IPPP3/4512-583/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego mieszczącego się według PKWiU w grupowaniu 01.15.10.0. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu przedmiotowego tytoniu, gdy Wnioskodawca z uwagi na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz tytoniu będzie musiał opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę oraz eksport stawką właściwą dla dostawy tytoniu na terytorium kraju zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%.
IPPP3/4512-583/15-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. eksport (wywóz)
 3. stawka
 4. tytoń
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. zwana dalej „Spółką” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skupuje surowiec tytoniowy w postaci suszonych liści tytoniu, następnie poddaje je wstępnemu przetworzeniu. W przypadku tytoniu nieodżyłowanego proces ten polega na wyrównaniu wilgotności oraz doprowadzeniu jej do takiego poziomu, w którym procesy fermentacyjne przebiegają prawidłowo, a także zapakowaniu produktu w opakowania kartonowe o wadze ok. 200 kg.

Wstępne przetworzenie i uzyskanie tytoniu częściowo lub całkowicie odżyłowanego polega na:

 1. Odżyłowaniu w następstwie częściowego lub całkowitego oddzieleniu blaszki liściowej od żył,
 2. wyrównaniu wilgotności oraz doprowadzeniu jej do takiego poziomu, w którym procesy fermentacyjne przebiegają prawidłowo,
 3. zapakowaniu produktu w opakowania kartonowe o wadze ok. 200 kg.

Przetworzony wstępnie tytoń nieodżyłowany, częściowo lub całkowicie odżyłowany stanowi surowiec do dalszej produkcji wyrobów tytoniowych. Należ zaznaczyć, że opisany powyżej proces wstępnego przetworzenia surowca tytoniowego nie stanowi jego przetworzenia przemysłowego. W szczególności liście tytoniu nie będą: pocięte lub inaczej podzielone, skręcone, sprasowane, zrolowane ani poszarpane oraz nie będą nadawać się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego. Wobec powyższego produkty te należy zakwalifikować do kodu PKWiU z 2008 r. 01.15.10.0 (tytoń nieprzetworzony) oraz do kodu CN taryfy celnej z 2007 r. 2401 (tytoń nieprzetworzony), 2401 10 (tytoń nieodżyłowany) i 2401 20 (tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany). W przyszłości Spółka zamierza prowadzić sprzedaż tytoniu nieprzetworzonego (od 1 stycznia 2012 r. suszu tytoniowego) w kraju do składów podatkowych oraz innych pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz jego eksportu.

Spółka z o.o. wyjaśnia że:

 1. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE .
 2. Każdy nabywca towaru jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 3. Nabywca towarów nie jest osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 4. Nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej działającym w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.
 5. Będzie dokonywać dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.
 6. Przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
  Natomiast jeżeli w ramach sprzedaży doliczone jest usługowe przechowywanie w magazynie Sp. z o.o., to Spółka nie otrzyma dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Wówczas stosuje się obowiązujące zasady dot. naliczenia podatku VAT w przypadku braku dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE.
 7. Będzie posiadać w swojej dokumentacji dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (CMR), z których jednocześnie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecony przewoźnikowi (spedytorowi). Będzie również posiadał kopię faktury handlowej oraz specyfikację poszczególnych sztuk załadunku.
 8. Będzie posiadać lub posiada w swojej dokumentacji:
  • korespondencję handlową z nabywcą w tym jego zamówienie,
  • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar,
  • potwierdzone dokumenty przewozowe jako dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju,
  • posiadanie dokumentów dotyczących ubezpieczenia zależy od warunków dostawy, określonych przez Incoterms 2010.
 9. Wywóz będzie dokonywany przez dostawcę lub na jego rzecz w zależności od uzgodnionych warunków dostawy określonych w Incoterms 2010.
 10. Wywóz będzie dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, w zależności od uzgodnionych warunków dostawy określonych w Incoterms 2010.
 11. Otrzyma komunikat IE 599, tj. dokument potwierdzający wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej.
 12. Będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, będzie to komunikat IE 599. Jest to dokument generowany elektronicznie przez system Celina, wysłany z urzędu celnego w formacie XML.
 13. Z komunikatu IE 599 potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej będzie wynikać tożsamość towarów będących przedmiotem wywozu.
 14. W przypadku, gdy towar będzie bezpośrednio transportowany po wystawieniu faktury handlowej, Spółka otrzyma dokument celny potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Natomiast, jeżeli w ramach sprzedaży doliczone jest usługowe przechowywanie w magazynie Spółki, to Spółka nie otrzyma dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.
 15. Każda transakcja dostawy wewnątrzwspólnotowej, jak również eksport (objęte zakresem pytania) otrzyma dokumenty potwierdzające faktyczne wyprowadzenie towaru poza terytorium RP. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Spółki zdarzy się przypadek braku potwierdzenia faktycznego wyprowadzenia towaru poza terytorium kraju, wówczas zastosowane będą zasady opodatkowania jak przy sprzedaży krajowej.
 16. Powiadomiła właściwego naczelnika urzędu celnego o swojej działalności i została wpisana na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych.
 17. Przedmiotem dostaw objętych zakresem pytania będą następujące towary:
  • dostawy krajowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej,
  • dostawy wewnątrzwspólnotowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej,
  • eksport - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej.
 18. Od towarów będących przedmiotem wniosku nie jest opłacana akcyza, ponieważ przedmiotowe dostawy nie są objęte podatkiem akcyzowym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż na terenie kraju produktów wymienionych we wniosku tj. tytoniu nieprzetworzonego oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku potwierdzenia wywozu w eksporcie lub braku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż na terenie kraju produktów wymienionych we wniosku tj. tytoniu nieprzetworzonego oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku potwierdzenia wywozu w eksporcie lub braku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT stawką 8%.

Zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, stawka podstawowa wynosi 23%, natomiast dla towarów i usług, wymienionych w zał. nr. 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8% z zastrzeżeniem ust. 12 art. 41 oraz art. 114 ust. 1.

Jak wynika z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymieniono w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla danych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Od 1 stycznia 2011 r. podczas wyznaczania zakresu stosowania stawek obniżonych, wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. Nr 207, poz.1293 z późn. zm.

Symbol PKWiU stosowany przez Sp. z o.o. do określenia sprzedawanego tytoniu nieprzetworzonego jest ujęty jako ex. 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie (w którym zawiera się symbol PKWiU 01.15.10) w dwóch różnych załącznikach do ustawy:

 1. Pod pozycją 1 załącznika nr 3 do ustawy, t.j. w „wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką 8%” - jako ex. 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych - dla przemysłu włókienniczego.
 2. Pod pozycją 1 załacznika nr. 10 do ustawy w „wykazie towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” - jako ex. 01.1 rośliny wieloletnie z kilkoma wymienionymi wyłączeniami.

Z uwagi na fakt, że z załącznika nr 10 z pozycji 1 pkt 6 został wyłączony tytoń nieprzetworzony (PKWiU 01.15.10.0 w ocenie Spółki, w celu ustalenia stawki podatku VAT, jaką należy stosować przy sprzedaży tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10. oraz 01.15.10.01 i kodzie CN 2401 (tytoń nieprzetworzony), 2401 10 (tytoń nieodżyłowany) oraz 2401 20 (tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany) znajdzie zastosowanie zał. nr 3 do ustawy będący wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%.

Przedmiotem dostaw objętych zakresem pytania są następujące towary:

 • dostawy krajowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej,
 • dostawy wewnątrzwspólnotowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej,
 • eksport - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej.

W świetle postanowień ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752) dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz eksport tytoniu nieprzetworzonego w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej (susz tytoniowy) nie są obciążone podatkiem akcyzowym. Realizowane przez Spółkę dostawy krajowe tytoniu nieprzetworzonego w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej (susz tytoniowy) na rzecz podmiotów prowadzących skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy nie są również obciążone podatkiem akcyzowym. Podstawa prawna: art. 9b ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy o VAT).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Spółka skupuje surowiec tytoniowy w postaci suszonych liści tytoniu. Następnie poddaje je wstępnemu przetworzeniu. Przetworzony wstępnie tytoń nieodżyłowany, częściowo lub całkowicie odżyłowany stanowi surowiec do dalszej produkcji wyrobów tytoniowych. Wnioskodawca wskazał, że proces wstępnego przetworzenia surowca tytoniowego nie stanowi jego przetworzenia przemysłowego, w szczególności liście tytoniu nie będą: pocięte lub inaczej podzielone, skręcone, sprasowane, zrolowane ani poszarpane oraz nie będą nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Wobec powyższego produkty te Wnioskodawca zakwalifikował do kodu PKWiU z 2008 r. 01.15.10.0 (tytoń nieprzetworzony) oraz do kodu CN Taryfy Celnej z 2007 r. 2401 (tytoń nieprzetworzony), 2401 10 (tytoń nieodżyłowany) i 2401 20 (tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany). Spółka zamierza prowadzić sprzedaż tytoniu nieprzetworzonego (od 1 stycznia 2012 r. suszu tytoniowego) w kraju do składów podatkowych oraz do innych pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy tytoniu nieprzetworzonego oraz jego eksportu. Przy tym z opisu sprawy wynika, że, co do zasady, Spółka przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Natomiast w przypadku eksportu będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, będzie to komunikat IE 599.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy krajowej, dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu tytoniu nieprzetworzonego, w przypadkach braku potwierdzenia dokonania wywozu towaru.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 1 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono grupę ex 01.1 - Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1).

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 1 załącznika nr 10 ustawy wymieniono ex 01.1 - Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

 1. (uchylony)
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19).

Przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy o VAT).

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Towar (grupa towarów)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Zastosowany przez Wnioskodawcę kod PKWiU 01.15.10.0, w klasyfikacji PKWiU z 2008 r. został przedstawiony następująco:

 • 01 – Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające
 • 01.1 – Rośliny inne niż wieloletnie
 • 01.15 – Tytoń nieprzetworzony
 • 01.15.10.0 – Tytoń nieprzetworzony.

Z objaśnień do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został objęty zwolnieniem od podatku lub objęty opodatkowaniem stawką niższą niż stawka 8% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką niższą niż 8%.

Należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie, w celu ustalenia stawki podatku VAT, jaką należy zastosować przy sprzedaży tytoniu nieprzetworzonego sklasyfikowanego według PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 01.15.10.0 znajdzie zastosowanie wyłącznie załącznik nr 3 do ustawy, będący wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%, natomiast nie znajdzie zastosowania załącznik nr 10, gdyż z poz. 1 tego załącznika wyraźnie wynika wyłączenie tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10.0 z opodatkowania stawką 5%.

Zatem mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego mieszczącego się według PKWiU w grupowaniu 01.15.10.0. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W świetle art. 2 pkt 8 ww. ustawy eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych;
  - jeżeli wywóz poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 4 ustawy o VAT w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 5 ustawy o VAT w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.

Przy czym stosownie do art. 41 ust. 6 ww. ustawy o VAT, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli warunek, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Natomiast według art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Przy czym stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak stanowi art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

 1. okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 2. okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Jak wskazano wyżej sprzedaż na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego mieszczącego się według PKWiU w grupowaniu 01.15.10.0. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu przedmiotowego tytoniu, gdy Wnioskodawca z uwagi na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz tytoniu będzie musiał opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę oraz eksport stawką właściwą dla dostawy tytoniu na terytorium kraju zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte zakresem pytania, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.