IPPB2/415-613/14-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) oraz piśmie (data wpływu 16 października 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-613/14-2/MK1 z dnia 1 października 2014 r. (data odbioru 11 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie indywidualnej opinii w sprawie możliwości skorzystania ze zwrotu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Stosowny wniosek został już złożony w Urzędzie Skarbowym w dniu 7 sierpnia 2014 r. (wniosek wraz z kopiami faktur z roku 2013 oraz kopią tytułu prawnego w formie aktu notarialnego z 29 kwietnia 2014 r.). Na prośbę Urzędu Skarbowego wniosek został uzupełniony o protokół przekazania lokalu mieszkalnego z dnia 24 lutego 2014 r. wraz z wyjaśnieniem o zakończeniu remontu.

W sierpniu 2012 roku Wnioskodawczyni nabyła od dewelopera (Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „U.”) mieszkanie. Planowany termin oddania inwestycji i przekazywania kluczy mieszkańcom został wyznaczony na koniec 2013 roku. W związku z tą informacją Wnioskodawczyni dokonała zakupu części materiałów budowlanych i wykończeniowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, odbiory lokali mieszkalnych rozpoczęły się w lutym 2014 roku. W tym też roku (29 kwietnia 2014 r.) Wnioskodawczyni otrzymała tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży podpisana w formie aktu notarialnego). Remont z wykorzystaniem zakupionych jeszcze w 2013 roku materiałów budowlanych i wykończeniowych rozpoczął się niezwłocznie po przekazaniu kluczy i w tym momencie jest on już zakończony. W momencie składania wniosku do Urzędu Skarbowego powstały wątpliwości czy w przypadku Wnioskodawczyni i przy stanie faktycznym, który opisała powyżej, możliwe jest ubieganie się o zwrot definiowany wyżej przywołaną ustawą. Poinformowano Wnioskodawczynię o możliwości skonsultowania się z Krajową Informacją Podatkową co niezwłocznie uczyniła i dwukrotnie kontaktowała się w swojej sprawie z infolinią KIP. Informacje, które były podczas tych rozmów przekazywane sugerowały, że sprawa powinna zostać załatwiona pozytywnie i wniosek przyjęty. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości Wnioskodawczyni zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawczyni będzie niezmiernie wdzięczna i zobowiązana za przygotowanie interpretacji z najszybszym możliwym terminie ze względu na rozpoczęty bieg 4 miesięcy na wydanie decyzji przez Urząd Skarbowy.

Pismem z dnia 1 października 2014 r. Nr IPPB2/415-613/14-2/MK1 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 • złożenie podpisu Wnioskodawcy na stronie Nr 6 wniosku w poz. 73, z uwagi na brak podpisu w tym polu,

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 października 2014 r.

Pismem (data nadania 14 października 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym możliwe jest ubieganie się o zwrot, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

Czy spełnione zostały przez Wnioskodawczynię warunki, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy

Biorąc pod uwagę zapisy przywołanej ustawy, a także dwukrotne konsultacje telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową, w których Wnioskodawczyni opisała stan faktyczny Wnioskodawczyni uważa, że spełnia warunki do ubiegania się o zwrot definiowany przywołaną ustawą, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy, faktury dokumentujące poniesione wydatki w 2013 roku oraz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego z 29 kwietnia 2014 r. Intencją Wnioskodawczyni było jak najszybsze rozpoczęcie remontu niezwłocznie po odbiorze mieszkania, stąd też przygotowanie się do niego pod kątem dokonanych zakupów materiałów remontowych i wykończeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) – z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Jednakże na podstawie art. 32 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

Z przywołanych powyżej przepisów przejściowych i końcowych wynika, że choć ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części 1 stycznia 2014 r. straciła moc, to jej postanowienia znajdują zastosowanie do tych osób fizycznych, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych.

Jak wynika z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Treść zacytowanych przepisów wskazuje, że osobie fizycznej spełniającej warunki określone w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje przez określony w ustawie czas prawo do ubiegania się o zwrot ww. wydatków pomimo uchylenia ustawy ten zwrot regulującej.

Powyższe oznacza, że na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym tj. na dotychczasowych zasadach o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych według harmonogramu określonego w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, mają prawo ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, przed 1 stycznia 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2012 roku Wnioskodawczyni nabyła od dewelopera mieszkanie. Planowany termin oddania inwestycji i przekazywania kluczy mieszkańcom został wyznaczony na koniec 2013 roku. W związku z tą informacją Wnioskodawczyni dokonała zakupu części materiałów budowlanych i wykończeniowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, odbiory lokali mieszkalnych rozpoczęły się w lutym 2014 roku. W tym też roku (29 kwietnia 2014 r.) Wnioskodawczyni otrzymała tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży podpisana w formie aktu notarialnego). Remont z wykorzystaniem zakupionych jeszcze w 2013 roku materiałów budowlanych i wykończeniowych rozpoczął się niezwłocznie po przekazaniu kluczy i w tym momencie jest on już zakończony.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT tj. stawką 22% i wyższą (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

W świetle art. 3 ust. 4 ww. ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze – rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3,
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z kolei z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, że zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – do wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym składanego w urzędzie skarbowym należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – w sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji (art. 6 ust. 3 ustawy).

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni dokonała zakupów materiałów budowlanych jeszcze w 2013 roku. Z powodu opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, odbiory lokali mieszkalnych rozpoczęły się w lutym 2014 roku. W tym też roku (29 kwietnia 2014 r.) Wnioskodawczyni otrzymała tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży podpisana w formie aktu notarialnego). Remont z wykorzystaniem zakupionych jeszcze w 2013 roku materiałów budowlanych i wykończeniowych rozpoczął się niezwłocznie po przekazaniu kluczy i w tym momencie jest on już zakończony.

W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2014 r. – straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zaś Wnioskodawczyni nie nabyła jeszcze w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich ustawowych warunków, stąd też nie można mówić o jakichkolwiek prawach nabytych do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni dopiero bowiem w 2014 r. otrzymała tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i rozpoczęła prace remontowe. Nie zostały przez Wnioskodawczynię spełnione warunki, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie ma prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, gdyż sam zakup materiałów budowlanych w 2013 roku nie jest wystarczający aby Wnioskodawczyni mogła ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. na zasadzie praw nabytych o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Wnioskodawczyni nie nabyła bowiem w 2013 roku prawa do zwrotu, gdyż nie spełniła wszystkich przewidzianych w ustawie warunków.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydania interpretacji indywidualnej. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany, ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawcy. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.