Tworzywa sztuczne | Interpretacje podatkowe

Tworzywa sztuczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tworzywa sztuczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążania dla nabycia i dostawy towarów o symbolu PKWiU 38.32.33.0 - „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
Fragment:
W poz. 40 załącznika nr 11 stanowiącym „ Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy ”, zostały wymienione następujące towary o symbolu PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się handlem hurtowym (kupno/sprzedaż) towarem, który nabywa od kontrahentów w postaci przemiału, aglomeratu, granulatu, regranulatu otrzymanych z odpadów tworzyw sztucznych z dwu lub więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem, a które to surowce wtórne tworzyw sztucznych zostały uzyskane w wyniku przetworzenia mechanicznego lub termicznego. Wnioskodawca jedynie pakuje (konfekjonuje) te towary. Wnioskodawca nie przetwarza, nie segreguje tych towarów. Wnioskodawca, zgodnie z uzyskaną informacją statystyczną, klasyfikuje towary które kupuje i następnie odsprzedaje w następujących grupach PKWiU: PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne tworzyw sztucznych ”. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary, które nabywa i sprzedaje Wnioskodawca sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ” zostały wymienione w poz. 40 załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie, (...)
2016
1
kwi

Istota:
Mechanizm odwróconego obciążenia VAT.
Fragment:
Podobnie postępuje się z innymi odpadami z tworzyw sztucznych, które następnie mogą być wykorzystane do własnej produkcji albo odsprzedane kontrahentom. Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdził, że przemiał oraz regranulat powstałe w wyniku przetworzenia odpadów z tworzyw sztucznych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”. Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym stanem faktycznym należy stwierdzić, że dla towarów klasyfikowanych – jak wskazano we wniosku – pod symbolem PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r., podmiotem obowiązanym do stosownego rozliczenia podatku, w ramach tzw. odwróconego mechanizmu obciążenia VAT, jest nabywca tych towarów, o ile spełnione są pozostałe warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jeżeli łącznie spełnione są (prócz przedmiotu dostawy obejmującego sklasyfikowane pod ww. symbolem PKWiU towary) następujące warunki: dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.
2014
13
kwi

Istota:
Zasady zwolnienia z akcyzy na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) produktów oznaczonych symbolami: CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 41, CN 2710 19 25, CN 2902 19 80, wykorzystywanych jako dodatki kosmetyczne oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Fragment:
(...) tworzyw sztucznych, gdzie zostaną wykorzystane jako rozpuszczalniki przy syntezie polichlorku winylu (PCV). Ww. towary Spółka chciałaby odsprzedawać swoim klientom z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego. Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy jako uprawniony nabywca, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Spółka może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zarówno przy nabyciu wewnątrzwspólnotowyn jak i przy sprzedaży ww. towarów, zakładając że klienci Spółki złożą oświadczenie stwierdzające, że nabywane towary zostaną zużyte na własne potrzeby do celów wymienionych wyżej? Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki jest ona uprawnionym nabywcą, ponieważ nabyte wewnątrzwspólnotowo towary odsprzeda podmiotom, które wykorzystają je do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw. Na zamówieniach zakupu Spółka od klientów będzie wymagać oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych towarów, Zatem Spółka będzie spełniała wymogi przewidziane w § 11 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.
2011
1
maj

Istota:
Czy dochód na podstawie umowy o dzieło z firmą, któar realizuje projekt finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym?
Fragment:
(...) deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Powołany przepis wprowadza przedmiotowo-podmiotowe przesłanki zwolnienia: - pochodzenie dochodów z określonych źródeł oraz - bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. W związku z powyższym dochody osób fizycznych, jeżeli spełniają powyższe kryteria, tj. związane są z bezpośrednią realizacją programu, finansowane są z bezzwrotnych środków otrzymywanych przez osobę prawną - wypłacane zarówno pracownikom jak i podatnikom realizującym powyższy cel w ramach innych umów zawartych z osobą prawną (np. umowy zlecenia), korzystają ze zwolnienia z podatkowania na podstawie w/wym. przepisu.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.