IPTPP3/443A-43/12-6/15-S/KK | Interpretacja indywidualna

Liście tytoniu (odżyłowanego i nieodżyłowanego), które nie zostaną ani pocięte ani skręcone lub sprasowane w postaci bloków lecz nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego nie podlegają podatkowi akcyzowemu z uwagi na brak spełnienia warunku w postaci konieczności pocięcia, podzielenia inaczej, skręcenia lub sprasowania w postaci bloków przedmiotowego tytoniu.
IPTPP3/443A-43/12-6/15-S/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. tytoń
 3. wyroby akcyzowe
 4. wyroby tytoniowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów - po uwzględnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt I FSK 999/13 oraz prawomocnego wyroku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 882/14 (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012r.), uzupełnionego pismem z dnia 16 maja 2012 r. (data wpływu 21 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek Pana <...> prowadzącego przedsiębiorstwo <...>, uzupełniony pismem, data nadania dnia 16 maja 2012 r. (data wpływu 21 maja 2012 r). o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z największych polskich przedsiębiorców działającym na rynku tytoniu do palenia (w tym papierosów), gilz i akcesoriów.

W związku z rozszerzeniem oferty handlowej Zainteresowany zamierza dokonywać sprzedaży detalicznej:

 • liści tytoniu (niepociętych lub pokruszonych),
 • tytoniu nieodżyłowanego,
 • częściowo lub całkowicie odżyłowanego.

Powyższe wyroby mogą być pakowane w opakowania jednostkowe od 100g do 5kg.

Wyroby wymienione we wniosku nie zostaną pocięte, skręcone (lub sprasowane w postaci bloków). Zgodnie z nomenklaturą CN tytoń objęty niniejszym wnioskiem objęty jest kodami CN 240110 oraz CN 240120.

Pismem (data nadania 16 maja 2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o następujące informacje:

Przedmiotem przyszłej dostawy będą liście tytoniu niepocięte i niepokruszone, Nie można jednakże wykluczyć, iż w trakcie transportu bądź konfekcjonowania może nastąpić naturalne pokruszenie liści tytoniu. Jednakże kruszenie liści tytoniu nie nastąpi w drodze celowej obróbki przemysłowej.

Przedmiotem dostawy będą liście tytoniu surowe tj. nieodparowane i nieprzefermentowane. Z posiadanych informacji, badania rynku wyrobów tytoniowych oraz informacji prasowych (zob. np., http://m.gloswielkopolski.pl/f/s3m2c/artykul.html...synd=442028) wynika, iż surowy tytoń jest przedmiotem obrotu nie tylko hurtowego, ale i detalicznego.

Nabywcy tytoniu surowego po jego pocięciu i dokupieniu gilzy otrzymują wyrób tytoniowy de facto nadający się do palenia, jednakże po znacznie niższej cenie (z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji w podobnych sprawach wynika, iż obrót surowymi, nieprzetworzonymi liśćmi tytoniu nie podlega podatkowi akcyzowemu).

Ze względu na brak przepisów prawa jednoznacznie definiujących wyrób tytoniowy nadający się do palenia, odpowiedź na powyższe pytanie nie może być jednoznaczna. Jak bowiem wskazano wyżej, celem Wnioskodawcy jest sprzedaż liści tytoniu. Nie można wykluczyć, iż liść tytoniu będący przedmiotem obrotu zostanie wykorzystany przez nabywcę do palenia bez obróbki przemysłowej.

Należy zauważyć, iż przyznanie jednym podmiotom prawa do nie podlegania podatkowi akcyzowemu a opodatkowanie tym podatkiem innych podmiotów na podstawie niedookreślonego pojęcia jakim jest „nadawanie się do palenia” danego produktu może prowadzić do naruszenia zasady równości podmiotów podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, która to zasada chroniona jest przez art. 32 Konstytucji i art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447). Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest bowiem wolne dla każdego na równych prawach a prawa te dotyczą m.in. takich uprawnień jak równość obciążeń podatkowych i ciężarów publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż wyrobów wymienionych w niniejszym wniosku:

 • liści tytoniu (niepociętego),
 • tytoniu nieodżyłowanego,
 • częściowo lub całkowicie odżyłowanego,

podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobów, o których mowa w pytaniu, jako wyrobów nieprzetworzonych, nie jest objęta podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy do wyrobów akcyzowych zaliczono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN.

