IBPP4/443-375/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie suszu tytoniowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania suszu tytoniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania suszu tytoniowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest pośredniczącym podmiotem tytoniowym zarejestrowanym zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym. Zajmuje się kupnem suszu tytoniowego bezpośrednio od rolników (plantatorów) lub od innych pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Spółka ma zamiar rozpocząć działalność w zakresie sprzedaży odbiorcom nieprzetworzonych liści tytoniu, liści tytoniu odżyłowanych lub częściowo odżyłowanych.

Spółka będzie przygotowywać susz do sprzedaży i dokonywać jego wypłukiwania, odpiaszczania, stripowania tj. oddzielania żyły liściowej od blaszki liściowej. Dodatkowo susz tytoniowy poddawany będzie dalszemu suszeniu.

Liście tytoniu nie będą przed sprzedażą w żaden sposób przetwarzane przemysłowo, w szczególności nie będą: pocięte lub inaczej podzielone, skręcone, sprasowane, zrolowane ani poszarpane, nienadające się do palenia bez przetwarzania, niebędące odpadami tytoniowymi, które byłyby pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, niebędącymi papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadającymi się do palenia, o grupie kodów CN: 2401 10, 2401 20.

Sprzedawane liście tytoniu nie będą się nadawać do palenia w tej postaci bez dalszego przetwarzania przemysłowego np. cięcia.

Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić składu podatkowego.

Spółka powiadomiła i rozpoczęła działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot tytoniowy. Wnioskodawca zamierza sprzedawać susz tytoniowy oraz oddzieloną żyłę od blaszki liścia tytoniu w kraju do składów podatkowych oraz innym pośredniczącym podmiotom tytoniowym, chce dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy suszu tytoniowego oraz jego eksportu. Ponadto spółka ma zamiar nabywać odpad tytoniowy potocznie zwany „scrapsem” dokonywać jego odsprzedaży a także przechowywania.

W związku z powyższym opisem zadano m. in. następujące pytania:
 1. Czy oddzielanie żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego należy rozumieć jako zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy a tym samym czy proces ten jest opodatkowany podatkiem akcyzowym...
 2. Czy żyła liścia tytoniu oddzielona od blaszki liścia tytoniu a także liść tytoniu bez żyły, który nie nadaje się do palenia mogą zostać uznane jako tytoń do palenia (pyt. nr 3 we wniosku)...
 3. Czy podmiot pośredniczący może susz tytoniowy przepakowywać, nawilżać, aromatyzować (susz tytoniowy w formie scrapsa bądź w formie liścia tytoniu), który nie nadaje się do palenia oraz czy czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (pyt. nr 8 we wniosku)...
 4. Czy oddzielanie żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego może być dokonywane przez pośredniczący podmiot tytoniowy czy wyłącznie przez podmiot prowadzący skład podatkowy (pyt. nr 9 we wniosku)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W myśl art. 16 ust. 3a podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 99 a za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Stosownie do art. 9b w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy łub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
 5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
 6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Zgodnie z przepisami art. 47.1. produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.

Stanowisko do pytania numer 1.

W opinii spółki oddzielanie żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wśród czynności wymienionych w art. 9b ustawy brak jest czynności związanej z oddzielaniem żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego. Art. 9 b ustawy nie wskazuje ww. czynności jako opodatkowanej akcyzą, przez co przyszła działalność spółki we wskazanym zakresie nie podlega akcyzie. Za zużycie przez pośredniczący podmiot tytoniowy suszu tytoniowego nie można uznać przedstawionego procesu oddzielania żył gdyż przy procesach tych susz tytoniowy nie został zużyty do celów produkcji wyrobów tytoniowych jak i innych wyrobów niż wyroby tytoniowe. W opisanym zdarzeniu przyszłym w pkt 68 nabyty susz tytoniowy w wyniku wykonanych czynności nadal pozostaje suszem tytoniowym przeznaczonym do dalszej odsprzedaży.

Stanowisko do pytania numer 2 (we wniosku nr 3).

Wyroby przedstawione we wniosku nie spełniają warunków zawartych w art. 98 ust. 1-8 ustawy. Są to bowiem liście tytoniu nieprzetworzone, odżyłowane lub częściowo odżyłowane, niepocięte, niepodzielone, nieskręcone, niesprasowane, niezrolowane ani nieposzarpane oraz nienadające się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, za tytoń do palenia uznaje się:

 • tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 • odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Oddzielona żyła od blaszki liścia tytoniu a także liść tytoniu po usunięciu żyły nie nadaje się do palenia bez dalszej obróbki przemysłowej więc nie powinny zostać uznane jako tytoń do palenia.

