Tworzenie spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tworzenie spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
lis

Istota:

Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?

Fragment:

Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Sformułowanie zawarte w zacytowanym art. 551 Kodeksu cywilnego „obejmuje ono w szczególności”, pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się z niektórych tylko elementów wyliczenia zawartego w art. 551 Kodeksu cywilnego. Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie ustawy VAT) jest więc to, że stanowi on „zespół” składników materialnych i niematerialnych o cechach „zorganizowania” oraz „przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej”. Potwierdza to art. 552 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.

2012
20
lis

Istota:

Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?

Fragment:

(...) przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Sformułowanie zawarte w zacytowanym art. 551 Kodeksu cywilnego „obejmuje ono w szczególności”, pozwala uznać, że definicja wymienia tylko przykładowe elementy przedsiębiorstwa. W rezultacie przedsiębiorstwo może obejmować także inne, niewymienione w tym przepisie składniki, jak również może składać się z niektórych tylko elementów wyliczenia zawartego w art. 551 Kodeksu cywilnego. Kluczowym dla uznania, że przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (a co za tym idzie ustawy VAT) jest więc to, że stanowi on „zespół” składników materialnych i niematerialnych o cechach „zorganizowania” oraz „przeznaczenia do prowadzenia działalności gospodarczej”. Potwierdza to art. 552 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”. W związku z powyższym można stwierdzić, że Nieruchomości nabyte przez Spółkę II nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT, gdyż nie będą one stanowić zespołu składników majątkowych, który wykazywałby cechę zorganizowania.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przekształcenie zakładu prowadzonego dotychczas przez małżonków (prowadzonego na podstawie wpisu do działalności na imię tylko jednego z małżonków) w spółkę cywilną dwojga małżonków będzie zwolnione od wszelkich opłat i podatków związanych z tym przekształceniem, a przede wszystkim czy utworzenie spółki będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych od wniesienia do spółki majątku wykorzystywanego w uprzednio prowadzonym zakładzie??

Fragment:

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odrębnie , tj. bez zawierania umowy np. spółki cywilnej , każdy z małżonków może prowadzić odrębną działalność gospodarczą . Z treści wniosku wynika, że wnioskodawcy podjęli decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w dalszym ciągu wspólnie - w formie spółki cywilnej . Wiąże się to z zawarciem umowy spółki i wniesieniem wkładów do spółki. Ustawa z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 41 , poz. 399 ) w art.1 określa sytuacje , zdarzenia , z którymi wiąże się obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych . Umowa spółki jest samodzielnym zdarzeniem prawnym , objętym zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit k i pkt 2 podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki (akty założycielskie) oraz zmiany umów wymienionych w punkcie 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych , z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 . W przypadku umowy spółki za zmianę uważa się m. in. przekształcenie , podział lub łączenie spółek , jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego ( art.1 ust.3 pkt 3 w/w ustawy ) .

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki związane z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację, wydanego przez U.O.K. i K., potrzebnego na utworzenie nowej spółki, której udziałowcem będzie spółka z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przez Sp. z o.o. „ X” wydatków związanych z doradztwem prawnym, w zakresie uzyskania zezwolenia na koncentrację wydanego przez U.O.K i K. potrzebnego na utworzenie nowej spółki informuje, że wszelkie wydatki organizacyjne obciążają udziałowców nowo tworzonego podmiotu gospodarczego i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów ww. Spółki. Wydatek ten ponosi Spółka z czystego zysku po opodatkowaniu, stosownie do postanowień art. 15 ust. l ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), gdzie kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l wyżej cytowanej ustawy.

2011
1
sty

Istota:

Pytanie dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wejściem Spółki na giełdę?

Fragment:

(...) akcyjny lub późniejsze jego podwyższenie: w szczególności do koszów tych zalicza się opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, opłaty ponoszone w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym papierami wartościowymi, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji, koszty oferowania papierów wartościowych. Zatem o zaliczeniu wydatków przedstawionych w zapytaniu Spółki do kosztów uzyskania przychodów rozstrzyga art. 15 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi- kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W świetle powyższego wymienione wydatki - do których miał zastosowanie uchylony powyżej przepis - związane z wejściem spółki akcyjnej na giełdę, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

2011
1
sty

Istota:

Czy zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej z wykonywanej samodzielnie przez małżonków na działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej rodzi obowiazek w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki cywilnej ( aktu założycielskiego). Podstawę opodatkowania w przypadku zawarcia umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki albo wartość kapitału zakładowego ( art. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. a tejże ustawy). Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewidują żadnych zwolnień z tytułu takiego „przekształcenia”.