Tworzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tworzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w powyższej sytuacji, gdy żaden z wydatków poniesionych w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy nie jest sfinansowany bezpośrednio z otrzymanych dotacji, Spółka nie musi wykluczyć tych wydatków z kategorii kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) miejsc pracy. Otrzymana dotacja ma więc stanowić dla Spółki swego rodzaju wynagrodzenie (premię) za utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy, a nie służyć bezpośredniemu sfinansowaniu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. W konsekwencji, to nie poniesione przez Spółkę koszty, a liczba utworzonych nowych miejsc pracy ma wpływ na otrzymaną przez Spółkę dotację na utworzenie nowych miejsc pracy. W świetle powyższego, gdy żaden z wydatków poniesionych w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy nie jest sfinansowany bezpośrednio z otrzymanych dotacji, Spółka może zaliczyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Należy ponadto podkreślić, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów i ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 19.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów i ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług. stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 19.04.2005r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i w 2004r. była opodatkowana na zasadach ogólnych prowadząc księgi rachunkowe. Przychody ze sprzedaży towarów ewidencjonowane są za pomocą kas fiskalnych. Spółka jawna z tytułu sprzedaży towarów uzyskała przychód w (...)