Stosownie zaś do art. 97 ust. 1 ww. ustawy do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 • papierosy,
 • tytoń do palenia,
 • cygara i cygaretki.

W ust. 2-8 art. 98 ww. ustawy ustawodawca dla potrzeb cyt. ustawy zdefiniował powyższe pojęcia, w myśl których odpowiednio:

Za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Do celów akcyzy uznaje się:

 • dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;
 • trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;
 • cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;
 • pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów.

Powyższe stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i większą liczbę papierosów.

Za cygara lub cygaretki, przeznaczone do palenia uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry.
  - jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami w rozumieniu ust. 2,3 i 4, a nadające się do palenia.
 3. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki.

Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Zgodnie z powyższym w przypadku wyrobów tytoniowych przedmiot opodatkowania ustala się nie w oparciu o kod CN do jakich został przyporządkowany poszczególny wyrób tytoniowy w Nomenklaturze Scalonej lecz w oparciu o definicje wyrobów tytoniowych określone w ust. 2-8 art. 98 ustawy o podatku akcyzowym. Powyższe zgodne jest również z przepisami dyrektywy Rady 95/59/WE z 27 listopada 1995r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L nr 291 str. 40 ze zm.), która definiując wyroby tytoniowe nie przywołuje kodów CN.

Przedmiotem wniosku jest tytoń niepocięty i nieskręcony (niesprasowany w postaci bloków).

Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją wyrobów tytoniowych zawartą w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. stwierdzić należy, że opisany we wniosku tytoń nie mieści się w definicji wyrobów tytoniowych ze względu na sposób przetworzenia. Produkt przedstawiony przez Wnioskodawcę nie spełnia warunków do zaklasyfikowania go do wyrobów akcyzowych. Tym samym sprzedaż w stanie przedstawionym we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W wyniku analizy wniosku oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, interpretacją z dnia 22 maja 2012 r. znak IPTPP3/443A-43/12-5/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pismem nadanym dnia 8 czerwca 2012r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.) wezwano Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa z powodu jej niezgodności z prawem.

Pismem z dnia 11 lipca 2012r. nr IPTPP3/443AW-8/12-4/BJ udzielono odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzając, że brak jest podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Powyższa interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2012r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wyrokiem z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt III SA/Łd 809/12 oddalił skargę Wnioskodawcy.

Wnioskodawca reprezentowany przez doradcę podatkowego złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną z dnia 27 marca 2013 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 809/12 (data wpływu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 3 kwietnia 2013 r.).

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. I FSK 999/13 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozpatrując ponownie sprawę w wyroku sygnatura akt III SA/Łd 882/14 z dnia 2 grudnia 2014r. wskazał, że spór, jaki zaistniał pomiędzy stronami w niniejszej sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy liście tytoniu (odżyłowanego lub nieodżyłowanego) niepocięte, nieskręcone i niesprasowane w postaci bloków lecz nadające się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego z uwagi na możliwość dokonania ich obróbki przez samego nabywcę podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na moment złożenia wniosku o interpretację indywidualną, tj. na dzień 13 lutego 2012r. Istota problemu sprowadzała się więc do ustalenia charakteru użytego w art. 98 ust. 5 pkt 1 u.p.a. spójnika "oraz" a mianowicie, czy ma charakter koniunkcyjny, czy też ma charakter enumeracyjny. Przepis ten stanowi bowiem, że za tytoń do palenia uznaje się tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

W uzasadnieniu wskazanego powyżej wyroku NSA za zasadny uznał zarzut błędnej wykładni art. 98 ust. 5 pkt 1 u.p.a. formułując tezę, że przepis ten (w brzmieniu obowiązującym w 2012r.) należy interpretować w ten sposób, że za tytoń do palenia należy uznać tytoń, który spełnia dwie cechy łącznie, tj. tytoń musi zostać pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków i musi nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Przedstawiona wykładnia zamieszczona w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wyznaczyła zatem w istocie kierunek postępowania w niniejszej sprawie.

