Tytoń | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tytoń. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie uznania pyłu tytoniowego za susz tytoniowy oraz uznania pyłu tytoniowego za wyrób energetyczny

Fragment:

Pył tytoniowy, zdaniem Wnioskodawcy, nie spełnia również definicji cygar i cygaretek zawartej w art. 98 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż nie jest zrolowany ani owinięty naturalnym liściem tytoniu czy też liściem tytoniu z odtworzonego liścia tytoniu. Jak zauważył Wnioskodawca, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Wnioskodawca wskazał, że pył tytoniowy jest, co prawda odpadem produkcyjnym powstającym podczas przetwarzania tytoniu i produkcji wyrobów tytoniowych, jednakże Wnioskodawca nie przeznacza go do sprzedaży detalicznej, a sprzedaje go producentowi pelletu jako surowiec do produkcji pelletu. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że pył tytoniowy ze względu na swoją postać fizyczną, tj. jego znaczne rozdrobnienie, nie może zostać przeznaczony do palenia przez ludzi. Wnioskodawca podkreślił, że nie widzi możliwości dalszego wykorzystania pyłu tytoniowego w swojej działalności, tj. produkcji wyrobów tytoniowych i właśnie z tego względu zamierza zbyć pył tytoniowy swojemu kontrahentowi, który przeznaczy go do produkcji pelletu.

2016
26
lis

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym, w odniesieniu do płatności realizowanych przez X. na rzecz Usługodawcy z tytułu wynajmu kabin do palenia tytoniu, na X. nie ciążą obowiązki płatnika podatku CIT na podstawie art. 26, art. 26a, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT ?2. Czy w opisanym stanie faktycznym, w odniesieniu do płatności realizowanych przez X. na rzecz Usługodawcy z tytułu czynności konserwacyjno - serwisowych wynajmowanych przez Bank kabin do palenia tytoniu, na X. nie ciążą obowiązki płatnika podatku CIT na podstawie art. 26, art. 26a, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o CIT ?

Fragment:

W związku z powyższym nie można zatem także zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że przedstawione w stanie faktycznym kabiny do palenia tytoniu są przeznaczone do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a zatem nie stanowią urządzeń przemysłowych, handlowych, ani naukowych. Podkreślić w tym miejscu należy, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności non-profit w zakresie ochrony zdrowia, lecz m.in. działalność w zakresie określonych usług, w tym uzyskuje np. dochody z prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r., poz. 908, z późn. zm.). Stąd z okoliczności, że kabiny do palenia tytoniu są przeznaczone m.in. do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie można wysnuć wniosku, że nie można zaliczyć tego typu urządzeń do kategorii przemysłowych, handlowych lub naukowych. Jednocześnie podkreślić należy, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy kabiny do palenia tytoniu należy zakwalifikować do majątku pełniącego pomocniczą funkcję w ramach procesu świadczenia usług (czyli szeroko rozumianej działalności handlowej, komercyjnej), wykorzystywanego przez pracowników Wnioskodawcy. W świetle powyższych (...)

2016
13
maj

Istota:

Czy „X” może nabywać tytoń od swoich członków, posiadać susz tytoniowy oraz sprzedawać ten tytoń na rzecz podmiotów wpisanych na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych bez uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych?

Fragment:

Czy „ X ” może nabywać tytoń od swoich członków, posiadać susz tytoniowy oraz sprzedawać ten tytoń na rzecz podmiotów wpisanych na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych bez uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych... Zdaniem Wnioskodawcy, „ X ” może nabywać tytoń od swoich członków, posiadać susz tytoniowy oraz sprzedawać susz tytoniowy na rzecz podmiotów wpisanych na listę pośredniczących podmiotów tytoniowych bez uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych jeżeli spełnia warunki zawarte w art. 9b ust. 2a ustawy z dnia 24 lipca 2015 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw Dz. U. 2015 poz. 1479. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Na podstawie poz. 45 załącznika nr 1 do ustawy za wyroby akcyzowe uznano, bez względu na kod CN susz tytoniowy.

2016
13
maj

Istota:

Czy od sprzedaży wymienionych wyżej całych, wilgotnych, niebedących nigdy wyrobem tytoniowym, nieprzetworzonych i niesfermentowanych liści tytoniu, o orientacyjnym stopniu wilgotności 25% i więcej, nie będącymi suchym tytoniem, nie nadających się do palenia, nie pociętych, należy odprowadzić podatek akcyzowy?