Warto zwrócić uwagę, że przepis ten nakazuje uznawać pocięty tytoń za wyrób do palenia wtedy, gdy po pocięciu nadaje się on do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Zwrot ten należy rozumieć w ten sposób, że tak przygotowany tytoń można od razu palić, bez dalszej obróbki w postaci np. pocięcia, zmielenia.

Stanowisko do pytania numer 3 (we wniosku nr 8).

Aromatyzowanie scrapsa a także liści tytoniu ma na celu nadanie im odpowiedniego waloru smakowego w celu dalszej odsprzedaży. Nie jest natomiast procesem przetwarzania, gdyż produkty te po aromatyzacji nadal nie będą nadawać się do palenia. Wśród czynności opodatkowanych brak jest czynności związanej z pakowaniem, nawilżaniem oraz aromatyzowaniem. Zatem obowiązku podatkowego nie należy domniemywać. Art. 9b ustawy nie wskazuje ww. czynności jako opodatkowanych przez co działalność spółki we wskazanym zakresie nie powinna podlegać akcyzie.

Stanowisko do pytania numer 4 (we wniosku nr 9).

Analogicznie do art. 47 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym z wyjątkami wymienionymi w art. 47 pkt 1 - 9 ustawy. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności produkcja wyrobów tytoniowych to wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego, tzn. przygotowanie do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegające w szczególności na odżyłowaniu, cięciu. nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, produkcję wyrobów tytoniowych i wyrobów będących substytutami tytoniu: papierosów, tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów, cygar, tytoniu fajkowego, tytoniu do żucia, tabaki, produkcję tytoniu ”homogenizowanego” lub ”odtworzonego”.

Czynności związane z oddzielaniem żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego należałoby uznać jako proces dotyczącego pewnego etapu przerobu tj. jako czynność, która jest związana z przygotowaniem suszu tytoniowego do sprzedaży przez podmiot posiadający status pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Na podstawie poz. 45 załącznika nr 1 do ustawy za wyroby akcyzowe uznano, bez względu na kod CN susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2a podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od tego suszu zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu.

Definicja suszu tytoniowego została zawarta w art. 99a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 9b ust.1-5 ustawy w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
 4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
 5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
 6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Powyższe oznacza, że każda sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Za sprzedaż uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8 tj.:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy oddzielanie żyły liścia od blaszki liścia suszu tytoniowego należy rozumieć jako zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy a tym samym czy proces ten jest opodatkowany podatkiem akcyzowym.

Zużycie” rozumiane winno być jako czynność dokonaną. Zużycie oznacza definitywne wykorzystanie wyrobu akcyzowego. Ponadto „zużycie” powinno być rozumiane zgodnie z potocznym znaczeniem tego pojęcia, gdyż przepisy nie wprowadzają żadnych szczególnych definicji w tym zakresie.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN Warszawa 1989 - „zużyć” oznacza: „zniszczyć coś lub wyczerpać zapas czegoś przez dłuższe używanie”.

Natomiast zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (...) „zużyć” to:

1.wyczerpać zasób czegoś, zniszczyć przez długie używanie;

2.spożytkować coś, zrobić z czegoś jakiś użytek;

3.książkowo, przenośnie: wyczerpać czyjeś siły;

4.zużyć się:

 1. zniszczyć się wskutek długiego używania, funkcjonowania;
 2. książkowo, przenośnie: stracić siły psychiczne lub fizyczne.

Za zużycie przez pośredniczący podmiot tytoniowy suszu tytoniowego nie można zatem uznać przedstawionego procesu oddzielania żył od blaszki liścia, bowiem przy tym procesie susz tytoniowy nie został zużyty zarówno do celów produkcji wyrobów tytoniowych jak i innych wyrobów niż wyroby tytoniowe.

Reasumując ww. czynności nie stanowią zużycia suszu tytoniowego w rozumieniu art. 9b ust. 1 pkt 4 ustawy podatku akcyzowym, a tym samym nie stanowi czynności podlegającej u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Wnioskodawca ma również wątpliwości czy może odsprzedawać zarówno blaszkę liścia tytoniu jak i odpady z liści tytoniu w postaci żyły pośredniczącym podmiotom tytoniowym lub składom podatkowym, oraz czy żyła liścia tytoniu oddzielona od blaszki liścia tytoniu a także liść tytoniu bez żyły, który nie nadaje się do palenia mogą zostać uznane jako tytoń do palenia.

