IBPBII/1/415-963/09/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaki przysługiwał w 2005r. limit odliczeń w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w przypadku ponoszenia wydatków na remont lokalu, wpłat na fundusz remontowy oraz remont instalacji gazowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 listopada 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 08 grudnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 01 lutego 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie limitu odliczeń wydatków na remont mieszkania oraz na fundusz remontowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie limitu odliczeń wydatków na remont mieszkania oraz na fundusz remontowy.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 06 stycznia 2010r. Znak: IBPB II/1/415-963/09/MK wezwano wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 01 lutego 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W rozliczeniu podatku dochodowego za 2005r. wnioskodawczyni uwzględniła wydatki na remont mieszkania i na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, który wpłacała na konto spółdzielni mieszkaniowej w miesięcznym czynszu.

Mieszkanie wnioskodawczyni zajmuje od 1999r. na podstawie umowy użyczenia zawartej z właścicielem – ojcem męża.

Ponieważ w ramach remontu wnioskodawczyni wymieniła kuchnię gazową wraz z przyłączem na kuchnię gazowo-elektryczną, powiększyła przysługujący jej limit odliczeń o kwotę 945,00 zł. W związku z powyższym w zeznaniu podatkowym za 2005r. określiła swój limit odliczeń na cele remontowo-budowlane w wysokości 6.615,00 zł.

W trakcie czynności sprawdzających zostały zakwestionowane:

 • prawo do odliczeń wydatków na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawo do podwyższenia limitu odliczeń z tytułu wydatku na remont i modernizację w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do jakiej wysokości limitu wnioskodawczyni miała prawo dokonać rozliczeń wydatków na remont mieszkania w 2005r. i czy miała prawo odliczyć wydatki na fundusz remontowy...

Z uzupełnienia wniosku z dnia 28 stycznia 2010r., które wpłynęło do tut. Biura dnia 01 lutego 2010r. wynika, iż § 7 Umowy Użyczenia zawartej w dniu 01 stycznia 2005r. brzmi: „Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący”. W świetle tego zapisu wnioskodawczyni uważa, iż wydatki poniesione na opłacenie czynszu za użyczone mieszkanie, na które posiada dowody wpłat były jej wydatkami, a nie wydatkami właściciela lokalu. Użyczenie nie wymagało opłacania czynszu najmu dla wynajmującego/właściciela mieszkania tylko pokrywanie kosztów związanych z mieszkaniem, czyli także wpłat opłaty miesięcznej do Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z wpłatą na fundusz remontowy Spółdzielni. Ponieważ posiadała tytuł prawny do lokalu tzn. Umowę Użyczenia, więc wydatki na opłacenie funduszu remontowego nie mogą stanowić podstawy do ulgi dla właściciela. Zgodnie z zapisem w „ustawie o Podatku dochodowym od osób fizycznych” podstawą do skorzystania z ulgi jest wydatek na pokrycie funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący mieszkania, do którego wydatkujący posiada tytuł prawny - Umowa Użyczenia spełnia ten warunek. Według wnioskodawczyni, bez wniesienia miesięcznej opłaty czynszowej nie mogłaby korzystać z tego mieszkania i zaspakajać swoich potrzeb mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Należy podkreślić, iż tytułem prawnym, o którym mowa w ww. przepisie uważa się m.in.:

 • własność,
 • umowę użyczenia,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • umowę podnajmu lub poddzierżawy,
 • decyzję administracyjną (np. przydział lokalu),
 • inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2a (art. 27a ust. 2 ww. ustawy).

W kolejnych następujących po sobie latach podatkowych podstawa, o której mowa w ust. 2, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał (art. 27a ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 27a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w każdym okresie trzech kolejnych lat, poczynając od dnia 1 stycznia 2003r. - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 19% kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:

 1. 3% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a, obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego - jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,
 2. 2,5% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a, obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego - jeżeli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych

z tym że w razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty limitu określonego w lit. a).

Z przepisu art. 27a ust. 4 ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone w ust. 3 pkt 2, wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Zmniejszenie podatku na zasadach określonych w ust. 3 pkt 2 i w ust. 4 może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu (art. 27a ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do zapisu art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na cele wymienione m.in. w ust. 1 pkt 1 ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na podstawie dowodu tej wpłaty.

