IBPP4/443-413/14/PK | Interpretacja indywidualna

Klasyfikacja odpadów tytoniowych oraz określeniu momentu ich zabezpieczenia
IBPP4/443-413/14/PKinterpretacja indywidualna
 1. tytoń
 2. zabezpieczenie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Wyroby tytoniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie klasyfikowania odpadów tytoniowych oraz określeniu momentu ich zabezpieczenia – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie klasyfikowania odpadów tytoniowych oraz określeniu momentu ich zabezpieczenia. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 listopada 2014 r. znak IBPP4/443-413/14/PK.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi skład podatkowy na terenie kraju. Zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów tytoniowych. Spółka od niedawna produkuje wyroby tytoniowe w postaci cygar. Do produkcji cygar używa zakupionych za granicą liści tytoniowych. Przed obwinięciem wkładu (środka cygara) liściem, liść taki musi zostać odpowiednio przygotowany. Przygotowanie polega na wycięciu nienadających się do użytku elementów tj. środka liścia - żyły tytoniowej i innych wysuszonych elementów tegoż liścia. Spółka tak powstały odpad chciałaby pociąć i wykorzystać go do produkcji wyrobów tytoniowych. Skład planuje dodawać tak skrojony odpad w proporcjach około 5-10% do krajanki tytoniowej używanej do produkcji cygar i tytoni do palenia.

Pismem z dnia 21 listopada 2014r. wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie stanu faktycznego m.in. o wskazanie:

 1. Czy pocięte usunięte środki liści tj. żyły tytoniowe oraz wysuszone elementy liścia nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego,
 2. Czy całość pociętych usuniętych środków liścia będzie przeznaczona u Wnioskodawcy do produkcji krajanki tytoniowej (tytoniu do palenia).

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał:

 • Pocięte usunięte środki liści tj. żyły tytoniowe oraz wysuszone elementy liścia nie nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego. Elementy te nadają się do palenia tytko w momencie pocięcia ich oraz wymieszania z pełnowartościową krajanką tytoniową.
 • Firma planuje sukcesywnie wykorzystywać usunięte elementy liścia nie nadające się do palenia po uprzednim pocięciu ich do dodawania do pełnowartościowej krajanki tytoniowej. Wnioskodawca planuje wykorzystać całość usuniętych elementów liścia do dodawania ich w proporcji około 5-10% do pełnowartościowej krajanki tytoniowej.

Wnioskodawca wskazał również, ze prowadzi skład podatkowy który zgodnie z art. 63 ustawy o podatku akcyzowym podlega zabezpieczeniu, związane to jest ze stosowaniem procedury zawieszenia akcyzy. W przypadku Wnioskodawcy jest to zabezpieczenie generalne. Kiedy dostarczana jest do Wnioskodawcy pełnowartościowa krajanka tytoniowa jest ona zabezpieczana w tzw. książce zabezpieczeń (229,32 zł za 1 kilogram tytoniu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):
 1. Czy wyrób powstały po pocięciu odpadów po liściach tj. żyły tytoniowej i innych elementów liścia nienadających się do obwinięcia cygara jest wyrobem tytoniowym w myśl art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym...
 2. W którym momencie powinniśmy dokonać zabezpieczania odpadu tytoniowego. Czy w momencie pocięcia go, czy w momencie wymieszania go z pełnowartościową krajanką tytoniową...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu):

Ad. 1)

Wyrób taki nie jest wyrobem tytoniowym do czasu wymieszania go z krajanką tytoniową nadającą się do palenia. Nie spełnia definicji zawartej w punkcie 1, gdyż nie jest to tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Wyrób ten nie nadaje się do palenia jeśli nie wymiesza się go z krajanką przeznaczoną do palenia.

Drugi punkt ust. 5 również budzi wątpliwości Wnioskodawcy (2) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Wyrób ten mógłby odpowiadać punktowi drugiemu, gdyby nie zapis „oddane do sprzedaży detalicznej”. Spółka nie zamierza dokonywać odsprzedaży odpadu

Po analizie przepisów i interpretacji dotyczącej tematów odpadów tytoniowych, Spółka uważa że wyrób powstały po pocięciu żył i innych elementów nienadających się do wytworzenia cygara można uznać za wyrób tytoniowy zgodnie z art. 98 pkt 5 w momencie wymieszania go z krajanką tytoniową przeznaczoną do palenia.

W interpretacji http:///interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy/47-podatek-akcyzowy/339-przepisy-szczegolowe/399-wyroby-tytoniowe/200949-podatek-akcyzowy-tyton-wyroby-tytoniowe.html można wyczytać: „...nadający się do palenia uznaje się wyrób, który już bez dalszej obróbki przemysłowej może być wykorzystywany do palenia, przy czym nie musi być wykorzystywany do tych celów samoistnie. Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe odpady nadają się do palenia, są bowiem składnikiem wyrobu (krajanki tytoniowej), który jest używany do takich celów...”.

Idąc tym tokiem rozumowania wyrób powstały po pocięciu odpadu można uznać za wyrób tytoniowy w momencie kiedy zostanie włączony jako składnik do krajanki tytoniowej. Według opinii Spółki odpad nawet pocięty do czasu wymieszania go z krajanką tytoniową nadającą się do palenia nie jest wyrobem tytoniowym w myśl ustawy.

Ad. 2)

Według Wnioskodawcy zabezpieczania akcyzowego należy dokonać w momencie wymieszania odpadu z krajanką tytoniową ponieważ wcześniej odpad ten nie nadaje się do palenia bez dalszej obróbki przemysłowej (cięcia i mieszania z pełnowartościowym tytoniem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN.