Stosownie do powyższego w pierwszej kolejności należy rozważyć czy sprzedawane liście tytoniu oraz oddzielona od blaszki tytoniu żyła stanowi wyrób tytoniowy.

Wyjaśnić zatem należy, że na mocy art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się:

 1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;
 2. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Z powyższego wynika, że tytoń – spełniający ww. kryteria – uznany jest za tytoń do palenia. W tym przypadku decydującym kryterium przy kwalifikacji ww. produktu jako „tytoń do palenia” jest jego przeznaczenie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać pośredniczącym podmiotom tytoniowym i składom podatkowym susz tytoniowy w postaci nieprzetworzonych liści tytoniu, które nie będą nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Z opisu sprawy wynika ponadto, że odżyłowane lub częściowo odżyłowane liście tytoniu nie stanowią tytoniu, który zostanie pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków.

Tym samym sprzedawane odżyłowane liście tytoniu nie stanowią tytoniu do palenia w rozumieniu art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Liście te jednak, zgodnie z art. 99a ust. 1 ustawy stanowią susz tytoniowy. W przypadku zaś suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skąłd podatkowy lub lub pośredniczący podmiot tytoniowy.

Stosownie zatem do powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę suszu tytoniowego w postaci odżałowanych liści tytoniu do składu podatkowego lub pośredniczącego podmiotu tytoniowego nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Odnośnie zaś żyły tytoniowej należy zauważyć, że aby żyła tytoniowa została uznana za tytoń do palenia powinna ona spełniać kryteria określone w art. 98 ust. 5 ustaw. Z wniosku nie wynika, aby żyła tytoniowa, którą Wnioskodawca uzyskuje podczas procesu odżyłowania spełniała cechy określone w art. 98 ust. 5 pkt 1 ustawy tj. aby stanowiła ona tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub spracowany w postaci bloków nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Ponadto z wniosku nie wynika także aby żyła tytoniowa stanowiąca odpad powstały podczas odżyłowywania spełniała przesłankę do uznania jej za tytoń do palenia w rozumieniu art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem za tytoń do palenia uznaje się odpady tytoniowe będące pozostałościami lisci tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Wnioskodawca zaś wskazuje, że żyła tytoniowa nie nadaje si Edo palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego jak i będzie przeznaczona do spzredazy podmiotom prowadzącym skład podatkowy lub pośredniczącym podmiotm tytoniowym. Czyli nie jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej. Należy jednak wskazać, ze odpad w postaci żyły tytoniowej może stanowić susz tytoniowy.

Tym samym żyła tytoniowa stanowiąca odpad powstały w procesie odżyłowania liścia tytoniowego nie nadający się do palenia i nieprzanaczony do sprzedaży tetalicznej nie stanowi tytoni do palenia w rozumieniu art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy. Może on jednaj stanowić susz tytoniowy, który jak już wskazano wcześniej w przypadku jego sprzedazy do skałdu podatkowego lub do pośredniczącego podmiotu tytoniowego nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Odnośnie zaś czynności przepakowania, nawilżania aromatyzowania suszu tytoniowego w formie liścia tytoniu to należy zauważyć, że czynności, które nie zostały wskazane w art. 9b ustawy powyższym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zatem czynności związane z przepakowaniem, nawilżaniem czy aromatyzowaniem nie można zakwalifikować do żadnej z czynności określonych w art. 9b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Oznacza to zatem, że ww. czynności nie są objęte zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji suszu tytoniowego. Ponadto jak na wstępie oddzielenie żyły liścia od blaszki liścia tytoniu dokonywane przez Wnioskodawcę występującego jakjo pośredniczący podmiot tytoniowy, który nabył susz tytoniowy od rolników lub innych pośredniczących podmiotów tytoniowych nie jest przedmiotem opodatkowania akcyza, Tym samym dokonywanie tych czynności przez Wnioskodawcę w celu dalszej odsprzedaży suszu tytoniowego nie musi być wykonywane w składzie podatkowym sprzedaży nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie pytania 1, 2, 3, 8 (dotyczącym liści tytoniu), 9.

Natomiast w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie pozostałych pytań wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.