W rozpoznawanej sprawie punktem wyjścia do rozważań jest stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez skarżącego we wniosku. Wynika z niego, że skarżący prowadzi przedsiębiorstwo działające na rynku tytoniu do palenia (w tym papierosów), gilz i akcesoriów. W związku z rozszerzeniem oferty handlowej zamierza dokonywać sprzedaży detalicznej: liści tytoniu (niepociętych lub pokruszonych), tytoniu nieodżyłowanego. częściowo lub całkowicie odżyłowanego. Wymienione wyroby mogą być pakowane w opakowania jednostkowe od 100 g do 5 kg. Nie zostaną one pocięte, skręcone (lub sprasowane w postaci bloków). Zgodnie z nomenklaturą scaloną tytoń określony w niniejszym wniosku objęty jest kodami CN 240110 oraz CN 240120. W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku skarżący wyjaśnił, że przedmiotem przyszłej dostawy będą liście tytoniu niepocięte i niepokruszone. Nie można jednak wykluczyć, że w trakcie transportu, bądź konfekcjonowania może nastąpić naturalne pokruszenie liści tytoniu. Kruszenie liści tytoniu nie nastąpi w drodze celowej obróbki przemysłowej, przedmiotem dostawy będą liście tytoniu surowe, tj. nieodparowane i nieprzefermentowane.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie skarżący stwierdził, że sprzedaż liści tytoniu (niepociętych lub pokruszonych), jako wyrobów nieprzetworzonych, nie jest objęta podatkiem akcyzowym. Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej powołując się na tożsame przepisy u.p.a. uznał, że liście tytoniu będące przedmiotem wniosku będą podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, ponieważ jak wskazał sam skarżący mogą nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Zgodnie z art. 98 ust 1 pkt 2 u.p.a., do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia. W świetle natomiast art. 98 ust. 5 u.p.a. za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Stosownie zaś do treści art. 98 ust. 8 u.p.a., produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w art. 98 ust. 2, 3 lub 5 u.p.a., są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

W świetle wyżej wymienionych przepisów, a w szczególności art. 98 ust. 5 pkt 1 u.p.a., należało ocenić, czy liście tytoniu niepocięte i niepokruszone (tj. wyroby nieprzetworzone) mogą być uznane za tytoń do palenia.

NSA we wskazanym na wstępie wyroku stanął na stanowisku, że redakcja ww. przepisu wskazuje na użycie spójnika "oraz" w znaczeniu koniunkcyjnym. Przepis art. 98 ust. 5 pkt 1 u.p.a. stanowi implementację przepisu art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.Urz.UE.L.2011.176.24).

Z treści art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2011/64/UE wynika, że za tytoń do palenia należy uznać tytoń, który spełnia dwie cechy łącznie tj. tytoń musi zostać pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków i musi nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Definicję wyrobów tytoniowych dla celów dyrektywy określono w art. 2 dyrektywy 2011/64/UE. W ust. 1 ww. artykułu dokonano wyliczenia wyrobów, które dla celów tej dyrektywy uznawane są za wyroby tytoniowe, a więc ich opodatkowanie podatkiem akcyzowym podlega harmonizacji. Wyliczenie to stanowi zamknięty katalog. Powyższa lista wskazuje na trzy podstawowe grupy wyrobów tytoniowych, tj. papierosy, cygara i cygaretki oraz tytoń do palenia (w tym tytoń drobno krojony do skręcania papierosów oraz inny tytoń do palenia). Szczegółowe ich definicje zawarte zostały w art. 3-5 dyrektywy 2011/64/UE. Dyrektywa posługuje się pojęciem wyrób. Wprawdzie brak jest definicji legalnej wyrobu w dyrektywie 2011/64/UE jednakże analiza poszczególnych definicji określonych w powołanych wyżej przepisach wskazuje na konieczność poddania tytoniu określonej obróbce aby uznać go za wyrób tytoniowy podlegający akcyzie. Zatem papierosy, cygara lub cygaretki to tytoń zrolowany zaś tytoń do palenia to tytoń drobno krojony lub tytoń podlegający innej obróbce czyli tytoń pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz odpady tytoniowe. Z powyższego wynika zatem, że opodatkowaniu akcyzą nie podlega surowiec tytoniowy.

