Tytuł | Interpretacje podatkowe

Tytuł | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tytuł. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Rolnicza Spółdzielnia ma jakieś wymagalne zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości?
Fragment:
(...) dochodowym od osób prawnych łączy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie nieodpłatnego nabycia rzeczy, w tym nieruchomości, z momentem zaistnienia tego zdarzenia, a nie z momentem ujawnienia czy też uprawomocnienia się wyroku deklaratywnego stwierdzającego zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Zatem, nabycie w 1988r. w drodze zasiedzenia nieruchomości nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie ustalenia wartości przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy i praw, o którym mowa w art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, ze względu na moment powstania przychodu należy uznać, że przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdują zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Podkreślić należy, iż zobowiązanie podatkowe zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?
Fragment:
(...) Na poparcie swojego stanowiska pytający powołuje się na wyrok NSA z dnia 17.12.1993 r. III SA 730/93. W przedmiotowym przypadku Bank występuje w roli przekazującego pieniądze, a nie źródła powstania tego dochodu (jako to ma miejsce w przypadku lokat dokonanych w Banku). Wypłacającym za pośrednictwem Banku jest bowiem Fundusz. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zauważa co następuje. Jeżeli według prawa Wielkiego Księstwa Luksemburskiego dochód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu luksemburskim jest dochodem zrównanym z wpływami z akcji (z dywidendami) - to dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce (przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją). Ponadto Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - zgadza się, że w przypadku gdy Bank pełni jedynie funkcję Agenta Płatności nie może być uznany za płatnika. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o (...)
2011
1
mar

Istota:
W dniu 28 kwietnia 2004 rok zawarto umowę przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku, ze spółką Dom Development S.A. W ramach umowy spółka zobowiązała się się m.in. wybudować budynek mieszkalny oraz ustanowić odrębną własność i przenieść własność lokalu w tym budynku, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń na strony umowy w równych częściach; wydać Podatnikom lokal mieszkalny w posiadanie po zakończeniu budowy tj. do dnia 31 lipca 2005 roku; przenieść na własność lokal w terminie do 29 grudnia 2006 roku. W dniu 25 czerwca Podatnik zawarł związek małżeński. W dniu 9 września 2005 roku Dom Development S.A. wydał Podatnikom w ?stanie surowym? tj. niewykończonym, lokal będący przedmiotem umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, przekazanie lokalu nastąpiło na podstawie ?protokołu odbioru? i od tego dnia mogą dysponować ww. lokalem, a także jesteście zobowiązani ponosić bieżące koszty utrzymania oraz koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla budynku oraz działki, na której został wybudowany. Po odbiorze mieszkania tj. po dniu 9 września 2005 roku Podatnicy ponieśli nakłady na wykończenie lokalu mieszkalnego, w tym na zakup:
-glazury, terakoty, drzwi wewnętrznych, okapu kominowego, płyty grzewczej do zabudowy, piekarnika do zabudowy, chłodziarko-zamrażarki do zabudowy, zmywarki do zabudowy, zlewozmywaka kuchennego wraz z baterią, armatury łazienkowej, farb, paneli podłogowych i podkładów pod panele, lakieru i podkładu do podłóg, żyrandoli.
Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Podatnika, albo na małżonkę, przez podatników podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa oraz wydatki te zostały udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, będzie Podatnik wraz z żoną mógł skorzystać z ulgi podatkowej na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w ramach przysługującego limitu odliczeń na 2003-2005r. Limit odliczeń, przysługujący małżonkom na lata 2003-2005 z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wynosi 4.725 zł. /wydatki na kwotę 24.868,42 zł./. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik zakupił m.in. glazurę, terakotę, drzwi wewnętrzne, okap kominowy, płytę grzewczą do zabudowy, piekarnik do zabudowy, chłodziarko-zamrażarkę do zabudowy, zmywarkę do zabudowy, zlewozmywak kuchenny wraz z baterią, armaturę łazienkową, farby, panele podłogowe i podkłady pod panele, lakier i podkłady do podłóg oraz żyrandole. Wykaz robót (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Urząd zauważa, iż wpłaty zebrane w drodze zapisów na tytuły uczestnictwa zamieniają się na tytuły uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa tego portfela (art. 212 ustawy o funduszach). Reasumując zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Towarzystwo nie uzyskuje przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wpłat na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych, gdyż jedynie zarządza zbiorczym portfelem papierów wartościowych, natomiast posiadaczami portfela są jego uczestnicy, którzy dokonali wpłat. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?
Fragment:
(...) z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu – w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58,59. Natomiast gdy z danej transakcji nie występuje dochód, lecz strata, nie podlega ona rozliczeniu stosownie do art. 30a ust. 5 updf, gdyż dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału u funduszach kapitałowych ani inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Zgodnie z art. 30a ust. 7 updf powyższych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 updf (tzw. zasadach ogólnych). Uzyskiwanie wymienionych dochodów nie wiąże się z koniecznością wykazywania ich przez podatnika w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym, nie są one również łączone z (...)
2011
1
lut

Istota:
  1. Co oznacza "tytuł prawny do lokalu" ?
  2. Jakie dokumenty świadczą o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ?
  3. Czy umowa przedstępna ze spółdzielnią może stanowić taki tytuł ?
  4. Czy można wykańczać mieszkanie korzystając z ulgi remontowo - modernizacyjnej ?
  5. Czy i od kiedy przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?
Fragment:
(...) wszystkie warunki. „Ulga remontowa” przewidziana jest na okres 3 lat. Nowy okres trzyletni rozpoczął się w 2003 r. i obejmuje lata 2003 – 2005. Ulga remontowa wynosi 19% poniesionych wydatków, przy remoncie lokalu mieszkalnego nie więcej niż 2,5%, a przy remoncie budynku mieszkalnego nie więcej niż 3% kwoty limitu obowiązującego w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego dla tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, tj. odpowiednio 4.725 zł i 5.670 zł. Zmniejszenie podatku z tytułu tej ulgi może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty stanowiącej podstawę „dużej ulgi mieszkaniowej” obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, tj. 567 zł. Wydatki muszą być udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika od towarów i usług, nie korzystajacego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej. Natomiast rodzaje wydatków (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Tytuł
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.