Fragment:

Odnośnie zaś ostatniego pytania należy zauważyć, że definicję tytoniu do palenia, zawarto w art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym zgodnie z którą za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Jednakże objęte zamiarem sprzedaży przez Wnioskodawcę wyżej opisane liście tytoniu nie można uznać za tytoń do palenia jak i za susz tytoniowy (zgodnie z wykładnią językową przedstawioną przez Sąd). Tym samym wilgotne, całe liście tytoniu przeznaczone do sprzedaży, nieprzetworzone, nieprzekształcone, nie będące suchym tytoniem, nie nadające się do palenia, nie spełniają definicji wyrobów tytoniowych lub definicji suszu tytoniowego, które zostały zawarte w ustawie o podatku akcyzowym bądź Dyrektywie Rady UE w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Wobec powyższego ww. liście tytoniu nie mogą być uznane za suchy tytoń bądź za tytoń do palenia w świetle ustawy o podatku akcyzowym oraz Dyrektywy Rady UE w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

2016
5
mar

Istota:

Opodatkowanie suszu tytoniowego

Fragment:

Wnioskodawca ma również wątpliwości czy może odsprzedawać zarówno blaszkę liścia tytoniu jak i odpady z liści tytoniu w postaci żyły pośredniczącym podmiotom tytoniowym lub składom podatkowym, oraz czy żyła liścia tytoniu oddzielona od blaszki liścia tytoniu a także liść tytoniu bez żyły, który nie nadaje się do palenia mogą zostać uznane jako tytoń do palenia. Stosownie do powyższego w pierwszej kolejności należy rozważyć czy sprzedawane liście tytoniu oraz oddzielona od blaszki tytoniu żyła stanowi wyrób tytoniowy. Wyjaśnić zatem należy, że na mocy art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Z powyższego wynika, że tytoń – spełniający ww. kryteria – uznany jest za tytoń do palenia. W tym przypadku decydującym kryterium przy kwalifikacji ww. produktu jako „ tytoń do palenia ” jest jego przeznaczenie.

2015
17
lis

Istota:

Sprzedaż na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego mieszczącego się według PKWiU w grupowaniu 01.15.10.0. podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Zatem w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu przedmiotowego tytoniu, gdy Wnioskodawca z uwagi na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz tytoniu będzie musiał opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę oraz eksport stawką właściwą dla dostawy tytoniu na terytorium kraju zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%.

Fragment:

Z uwagi na fakt, że z załącznika nr 10 z pozycji 1 pkt 6 został wyłączony tytoń nieprzetworzony (PKWiU 01.15.10.0 w ocenie Spółki, w celu ustalenia stawki podatku VAT, jaką należy stosować przy sprzedaży tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10. oraz 01.15.10.01 i kodzie CN 2401 (tytoń nieprzetworzony), 2401 10 (tytoń nieodżyłowany) oraz 2401 20 (tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany) znajdzie zastosowanie zał. nr 3 do ustawy będący wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką VAT w wysokości 8%. Przedmiotem dostaw objętych zakresem pytania są następujące towary: dostawy krajowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej, dostawy wewnątrzwspólnotowe - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej, eksport - tytoń nieprzetworzony w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej. W świetle postanowień ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752) dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz eksport tytoniu nieprzetworzonego w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej (susz tytoniowy) nie są obciążone podatkiem akcyzowym. Realizowane przez Spółkę dostawy krajowe tytoniu nieprzetworzonego w formie odżyłowanej i nieodżyłowanej (susz tytoniowy) na rzecz podmiotów prowadzących skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy nie są również obciążone podatkiem akcyzowym.

2015
26
cze

Istota:

Pył tytoniowy jako tytoń do palenia.

Fragment:

Odnośnie pierwszego zagadnienia wyjaśnić należy, że na mocy art. 98 ust. 5 ustawy, za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Przepis art. 98 ust. 8 ustawy wskazuje z kolei, że produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. Z powyższego wynika, że zarówno tytoń jaki i odpady tytoniowe (i inne wyroby) – spełniające ww. kryteria – jeśli „ nadają się do palenia ” uznane są za tytoń do palenia. W tym przypadku decydującym kryterium przy kwalifikacji ww. produktów jako „ tytoń do palenia ” jest ich przeznaczenie. Immanentną cechą tytoniu do palenia jest – jak sama nazwa wskazuje – możliwość użycia go „ do palenia ” (przepis art. 98 ust. 5 ustawy, wymaga aby wyrób nadawał się do palenia).