Zdaniem NSA gdyby spójnik „oraz” został zinterpretowany w sposób zaproponowany przez organ podatkowy, czyli wskazujący, że tytoniem do palenia jest tytoń nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego to wówczas każdą postać tytoniu należałoby uznać za podlegającą opodatkowaniu akcyzą. W takiej sytuacji zarówno pierwsza część przepisu art. 5 ust. 1 lit. a, jak również art. 5 ust. 1 lit. b, czy art. 3 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2006/112/UE zostałyby pozbawione znaczenia i byłyby sprzeczne z celem dyrektywy, którym jest opodatkowanie wyrobu z liści tytoniu czyli tzw. używek. Zatem, jak wskazał NSA, a sąd orzekający w niniejszej sprawie jest tym poglądem związany, przepis art. 98 ust. 5 pkt 1 u.p.a., (w brzmieniu obowiązującym w 2012r.) należy interpretować w ten sposób, że za tytoń do palenia należy uznać tytoń, który spełnia dwie cechy łącznie, tj. tytoń musi zostać pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków i musi nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Z powyższego wynika, że liście tytoniu (odżyłowanego i nieodżyłowanego), które nie zostaną ani pocięte ani skręcone lub sprasowane w postaci bloków lecz nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego nie podlegają podatkowi akcyzowemu z uwagi na brak spełnienia warunku w postaci konieczności pocięcia, podzielenia inaczej, skręcenia lub sprasowania w postaci bloków przedmiotowego tytoniu.

Z dniem 2 grudnia 2014 r. ww. wyrok III SA/Łd 882/14 uprawomocnił się. Natomiast zwrot akt sprawy nastąpił w dniu 11 marca 2015r. r.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 999/13 z dnia 3 lipca 2014 r. oraz prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 882/14, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając na uwadze wskazania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zawarte w wyroku z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 882/14, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku Nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

 1. papierosy;
 2. tytoń do palenia;
 3. cygara i cygaretki.

W ust. 2-8 art. 98 ustawy ustawodawca dla potrzeb cyt. ustawy zdefiniował powyższe pojęcia, w myśl których odpowiednio:

Za papierosy uznaje się:

 1. tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
 2. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
 3. tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za:

 1. dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;
 2. trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;
 3. cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;
 4. pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów.

Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:

 1. tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
 2. tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry.
  - jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami , a nadające się do palenia.
 3. Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki.

Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika iż Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży detalicznej: liści tytoniu (niepociętych lub pokruszonych), tytoniu nieodżyłowanego, częściowo lub całkowicie odżyłowanego. Wyroby będące przedmiotem wniosku mogą być pakowane w opakowania jednostkowe od 100g do 5kg. Wyroby, o których mowa, jak wskazał Wnioskodawca, nie zostaną pocięte, skręcone (lub sprasowane w postaci bloków), a także określił, iż tytoń objęty niniejszym wnioskiem objęty jest kodami CN 240110 oraz CN 240120. Jak twierdzi Wnioskodawca opisany powyżej tytoń nie mieści się w definicji wyrobów tytoniowych ze względu na sposób przetworzenia, oraz nie spełnia warunków do zaklasyfikowania go do wyrobów akcyzowych.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż przedmiotem przyszłej dostawy mają być liście tytoniu niepocięte i pokruszone. Zainteresowany nie może wykluczyć sytuacji, iż w trakcie transportu bądź konfekcjonowania może nastąpić naturalne pokruszenie liści tytoniu. Jednakże jak wskazał Wnioskodawca kruszenie liści tytoniu nie nastąpi w drodze celowej obróbki przemysłowej. Zainteresowany wskazał również, iż przedmiotem dostawy będą liście tytoniu surowe, tj. nieodparowane i nieprzefermentowane, iż tytoń będący przedmiotem sprzedaży detalicznej, może zostać wykorzystany przez nabywcę do palenia bez obróbki przemysłowej.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 999/13 z dnia 3 lipca 2014 r. oraz prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 882/14, opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczone wyżej przepisy, stwierdzić należy, że liście tytoniu (odżyłowanego i nieodżyłowanego), które nie zostaną ani pocięte ani skręcone lub sprasowane w postaci bloków lecz nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego nie podlegają podatkowi akcyzowemu z uwagi na brak spełnienia warunku w postaci konieczności pocięcia, podzielenia inaczej, skręcenia lub sprasowania w postaci bloków przedmiotowego tytoniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji z dnia 22 maja 2012 r.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.