US36/2BV/443/2005/203/TCH | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług

US36/2BV/443/2005/203/TCH

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. prawa autorskie
  2. twórczość artystyczna
  3. usługi związane z kulturą
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać Pana stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.


Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku podał Pan, że jest autorem prowadzącym w ramach wolnego zawodu literacką działalność twórczą. Działalność ta w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU 92.31.2 "Usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej". W ramach podpisywanych z wydawnictwami umów udziela Pan licencji na wydawanie napisanych książek. Pana przychody w okresie od 1 maja 2004 r. do końca tego roku przekroczyły próg, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 10.000 EURO.

W związku z zaistnieniem stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku zgłosił Pan następujące pytania:

<
  1. Czy wykonywana przez Pana literacka działalność twórcza korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
  2. Czy wobec zwolnienia od podatku ma Pan obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług?
  3. Czy ma Pan obowiązek prowadzenia ewidencji podatku VAT?
  4. Czy ma Pan obowiązek wystawiania faktur w związku z otrzymanymi należnościami, a w przypadku otrzymywania honorarium bez faktury - wystawiania wewnętrznych faktur VAT?

We wniosku przedstawił Pan własne stanowisko, zgodnie z którym prowadzona przez Pana działalność jest zwolniona od podatku VAT, a tym samym nie ma Pan obowiązku rejestracji jako podatnik tego podatku, prowadzenia ewidencji VAT i wystawiania faktur.


Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie drugiej z zawartych we wniosku kwestii (pozostałe problemy zostały rozpatrzone odrębnie), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy (tj. podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą), są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy (tj. czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3 ustawy. Natomiast zgodnie z ostatnim z wyżej wymienionych przepisów podmioty wymienione w art. 15 ustawy, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Z przepisu tego wynika zatem, że podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy nie mają obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, tj. rejestracji jako podatnicy podatku od towarów i usług (chociaż mają prawo dokonać rejestracji jako "podatnicy VAT zwolnieni", stosownie do art. 96 ust. 3 i 4 ustawy). Natomiast podmioty nie posiadające statusu podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, nie mają prawa (a tym bardziej obowiązku) złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Tutejszy organ, odpowiadając na Pana wniosek w zakresie pierwszego zawartych we wniosku pytań, stwierdził odrębnych postanowieniach, że:

<
  1. do dnia 31.05.2005 r. wykonywane przez Pana czynności korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy,
  2. od dnia 1.06.2005 r. wykonywane przez Pana czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ wykonując te czynności nie posiada Pan statusu podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy.

Tym samym nie ma Pan obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym rejestracji jako podatnik VAT.


Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest z Pana stanowiskiem wyrażonym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.