Tworzywa sztuczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tworzywa sztuczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zobowiązania Wnioskodawcy do stosownego rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu nabycia usługi regranulacji tworzyw sztucznych.

Fragment:

Sprzedawane są surowce wtórne w stanie przetworzonym przez Wnioskodawcę lub jego dostawców (takie jak: tworzywa sztuczne przemielone, granulaty, regranulaty, powstające w wyniku obróbki tworzyw sztucznych). Kontrahenci Wnioskodawcy często zamawiają u Wnioskodawcy regranulat tworzyw sztucznych. W przypadku braku w zasobach magazynowych Wnioskodawcy zamówionego przez kontrahenta regranulatu, Wnioskodawca zleca podmiotowi trzeciemu wykonanie usługi granulacji z materiału powierzonego (przemiał tworzyw sztucznych) należącego do Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawca zleca swojemu podwykonawcy wyłącznie wykonanie usługi na materiale powierzonym. Po zakończeniu usługi regranulacji, powstały w jej wyniku towar Wnioskodawca klasyfikuje w ugrupowaniu PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”. Same usługi przetwarzania tworzyw sztucznych są klasyfikowane w ugrupowaniach PKWiU rozpoczynających się od symbolu 38.2. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w związku ze zleceniem podwykonawcy wykonania usługi regranulacji tworzyw sztucznych, w wyniku której powstanie towar sklasyfikowany wg PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”, podmiotem zobowiązanym do stosownego rozliczenia podatku VAT należnego jest Wnioskodawca. W związku z powyższym należy wskazać, że skoro przedmiotem nabycia przez Wnioskodawcę jest usługa, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2016
1
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążania dla nabycia i dostawy towarów o symbolu PKWiU 38.32.33.0 - „Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

Fragment:

W poz. 40 załącznika nr 11 stanowiącym „ Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy ”, zostały wymienione następujące towary o symbolu PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się handlem hurtowym (kupno/sprzedaż) towarem, który nabywa od kontrahentów w postaci przemiału, aglomeratu, granulatu, regranulatu otrzymanych z odpadów tworzyw sztucznych z dwu lub więcej materiałów termoplastycznych zmieszanych razem, a które to surowce wtórne tworzyw sztucznych zostały uzyskane w wyniku przetworzenia mechanicznego lub termicznego. Wnioskodawca jedynie pakuje (konfekjonuje) te towary. Wnioskodawca nie przetwarza, nie segreguje tych towarów. Wnioskodawca, zgodnie z uzyskaną informacją statystyczną, klasyfikuje towary które kupuje i następnie odsprzedaje w następujących grupach PKWiU: PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne tworzyw sztucznych ”. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż towary, które nabywa i sprzedaje Wnioskodawca sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ” zostały wymienione w poz. 40 załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie, (...)

2014
13
kwi

Istota:

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT.

Fragment:

Podobnie postępuje się z innymi odpadami z tworzyw sztucznych, które następnie mogą być wykorzystane do własnej produkcji albo odsprzedane kontrahentom. Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdził, że przemiał oraz regranulat powstałe w wyniku przetworzenia odpadów z tworzyw sztucznych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”. Mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym stanem faktycznym należy stwierdzić, że dla towarów klasyfikowanych – jak wskazano we wniosku – pod symbolem PKWiU 38.32.33.0 – „ Surowce wtórne z tworzyw sztucznych ”, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r., podmiotem obowiązanym do stosownego rozliczenia podatku, w ramach tzw. odwróconego mechanizmu obciążenia VAT, jest nabywca tych towarów, o ile spełnione są pozostałe warunki wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jeżeli łącznie spełnione są (prócz przedmiotu dostawy obejmującego sklasyfikowane pod ww. symbolem PKWiU towary) następujące warunki: dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

2011
1
maj

Istota:

Zasady zwolnienia z akcyzy na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) produktów oznaczonych symbolami: CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 41, CN 2710 19 25, CN 2902 19 80, wykorzystywanych jako dodatki kosmetyczne oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Fragment:

(...) tworzyw sztucznych, gdzie zostaną wykorzystane jako rozpuszczalniki przy syntezie polichlorku winylu (PCV). Ww. towary Spółka chciałaby odsprzedawać swoim klientom z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego. Spółka informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy jako uprawniony nabywca, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Spółka może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zarówno przy nabyciu wewnątrzwspólnotowyn jak i przy sprzedaży ww. towarów, zakładając że klienci Spółki złożą oświadczenie stwierdzające, że nabywane towary zostaną zużyte na własne potrzeby do celów wymienionych wyżej? Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki jest ona uprawnionym nabywcą, ponieważ nabyte wewnątrzwspólnotowo towary odsprzeda podmiotom, które wykorzystają je do celów innych niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw. Na zamówieniach zakupu Spółka od klientów będzie wymagać oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych towarów, Zatem Spółka będzie spełniała wymogi przewidziane w § 11 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód na podstawie umowy o dzieło z firmą, któar realizuje projekt finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym?

Fragment:

(...) deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Powołany przepis wprowadza przedmiotowo-podmiotowe przesłanki zwolnienia: - pochodzenie dochodów z określonych źródeł oraz - bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. W związku z powyższym dochody osób fizycznych, jeżeli spełniają powyższe kryteria, tj. związane są z bezpośrednią realizacją programu, finansowane są z bezzwrotnych środków otrzymywanych przez osobę prawną - wypłacane zarówno pracownikom jak i podatnikom realizującym powyższy cel w ramach innych umów zawartych z osobą prawną (np. umowy zlecenia), korzystają ze zwolnienia z podatkowania na podstawie w/wym. przepisu.