Tytuł | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tytuł. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Rolnicza Spółdzielnia ma jakieś wymagalne zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości?

Fragment:

(...) dochodowym od osób prawnych łączy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie nieodpłatnego nabycia rzeczy, w tym nieruchomości, z momentem zaistnienia tego zdarzenia, a nie z momentem ujawnienia czy też uprawomocnienia się wyroku deklaratywnego stwierdzającego zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Zatem, nabycie w 1988r. w drodze zasiedzenia nieruchomości nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie ustalenia wartości przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy i praw, o którym mowa w art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, ze względu na moment powstania przychodu należy uznać, że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Podkreślić należy, iż zobowiązanie podatkowe zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Na poparcie swojego stanowiska pytający powołuje się na wyrok NSA z dnia 17.12.1993 r. III SA 730/93. W przedmiotowym przypadku Bank występuje w roli przekazującego pieniądze, a nie źródła powstania tego dochodu (jako to ma miejsce w przypadku lokat dokonanych w Banku). Wypłacającym za pośrednictwem Banku jest bowiem Fundusz. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zauważa co następuje. Jeżeli według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburskiego dochód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu luksemburskim jest dochodem zrównanym z wpływami z akcji (z dywidendami) - to dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce (przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją). Ponadto Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - zgadza się, że w przypadku gdy Bank pełni jedynie funkcję Agenta Płatności nie może być uznany za płatnika. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o (...)

2011
1
mar

Istota:

W dniu 28 kwietnia 2004 rok zawarto umowę przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku, ze spółką Dom Development S.A. W ramach umowy spółka zobowiązała się się m.in. wybudować budynek mieszkalny oraz ustanowić odrębną własność i przenieść własność lokalu w tym budynku, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń na strony umowy w równych częściach; wydać Podatnikom lokal mieszkalny w posiadanie po zakończeniu budowy tj. do dnia 31 lipca 2005 roku; przenieść na własność lokal w terminie do 29 grudnia 2006 roku. W dniu 25 czerwca Podatnik zawarł związek małżeński. W dniu 9 września 2005 roku Dom Development S.A. wydał Podatnikom w ?stanie surowym? tj. niewykończonym, lokal będący przedmiotem umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, przekazanie lokalu nastąpiło na podstawie ?protokołu odbioru? i od tego dnia mogą dysponować ww. lokalem, a także jesteście zobowiązani ponosić bieżące koszty utrzymania oraz koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla budynku oraz działki, na której został wybudowany. Po odbiorze mieszkania tj. po dniu 9 września 2005 roku Podatnicy ponieśli nakłady na wykończenie lokalu mieszkalnego, w tym na zakup:
-glazury, terakoty, drzwi wewnętrznych, okapu kominowego, płyty grzewczej do zabudowy, piekarnika do zabudowy, chłodziarko-zamrażarki do zabudowy, zmywarki do zabudowy, zlewozmywaka kuchennego wraz z baterią, armatury łazienkowej, farb, paneli podłogowych i podkładów pod panele, lakieru i podkładu do podłóg, żyrandoli.
Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Podatnika, albo na małżonkę, przez podatników podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa oraz wydatki te zostały udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, będzie Podatnik wraz z żoną mógł skorzystać z ulgi podatkowej na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego limitu odliczeń na 2003-2005r. Limit odliczeń, przysługujący małżonkom na lata 2003-2005 z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wynosi 4.725 zł. /wydatki na kwotę 24.868,42 zł./. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik zakupił m.in. glazurę, terakotę, drzwi wewnętrzne, okap kominowy, płytę grzewczą do zabudowy, piekarnik do zabudowy, chłodziarko-zamrażarkę do zabudowy, zmywarkę do zabudowy, zlewozmywak kuchenny wraz z baterią, armaturę łazienkową, farby, panele podłogowe i podkłady pod panele, lakier i podkłady do podłóg oraz żyrandole. Wykaz robót (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Urząd zauważa, iż wpłaty zebrane w drodze zapisów na tytuły uczestnictwa zamieniają się na tytuły uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa tego portfela (art. 212 ustawy o funduszach). Reasumując zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Towarzystwo nie uzyskuje przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wpłat na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych, gdyż jedynie zarządza zbiorczym portfelem papierów wartościowych, natomiast posiadaczami portfela są jego uczestnicy, którzy dokonali wpłat. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Fragment:

(...) z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu – w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58,59. Natomiast gdy z danej transakcji nie występuje dochód, lecz strata, nie podlega ona rozliczeniu stosownie do art. 30a ust. 5 updf, gdyż dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału u funduszach kapitałowych ani inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Zgodnie z art. 30a ust. 7 updf powyższych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 updf (tzw. zasadach ogólnych). Uzyskiwanie wymienionych dochodów nie wiąże się z koniecznością wykazywania ich przez podatnika w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym, nie są one również łączone z (...)

2011
1
sty

Istota:

  1. Co oznacza "tytuł prawny do lokalu" ?
  2. Jakie dokumenty świadczą o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ?
  3. Czy umowa przedstępna ze spółdzielnią może stanowić taki tytuł ?
  4. Czy można wykańczać mieszkanie korzystając z ulgi remontowo - modernizacyjnej ?
  5. Czy i od kiedy przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?

Fragment:

(...) wszystkie warunki. „Ulga remontowa” przewidziana jest na okres 3 lat. Nowy okres trzyletni rozpoczął się w 2003 r. i obejmuje lata 2003 – 2005. Ulga remontowa wynosi 19% poniesionych wydatków, przy remoncie lokalu mieszkalnego nie więcej niż 2,5%, a przy remoncie budynku mieszkalnego nie więcej niż 3% kwoty limitu obowiązującego w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego dla tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, tj. odpowiednio 4.725 zł i 5.670 zł. Zmniejszenie podatku z tytułu tej ulgi może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty stanowiącej podstawę „dużej ulgi mieszkaniowej” obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, tj. 567 zł. Wydatki muszą być udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, nie korzystajacego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej. Natomiast rodzaje wydatków (...)