W myśl art. 98 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia. Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest producentem wyrobów tytoniowych w tym cygar. Do produkcji cygar używa zakupionych za granica liści tytoniu, które odpowiednio przygotowuje. Przygotowanie polega na wycięciu nienadających się do użytku elementów liścia tj. środka liścia w postaci: żyły tytoniowej i innych wysuszonych elementów tegoż liścia. Powstałe odpady Wnioskodawca zamierza pociąć i wykorzystać do produkcji wyrobów tytoniowych. tj. cygar i tytoni do palenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy wyrób powstały po pocięciu odpadów tytoniowych po liściach w postaci: żyły tytoniowej oraz innych elementów liścia, które nie nadają się do obwijania cygar - stanowi wyrób tytoniowy w rozumieniu art. 98 ust. 5 ustawy tj. czy stanowi tytoń do palenia.

Istota zagadnienia sprowadza się zatem do interpretacji przepisu art. 98 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 98 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Mając na uwadze przedstawioną przez Wnioskodawcę charakterystykę ww. odpadów, zgodnie z którą pocięte usunięte elementy liścia w postaci: żyły tytoniowej oraz wysuszonych elementów liścia, nie nadają się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (elementy te nadają się do palenia tylko w momencie pocięcia ich i wymieszania z pełnowartościową krajanką tytoniową) - uznać należy, że opisane wyrób nie stanowi tytoniu do palenia, o którym mowa w art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy, gdyż (jak wskazał Wnioskodawca) w tej postaci odpad sam w sobie nie nadaje się on do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Pozostaje zatem ocenić czy opisane pocięte środki liścia w postaci: żyły tytoniowej i innych wysuszonych elementów tegoż liścia, spełniają definicję tytoniu do palenia w rozumieniu art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W powołanego przepisu wynika, że aby uznać dany odpad tytoniowy za tytoń do palenia winny być spełnione wszystkie następujące przesłanki:

 • wyrób powinien stanowić odpad tytoniowy będący pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskiwanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji liści tytoniowych,
 • odpad tytoniowy powinien być oddany do sprzedaży detalicznej,
 • odpad ten nie może być papierosem, cygarem, cygaretką,
 • odpad powinien nadawać się do palenia.

Z opisu sprawy mającej być przedmiotem interpretacji wynika, że:

 • powstałe podczas przetwarzania tytoniu pozostałości stanowiące pocięte usunięte środki liści (odpady tytoniowe) w postaci: żyły tytoniowej oraz wysuszonych elementów liścia nie nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego. Elementy te nadają się do palenia tytko w momencie pocięcia ich oraz wymieszania z pełnowartościową krajanką tytoniową.
 • powstałe odpady tytoniowe nie są przeznaczone do sprzedaży detalicznej, bowiem w całości będą dodawane do krajanki tytoniowej,
 • powstałe odpady tytoniowe nie są papierosami, cygarami lub cygaretkami.

Tym samym odpady tytoniowe powstałe po pocięciu odpadów po liściach nie spełniają kumulatywnie wszystkich przesłanek, określonych w art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy, pozwalających uznać, że wyrób będący przedmiotem zapytania stanowi tytoń do palenia, o którym mowa w ww. przepisie.

Reasumując w przedstawionym stanie faktycznym wyrób powstały po pocięciu odpadów po liściach, do czasu jego wymieszania z krajanką tytoniową nadająca się do palenia, nie jest w rozumieniu art. 98 ust. 5 ustawy w związku z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy wyrobem tytoniowym.

Mając na uwadze powyższe w zakresie pytania nr 1 stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe

Zaznaczyć jednak wyraźnie należy, że powyższe nie oznacza, że opisany odpad tytoniowy nie stanowi wyrobu akcyzowego. Jak wynika bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy za wyrób akcyzowy uznaje się również susz tytoniowy zdefiniowany jako tytoń - bez względu na wilgotność - który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (art. 99a ust. 1 ustawy). Oznacza to zatem, że zarówno odpad tytoniowy w postaci wyciętych elementów liścia jak powstały w wyniku ich pocięcia odpad tytoniowy (nie będący wyrobem tytoniowym) stanowić będzie susz tytoniowy.

Na mocy art. 9b ust. 1 ustawy 1. w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
 5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
 6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe jest obowiązany m.in. podmiot prowadzący skład podatkowy.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem m.in. produkcji suszu tytoniowego.

Zatem przepisem art. 63 ust. 1 pkt 1 podmiot prowadzący skład podatkowy został zobligowany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania pokrycia powstałych albo mogących powstać zobowiązań podatkowych. Przy czym zgodnie z powołanym art. 9b ust. 1 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, jego import przez ten podmiot, a także przetwarzanie suszu tytoniowego jak i zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do celów produkcji wyrobów tytoniowych nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawca jako podmiot prowadzący skład podatkowy produkujący wyroby tytoniowe nie jest zobowiązany do obejmowania powstałego odpadu tytoniowego stanowiącego susz tytoniowy zabezpieczeniem akcyzowym.

Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie wymieszania przedmiotowych odpadów z krajanką tytoniową (wyrobem tytoniowym) nadającą się do palenia – w wyniku czego powstały wyrób również stanowi wyrób tytoniowy nadający się do palenia - Wnioskodawca będzie obowiązany do objęcia zabezpieczeniem akcyzowym całkowitej ilości wyrobu tytoniowego powstałego w wyniku wymieszania krajanki tytoniowej z suszem tytoniowym w wysokości mogącego powstać zobowiązania akcyzowego.

Uwzględniając powyższe stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-413/14/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.