Tytuł prawny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tytuł prawny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
lis

Istota:

Prawo do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku

Fragment:

(...) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot dokonała zakupu materiałów budowlanych w 2013 roku natomiast tytuł prawny do lokalu mieszkalnego otrzymała dopiero w 2014 roku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie indywidualnej opinii w sprawie możliwości skorzystania ze zwrotu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Stosowny wniosek został już złożony w Urzędzie Skarbowym w dniu 7 sierpnia 2014 r. (wniosek wraz z kopiami faktur z roku 2013 oraz kopią tytułu prawnego w formie aktu notarialnego z 29 kwietnia 2014 r.). Na prośbę Urzędu Skarbowego wniosek został uzupełniony o protokół przekazania lokalu mieszkalnego z dnia 24 lutego 2014 r. wraz z wyjaśnieniem o zakończeniu remontu.

2014
4
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części podatku VAT w związku z poniesieniem wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, kiedy zapłacił za materiały budowlane (na które zgodnie z przepisami przysługuje zwrot) i otrzymał fakturę wystawioną do końca 2013 r., a jednocześnie do dnia złożenia wniosku jeszcze nie wykorzystał zakupionych materiałów budowlanych do budowy budynku mieszkalnego – przy spełnieniu innych warunków, od których ustawa uzależnia dokonanie zwrotu?
Czy w celu ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – z tytułu budowy budynku mieszkalnego – należy obligatoryjnie – obok pozwolenia na budowę – załączyć do wniosku VZM-1 również tytuł prawny do nieruchomości, na której posadowiony będzie projektowany budynek mieszkalny?

Fragment:

Tym samym rozróżnione zostały przypadki kiedy do wniosku o zwrot należy dołączyć pozwolenie na budowę od przypadków kiedy do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Skoro w omawianej sprawie Wnioskodawca ma zamiar ubiegać się o zwrot części podatku od towarów i usług zawartego w cenie materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, to do wniosku powinien dołączyć wyłącznie kopię pozwolenia na budowę bez koniczności dołączenia tytułu prawnego do nieruchomości. Jednakże w przypadku inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego Wnioskodawca powinien również posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ustawa ta zgodnie z art. 3 pkt 11 definiuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Prawa tego nie musi jednak Wnioskodawca dołączyć do wniosku o zwrot składanego do urzędu skarbowego. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 należało uznać za prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
11
wrz

Istota:

Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do złożenia i odliczenia VAT z wydatków mieszkaniowych?

Fragment:

Wskazać zatem należy, że z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego posiada tytuł prawny do tego budynku mieszkalnego. Jednak w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym brak jest definicji pojęcia „ tytuł prawny do budynku mieszkalnego ”, mimo że art. 4 ust. 2 pkt 1 in fine stanowi, iż prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego (w przypadku remontu budynku). Tym samym wyjaśnienia tego pojęcia szukać należy na gruncie orzecznictwa i doktryny, posiłkując się dotychczasowym rozumieniem pojęcia „ tytuł prawny do budynku mieszkalnego ” stosowanym dla potrzeb ulgi remontowo-modernizacyjnej, jaka w latach 1992-2005 funkcjonowała w podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicję tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego można sformułować w sposób następujący - jest to pisemne lub ustne oświadczenie woli, jednostronne lub w formie umowy stron, albo orzeczenie lub decyzja właściwego sądu lub organu, z którego wynika dla danej osoby możliwość korzystania z lokalu, czy też rozporządzania nim. Nie istnieje ogólna forma, w jakiej powinien być potwierdzony, czy wydany tytuł prawny do lokalu. Tytuł prawny do lokalu może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji.

2013
16
lip

Istota:

Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem użyczonego budynku mieszkalnego (plebanii).

Fragment:

Zatem w przypadku remontu budynku mieszkalnego ustawa wymaga istnienia tytułu prawnego do budynku (lokalu) mieszkalnego. Jednak w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym brak jest definicji pojęcia „ tytuł prawny do budynku mieszkalnego ”, mimo że art. 4 ust. 2 pkt 1 in fine stanowi, iż prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego (w przypadku remontu budynku). Tym samym wyjaśnienia tego pojęcia szukać należy na gruncie orzecznictwa i doktryny, posiłkując się dotychczasowym rozumieniem pojęcia „ tytuł prawny do budynku mieszkalnego ” stosowanym dla potrzeb ulgi remontowo-modernizacyjnej, jaka w latach 1992-2005 funkcjonowała w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji za tytuł prawny do budynku mieszkalnego, o którym mowa wyżej, uważa się między innymi: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Biorąc po uwagę wyżej powołane przepisy oraz przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż wnioskodawca będzie posiadał tytuł prawny do budynku mieszkalnego, którym w przedmiotowej sprawie będzie umowa użyczenia tego budynku (plebanii) podpisana z Radą Parafialną na czas nieokreślony.

2011
1
paź

Istota:

Czy rodzic może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków na remont domu mieszkalnego, którego właścicielem na podstawie umowy darowizny jest jego niepełnoletnie dziecko?

