Tworzenie spółki | Interpretacje podatkowe

Tworzenie spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tworzenie spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
Fragment:
Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Sformułowanie zawarte w zacytowanym art. 551 Kodeksu cywilnego „obejmuje ono w szczególności”, pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się z niektórych tylko elementów wyliczenia zawartego w art. 551 Kodeksu cywilnego. Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie ustawy VAT) jest więc to, że stanowi on „zespół” składników materialnych i niematerialnych o cechach „zorganizowania” oraz „przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej”. Potwierdza to art. 552 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.
2012
20
lis

Istota:
Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
Fragment:
(...) przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Sformułowanie zawarte w zacytowanym art. 551 Kodeksu cywilnego „obejmuje ono w szczególności”, pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się z niektórych tylko elementów wyliczenia zawartego w art. 551 Kodeksu cywilnego. Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie ustawy VAT) jest więc to, że stanowi on „zespół” składników materialnych i niematerialnych o cechach „zorganizowania” oraz „przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej”. Potwierdza to art. 552 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”. W związku z powyższym można stwierdzić, że Nieruchomości nabyte przez Spółkę II nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT, gdyż nie będą one stanowić zespołu składników majątkowych, który wykazywałby cechę zorganizowania.
2012
20
lis

Istota:
Czy przekształcenie zakładu prowadzonego dotychczas przez małżonków (prowadzonego na podstawie wpisu do działalności na imię tylko jednego z małżonków) w spółkę cywilną dwojga małżonków będzie zwolnione od wszelkich opłat i podatków związanych z tym przekształceniem, a przede wszystkim czy utworzenie spółki będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych od wniesienia do spółki majątku wykorzystywanego w uprzednio prowadzonym zakładzie??
Fragment:
Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odrębnie , tj. bez zawierania umowy np. spółki cywilnej , każdy z małżonków może prowadzić odrębną działalność gospodarczą . Z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy podjęli decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w dalszym ciągu wspólnie - w formie spółki cywilnej . Wiąże się to z zawarciem umowy spółki i wniesieniem wkładów do spółki. Ustawa z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 41 , poz. 399 ) w art.1 określa sytuacje , zdarzenia , z którymi wiąże się obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych . Umowa spółki jest samodzielnym zdarzeniem prawnym , objętym zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit k i pkt 2 podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany umów wymienionych w punkcie 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych , z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 . W przypadku umowy spółki za zmianę uważa się m. in. przekształcenie , podział lub łączenie spółek , jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego ( art.1 ust.3 pkt 3 w/w ustawy ) .
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki związane z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację, wydanego przez U.O.K. i K., potrzebnego na utworzenie nowej spółki, której udziałowcem będzie spółka z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przez Sp. z o.o. „ X” wydatków związanych z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację wydanego przez U.O.K i K. potrzebnego na utworzenie nowej spółki informuje, że wszelkie wydatki organizacyjne obciążają udziałowców nowo tworzonego podmiotu gospodarczego i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów ww. Spółki. Wydatek ten ponosi Spółka z czystego zysku po opodatkowaniu, stosownie do postanowień art. 15 ust. l ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), gdzie kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l wyżej cytowanej ustawy.
2011
1
lut

Istota:
Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wejściem Spółki na giełdę?
Fragment:
(...) akcyjny lub późniejsze jego podwyższenie: w szczególności do koszów tych zalicza się opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, opłaty ponoszone w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym papierami wartościowymi, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji, koszty oferowania papierów wartościowych. Zatem o zaliczeniu wydatków przedstawionych w zapytaniu Spółki do kosztów uzyskania przychodów rozstrzyga art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi- kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle powyższego wymienione wydatki - do których miał zastosowanie uchylony powyżej przepis - związane z wejściem spółki akcyjnej na giełdę, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia.
2011
1
sty

Istota:
Czy zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej z wykonywanej samodzielnie przez małżonków na działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej rodzi obowiazek w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki cywilnej ( aktu założycielskiego). Podstawę opodatkowania w przypadku zawarcia umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki albo wartość kapitału zakładowego ( art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. a tejże ustawy). Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewidują żadnych zwolnień z tytułu takiego „przekształcenia”.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.