnych za okres ubezpieczenia każdego pojazdu, który to okres mieści się w okresie leasingu pojazdu. Następnie Finansujący sumaryczną kwotę składek AC i NNW zapłaconych za dany pojazd podzielił na ilość miesięcy ubezpieczenia w celu wyliczenia średniej miesięcznej wysokości składki za dany pojazd z tego tytułu. Tak samo Finansujący sumaryczną kwotę składek OC zapłaconych za dany pojazd podzielił na ilość miesięcy ubezpieczenia w celu wyliczenia średniej miesięcznej wysokości składki za dany pojazd z tego tytułu. Finansujący co miesiąc doręcza Wnioskodawcy fakturę VAT, zawierającą sumę wszystkich średnich (obliczonych przez Finansującego) miesięcznych składek za ubezpieczenia wszystkich rodzajów wszystkich pojazdów wziętych w leasing.

2018
9
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonej przez leasingodawcę usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Fragment:

Środki trwałe nabywane i przekazywane przez Spółkę korzystającym do używania pozostają własnością Spółki przez okres trwania umowy leasingu i są obejmowane ubezpieczeniem na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych przez Spółkę z zakładami ubezpieczeń. Spółka, działając w charakterze ubezpieczającego, zawiera zarówno obowiązkowe umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika pojazdu (OC), umowy ubezpieczenia środków trwałych od ich utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży, a także - w przypadku pojazdów - ubezpieczenia typu assistance, NW (nieszczęśliwe wypadki), GAP (od straty finansowej) czy ubezpieczenie na życie [dalej: ubezpieczenie]. Ze względu na fakt, iż w przypadku oddania środka trwałego w leasing, jego właścicielem w okresie leasingu pozostaje Spółka, występuje ona w stosunku ubezpieczenia zarówno jako ubezpieczający, jak i ubezpieczony. Natomiast faktycznym użytkownikiem przedmiotu leasingu jest korzystający, który używa środki trwałe w ramach zawartych umów leasingu i w związku z tym ponosi ostatecznie koszt składek ubezpieczeniowych. Korzystający w ramach negocjacji ze Spółką może wybrać samodzielne zawarcie umowy ubezpieczenia albo zobowiązać Spółkę do ubezpieczenia przedmiotu. Wówczas Spółka ubezpieczy przedmiot leasingu od wybranych ryzyk. Ponieważ Spółka jest stroną umów z zakładami ubezpieczeniowymi, Spółka ubezpieczy przedmiot leasingu na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

2018
22
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania kwot świadczeń otrzymanych w 2015 r. z Austrii w ramach ubezpieczenia osobowego

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Polsce otrzymał w 2015 r. wypłatę kwot od austriackiego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia osobowego. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii należności z tytułu ubezpieczenia na życie wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce przez ubezpieczyciela z siedzibą w Austrii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi oraz dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, są wolne od podatku dochodowego w myśl postanowień ww. art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem w sprawie, kwoty świadczeń, które Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. od austriackiego ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia osobowego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Należy przy tym pamiętać, aby wypłacone świadczenie nie zawierało dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a ustawy.

2018
21
kwi

Istota:

Brak opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela.

Fragment:

Oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczenie dedykowane będzie dla przedsiębiorców korzystających z lokali użytkowych w Spółdzielni i obejmować będzie w zależności od wybranego przez podmiot wariantu: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jak i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w siedzibie firmy. Zaznaczyć należy, że ww. produkt ubezpieczeniowy stanowi dodatkową formę ochrony dla przedsiębiorcy i jest oparty na zasadach dobrowolności. Decyzja o chęci zawarcia umowy ubezpieczenia i jej zakresie leżeć będzie wyłącznie po stronie korzystających z lokali. Spółdzielnia w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań i nie jest stroną ewentualnej umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia będzie umową odrębną od umowy dotyczącej korzystania z lokalu. Stronami zawieranej umowy ubezpieczenia będą: ... S.A. - ubezpieczający oraz przedsiębiorca prowadzący działalność w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni - ubezpieczony. Ubezpieczenie powyższe nie jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych lub OC jakie zawiera Spółdzielnia ubezpieczając całe budynki wielolokalowe lub obiekty, które obejmuje części wspólne nieruchomości, a w szczególności mury, dachy, klatki schodowe, piwnice i urządzenia budynku służące wszystkim współwłaścicielom, gdzie ponoszona przez Spółdzielnię składka stanowi element kalkulacyjny opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu lub czynszu najmu.

2018
18
kwi

Istota:

Stawka podatku VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia należności

Fragment:

Ubezpieczający dokonuje refakturowania kosztów w wysokości składki poniesionej proporcjonalnie do planowanych obrotów poszczególnych Ubezpieczonych z klientami, które według ich wniosków o ubezpieczenie będą podlegały ubezpieczeniu w danym okresie rozliczeniowym POLISY. Celem wyjaśnienia należy wskazać, że składając wniosek o ubezpieczenie należności Ubezpieczający (GA .S.A.) wraz z Ubezpieczonymi deklaruje wielkość obrotu do ubezpieczenia. Na tej podstawie K. określa wysokość stawki za ubezpieczenie, określoną procentowo, oraz wielkość składki minimalnej. Składka minimalna jest płatna w 24 równych ratach miesięcznych. Do zapłaty składki minimalnej oraz dopłaty wynikającej z rozliczenia okresowego zobowiązany jest Ubezpieczający. Po otrzymaniu rachunku wystawionego przez K. Ubezpieczający dokonuje refakturowania kosztów na Ubezpieczonych. Sposób podziału składki minimalnej określa powyżej wskazane porozumienie zawarte pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Wysokość składki refakturowanej na Ubezpieczonych zależy od wielkości obrotu zadeklarowanego do ubezpieczenia. Zgodnie z OWU, zapłata składki przez Ubezpieczającego nie przesądza o odpowiedzialności K. za szkodę, powstanie tej odpowiedzialności i jej zakres określają warunki umowy ubezpieczenia, przy czym górną granicę odpowiedzialności K. stanowią limity kredytowe dla poszczególnych dłużników, pomniejszone o udział własny Ubezpieczającego.

2018
16
kwi

Istota:

Czy umorzenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny świadczenia za wyrządzoną przez Wnioskodawcę szkodę komunikacyjną powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. ?

Fragment:

W momencie zdarzenia nie posiadał opłaconego obowiązkowego ubezpieczenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tytułem ubezpieczenia obowiązkowego zaspokoił roszczenia osób pokrzywdzonych, a następnie, na mocy art. 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zaczął dochodzić od Wnioskodawcy zwrotu kwoty spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. Sprawa była przedmiotem postępowania egzekucyjnego, ale egzekucja wobec Wnioskodawcy była nieskuteczna z powodu braku majątku i środków finansowych. Ostatecznie na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w związku ze złą sytuacją majątkową Wnioskodawcy decyzją z dnia 21 października 2015 r. U. umorzył dochodzone należności za spowodowanie zdarzenia drogowego. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych U. oraz P. w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia, albo też udzielić ulgi w jego spłacie. Umorzenie świadczenia za wyrządzoną szkodę komunikacyjną nastąpiło w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wobec niego egzekucji spowodowanej nieposiadaniem majątku oraz źródła utrzymania.