Fragment:

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego posiada do niego tytuł prawny. Wnioskodawczyni bezsprzecznie nie spełnia warunku przewidzianego art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Remontowany budynek mieszkalny stanowi własność jej córki, gdyż został nabyty przez nią w darowiźnie w 1996r. i to córka wnioskodawczyni ma tytuł prawny do tego lokalu, a nie wnioskodawczyni. Samo bycie ustawowym przedstawicielem dziecka nie daje wnioskodawczyni żadnego tytułu prawnego do nieruchomości będącej własnością tego dziecka. W tak przedstawionym stanie faktycznym tytuł prawny do budynku mieszkalnego posiada wyłącznie córka wnioskodawczyni. Zdaniem Organu uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości przez wnioskodawczynię mogłoby nastąpić jedynie w trybie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 98 § 2 pkt 2 w związku z art. 99 Kodeksu). Wnioskodawczyni nie może więc oczekiwać zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w sytuacji złożenia tego wniosku na swoje imię i nazwisko, mimo iż jest prawnym opiekunem córki. Mając na uwadze powyższe stanowisko wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe. Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła dokumenty.

2011
1
wrz

Istota:

Remont dachu użyczonego budynku mieszkalnego a prawo do skorzystania z odliczenia VAT-u na materiały budowlane.

Fragment:

U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3. W przypadku remontu budynku (lokalu) mieszkalnego ustawa wymaga istnienia tytułu prawnego do budynku (lokalu) mieszkalnego. Za tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, o którym mowa wyżej, uważa się między innymi: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Biorąc po uwagę wyżej powołane przepisy oraz przedstawiony przez wnioskodawczynię stan faktyczny, należy stwierdzić, iż wnioskodawczyni posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego, którym w przedmiotowej sprawie będzie umowa użyczenia połowy tego budynku. Ponadto zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawierającym wykaz robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego, remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części dotyczące konstrukcji i pokrycia dachu, stanowi wydatek związany z budownictwem mieszkaniowym. Tym samym wnioskodawczyni będzie uprawniona do złożenia wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związanych z remontem dachu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy będąc współwłaścicielem fermy w 1/2 części i po użyczeniu drugiej połowy części gospodarstwa przez siostrę może odliczyć podatek VAT po modernizacji fermy i remoncie fermy?

Fragment:

Posiada tytuł prawny do tych kurników ( 1 / 2 współwłasności i użyczenie pomieszczeń na 10 lat drugiej połowy). Planuje modernizację i remont kurników. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w chwili obecnej prowadząc działalność w zakresie hodowli drobiu, posiada tytuł prawny do użytkowania całości budynków związanych z tą hodowlą drobiu. Budynki będą w całości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy o możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z modernizacją i remontem fermy związanym wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
sie

Istota:

Jaki przysługiwał w 2005r. limit odliczeń w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w przypadku ponoszenia wydatków na remont lokalu, wpłat na fundusz remontowy oraz remont instalacji gazowej?

Fragment:

Zgodnie z zapisem w „ ustawie o Podatku dochodowym od osób fizycznych ” podstawą do skorzystania z ulgi jest wydatek na pokrycie funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący mieszkania, do którego wydatkujący posiada tytuł prawny - Umowa Użyczenia spełnia ten warunek. Według wnioskodawczyni, bez wniesienia miesięcznej opłaty czynszowej nie mogłaby korzystać z tego mieszkania i zaspakajać swoich potrzeb mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Należy podkreślić, iż tytułem prawnym, o którym mowa w ww. przepisie uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, umowę podnajmu lub poddzierżawy, decyzję administracyjną (np. przydział lokalu), inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

2011
1
sie

Istota:

Czy protokół odbioru z dnia 20 czerwca 2007 r. stanowi tytuł prawny do nabytego lokalu mieszkalnego uprawniający do skorzystania – od dnia jego podpisania – z pomniejszenia podatku z tytułu zbycia poprzedniego mieszkania o koszty zakupu materiałów potrzebnych do jego modernizacji?

Fragment:

Czy protokół odbioru z dnia 20 czerwca 2007 r. stanowi tytuł prawny do nabytego lokalu mieszkalnego uprawniający do skorzystania – od dnia jego podpisania – z pomniejszenia podatku z tytułu zbycia poprzedniego mieszkania o koszty zakupu materiałów potrzebnych do jego modernizacji... Pana zdaniem, protokół odbioru lokalu mieszkalnego z dnia 20 czerwca 2007 r. jest dokumentem, który uprawnia jego i żonę do uznania, że przychód ze sprzedaży mieszkania został wydatkowany na zakup materiałów potrzebnych do modernizacji nowego lokalu mieszkalnego, co uprawniało do pomniejszenia podatku ze sprzedaży opisanych praw do lokalu o poniesione wydatki. W Pana opinii protokół jest uznawany za tytuł prawny do lokalu i mieści się on w tzw. innym stosunku zobowiązaniowym. Tym samym wydatki na modernizację nabytego lokalu poniesione po dacie jego przekazania na podstawie protokołu będą – Pana zdaniem – uprawniały do odliczeń od podatku. Jednocześnie zaznacza Pan, iż jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pana w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na gruncie przepisów podatkowych w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2011
1
lip

Istota:

Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania nabytego dnia 19 kwietnia 2006 r., na podstawie umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, można przeznaczyć na cele mieszkaniowe jakim jest wybudowanie domu jednorodzinnego, a tym samym być zwolnionym z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Zgodnie z art. 155 § 1 ww. ustawy, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności (art. 157 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Z kolei art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.