Tytuł wykonawczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tytuł wykonawczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1. Sąd rozpoznający w sprawie z powództwa o pozbawienie wykonalności administracyjnego tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 Kpc. nie jest ograniczony przesłankami wynikającymi z art. 840 § 2 Kpc, nie mogąc jednak badać zasadności obowiązku nałożonego na stronę w tym tytule.
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidywała orzekania o "wygaśnięciu" tytułu egzekucyjnego.

Fragment:

(...) przez właściwy organ. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna Józefa A. nie ma usprawiedliwionych podstaw. Stosownie do przepisu art. 840 § 2 Kpc jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ od którego tytuł pochodzi. Opierając się na treści tego przepisu strona wnosząca skargę kasacyjna uważa, iż skoro w jej sprawie tytuł wykonawczy nr SMC/25/99 z dnia 25 października 1999 r. wydany został przez Naczelnika Urzędu Skarbowego - to organem właściwym do stwierdzenia, że jej zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane powinien być Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach. Zdaniem strony wnoszącej skargę kasacyjna okoliczność, że egzekucja prowadzona jest przez Komornika sądowego, nie wyklucza właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach w zakresie wskazanego wyżej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Administracyjny tytuł wykonawczy może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności podatkowych na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka tylko w razie wystawienia go na oboje małżonków.

Fragment:

(...) 29 Ordynacji podatkowej majątkiem wspólnym ma - stosownie do art. 27 § 1 pkt 9, art. 33 i 34 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - możliwość podnoszenia zarzutów przeciwko tytułowi wykonawczemu (uchwały Sądu Najwyższego: z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 109/03, oraz z dnia 28 października 2004 r., III CZP 33/04). Za tym natomiast, aby wpis hipoteki przymusowej w razie powołania się przez wnioskodawcę na administracyjny tytuł wykonawczy uzasadniał tylko taki tytuł wykonawczy, który umożliwia egzekucję z obciążonej nieruchomości, przemawia nawiązanie w art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przy określeniu głównej podstawy uzyskania hipoteki przymusowej do podstawy postępowania egzekucyjnego, w drodze którego następuje zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. W obecnym stanie prawnym, inaczej niż w poprzednio obowiązującym, do egzekucji należności publicznoprawnych z majątku wspólnego zobowiązanego i jego (...)