1414/PPM/PO/443-02/05/RN | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Przedmiotem działalności podatnkia jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki, a także działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.11.3 - usługi związane z filmami i nagraniami video, 92.20 - usługi związane z radiem i telewizją, 92.31 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Pytanie podatnika - jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować w/w usługi?

1414/PPM/PO/443-02/05/RN

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność artystyczna
  2. działalność wykonywana osobiście
  3. stawki podatku
  4. twórcy
  5. twórczość
  6. twórczość artystyczna
  7. usługi radiowo-telewizyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

Ze złożonego w dn. 12 stycznia 2005r. zapytania wynika iż przedmiotem działalności podatnika jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki. Podatnik rozszerzył zakres swojej działalności o usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.3 (usługi związane z filmami i nagraniami video), 92.20. (usługi związane z radiem i telewizją), 92.31. (usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej).

Wnioskodawca sformułował następnie pytanie jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować powyższe usługi.?Wnioskodawca przedstawił w tej kwestii swoje stanowisko, zgodnie z którym usługi z grupy 92.31. są zwolnione z VAT natomiast 92.11. oraz 92.20. objęta stawką VAT 7%.Stanowisko wnioskodawcy w niniejszej sprawie należy uznać za niesłuszne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zatem również tworów będących przedmiotem prawa autorskiego.

Zwalnia się od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika wymieniono usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i i promocyjnymi, 2) usług związanych z wyświetleniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, paki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33., 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe,5) wstępu oraz wypożyczenia wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),6) działalności agencji informacyjnych,7) usług wydawniczych8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12.

Zatem usługi twórców i artystów wykonawców mających związek z kulturą (kluczowe znaczenie ma PKWiU ex 92) w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania podlegają zwolnieniu od podatku (PKWiU 92.31.) zgodnie z treścią załącznika nr 4 poz. 11 ustawy o VAT, w uwzględnieniem wskazanych tam wyłączeń.Usługi radia i telewizji (PKWiU 92.20.) zgodnie z treścią załącznika nr 3 poz. 155 ustawy o VAT będą opodatkowane stawką VAT 7%, z uwzględnieniem wskazanych tam wyłączeń.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT usługi związane z filmami i nagraniami wideo (PKWiU 92.11.) będą podlegały opodatkowaniu stawką VAT 22%. Usługi o symbolu PKWiU 92.11. nie figurują w załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT 7%, powyższe usługi nie figurują również w załączniku nr 4 od ustawy, który zawiera wykaz usług zwolnionych od podatku.W związku z powyższym, postanowiono jak na wstępie.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia tego stanu.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.