2015
5
maj

Istota:

Liście tytoniu (odżyłowanego i nieodżyłowanego), które nie zostaną ani pocięte ani skręcone lub sprasowane w postaci bloków lecz nadają się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego nie podlegają podatkowi akcyzowemu z uwagi na brak spełnienia warunku w postaci konieczności pocięcia, podzielenia inaczej, skręcenia lub sprasowania w postaci bloków przedmiotowego tytoniu.

Fragment:

Powyższa lista wskazuje na trzy podstawowe grupy wyrobów tytoniowych, tj. papierosy, cygara i cygaretki oraz tytoń do palenia (w tym tytoń drobno krojony do skręcania papierosów oraz inny tytoń do palenia). Szczegółowe ich definicje zawarte zostały w art. 3-5 dyrektywy 2011/64/UE. Dyrektywa posługuje się pojęciem wyrób. Wprawdzie brak jest definicji legalnej wyrobu w dyrektywie 2011/64/UE jednakże analiza poszczególnych definicji określonych w powołanych wyżej przepisach wskazuje na konieczność poddania tytoniu określonej obróbce aby uznać go za wyrób tytoniowy podlegający akcyzie. Zatem papierosy, cygara lub cygaretki to tytoń zrolowany zaś tytoń do palenia to tytoń drobno krojony lub tytoń podlegający innej obróbce czyli tytoń pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz odpady tytoniowe. Z powyższego wynika zatem, że opodatkowaniu akcyzą nie podlega surowiec tytoniowy. Zdaniem NSA gdyby spójnik „ oraz ” został zinterpretowany w sposób zaproponowany przez organ podatkowy, czyli wskazujący, że tytoniem do palenia jest tytoń nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego to wówczas każdą postać tytoniu należałoby uznać za podlegającą opodatkowaniu akcyzą. W takiej sytuacji zarówno pierwsza część przepisu art. 5 ust. 1 lit. a, jak również art. 5 ust. 1 lit. b, czy art. 3 ust. 1 lit. b i c dyrektywy 2006/112/UE zostałyby pozbawione znaczenia i byłyby sprzeczne z celem dyrektywy, którym jest opodatkowanie wyrobu z liści tytoniu czyli tzw. używek.

2015
15
kwi

Istota:

: pył tytoniowy stanowiący odpad w procesie produkcji papierosów, zbierany z filtrów odpylających nie może zostać uznany za susz tytoniowy w rozumieniu art. 99a ust. 1 ustawy.pył tytoniowy stanowiący odpad w procesie produkcji papierosów, zbierany z filtrów odpylających nie może zostać uznany za wyrób energetyczny w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy

Fragment:

Natomiast, zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy akcyzowej: „Za cygara i cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się: tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu, tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym”. Pył tytoniowy zdaniem Spółki nie spełnia również definicji cygar i cygaretek, gdyż nie jest zrolowany ani owinięty naturalnym liściem tytoniu czy też liściem tytoniu z odtworzonego liścia tytoniu. Za tytoń do palenia w rozumieniu ustawy akcyzowej (art. 98 ust. 5) uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia”.

2015
18
sty

Istota:

Klasyfikacja odpadów tytoniowych oraz określeniu momentu ich zabezpieczenia

Fragment:

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN. W myśl art. 98 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN tytoń do palenia. Za tytoń do palenia uznaje się: tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest producentem wyrobów tytoniowych w tym cygar. Do produkcji cygar używa zakupionych za granica liści tytoniu, które odpowiednio przygotowuje. Przygotowanie polega na wycięciu nienadających się do użytku elementów liścia tj. środka liścia w postaci: żyły tytoniowej i innych wysuszonych elementów tegoż liścia. Powstałe odpady Wnioskodawca zamierza pociąć i wykorzystać do produkcji wyrobów tytoniowych. tj. cygar i tytoni do palenia. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy wyrób powstały po pocięciu odpadów tytoniowych po liściach w postaci: żyły tytoniowej oraz innych elementów liścia, które nie nadają się do obwijania cygar - stanowi wyrób tytoniowy w rozumieniu art. 98 ust. 5 ustawy tj. czy stanowi tytoń do palenia.