Zgodnie z art. 27a ust. 7 ww. ustawy odliczenia stosuje się, jeżeli m.in.:

 1. wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 2. wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 1 dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 27a ust. 10 ww. ustawy stanowi, iż wysokość odliczeń od podatku, określona m.in. zgodnie z ust. 3 pkt 2, dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.
Jeżeli małżonkowie:

 1. podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,
 2. przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwoty odliczeń określone zgodnie z ust. 3 pkt 2,
 3. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiązywania ustawy, z odliczeń od podatku na cele określone w ust. 1 pkt 1, a następnie związek małżeński ustał lub została orzeczona separacja - przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.

Powołany powyżej przepis art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) stworzył możliwość odliczania w latach 2004-2005 w ramach ulgi remontowej, wydatków poniesionych w tych latach na własne potrzeby mieszkaniowe. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym w 2003r.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż cechą ulgi remontowej jest jej rozliczanie w okresie trzyletnim. Ulga jest limitowana kwotowo, zaś limit wydatków ustalony został na okresy trzech kolejnych lat kalendarzowych.
W okresie 2003-2005r. od podatku odliczyć można 19% ponoszonych wydatków, przy czym przy remoncie:

 1. budynku mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy – 5.670 zł,
 2. lokalu mieszkalnego – 4.725 zł,
 3. w przypadku zbiegu uprawnień z pkt 1 i 2, łączna ich kwota nie może przekroczyć 5.670 zł.

Ponadto jeśli podatnik, dokonując remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego, ponosi również wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limit odliczeń, wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty przysługującego limitu. Oznacza to, że limit odliczeń podwyższa się wówczas o kwotę 945 zł.

Zatem w przypadku ponoszenia wydatków związanych remontem lokalu mieszkalnego, z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz ponoszenia wydatków na remont lub modernizację instalacji gazowej kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty 6.615 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788) do robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych uważa się:

 1. remont i wymianę urządzeń gazowych,
 2. remont i wymianę instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu urządzeń,
 3. zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
 4. zainstalowanie gazomierza.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2005 wnioskodawczyni uwzględniła wydatki na remont mieszkania i na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, który wpłacała na konto spółdzielni mieszkaniowej w miesięcznym czynszu.

Mieszkanie wnioskodawczyni zajmuje od 1999r. na podstawie umowy użyczenia zawartej z właścicielem – ojcem męża.

Ponieważ w ramach remontu wnioskodawczyni wymieniła kuchnię gazową wraz z przyłączem na kuchnię gazowo-elektryczną, powiększyła przysługujący jej limit odliczeń o kwotę 945,00 zł. W związku z powyższym w zeznaniu podatkowym za rok 2005r. określiła swój limit odliczeń na cele remontowo-budowlane w wysokości 6.615,00 zł.

Ponadto z § 7 Umowy Użyczenia zawartej w dniu 01 stycznia 2005r. wynika, iż „Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący”. W świetle tego zapisu wnioskodawczyni uważa, iż wydatki poniesione na opłacenie czynszu za użyczone mieszkanie, na które posiada dowody wpłat były jej wydatkami, a nie wydatkami właściciela lokalu. Użyczenie nie wymagało opłacania czynszu najmu dla wynajmującego/właściciela mieszkania tylko pokrywanie kosztów związanych z mieszkaniem, czyli także wpłat opłaty miesięcznej do Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z wpłatą na fundusz remontowy Spółdzielni.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż na podstawie przepisu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym w 2003r., w związku z art. 12 ust. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – w latach 2003-2005 odliczeniu do kwoty 6.615 zł podlegają wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego jeżeli:

 • lokal zajmowany jest na podstawie tytułu prawnego (umowy użyczenia),
 • w przypadku remontu i modernizacji instalacji urządzeń gazowych rodzaj poniesionego wydatku mieści się w zakresie ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy,
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej na nazwisko wnioskodawczyni,
 • w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej wydatek ten udokumentowany jest dowodem, z którego jednoznacznie wynika, że poniesiony został przez wnioskodawczynię,
 • nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 • dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe, w przypadku jednak gdy spełnione zostaną wszystkie łącznie powołane powyżej przesłanki.

Oceny w powyższym zakresie można jedynie dokonać w postępowaniu podatkowym, do którego tut. Organ nie jest uprawniony. Wydając przedmiotową interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów może swoje rozstrzygnięcie dokonywać jedynie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.