Turystyka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to turystyka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury turystycznej.

Fragment:

Celem projektu jest: powstanie ciekawszej oferty rekreacyjno-turystycznej; zwiększenie integracji lokalnej społeczności (przede wszystkim grup defaworyzowanych); zwiększenie promocji turystyki wodnej obszaru LGD. Dzięki nowej infrastrukturze do uprawiania rekreacji, sportu i turystyki wodnej powstały dodatkowe miejsca do cumowania łodzi, a układ pomostów usprawnił dochodzenie i odchodzenie jachtów żaglowych i motorowych. Pomosty tworzą dzięki swoim uniwersalnym właściwościom różnego rodzaju konfiguracje, które są wykorzystywane do różnych dyscyplin wodnych. Celem działalności Wnioskodawcy jest: popularyzacja i rozwój motorowodniactwa i żeglarstwa amatorskiego; zrzeszenie osób uprawiających sport motorowodny, żeglarski; czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród motorowodniaków, żeglarzy i działaczy; organizacja zawodów, imprez sportowych i turystycznych w zakresie żeglarstwa i sportów wodnych; stwarzanie warunków członkom Klubu i osobom trzecim w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. Wszelkie usługi dla swoich członków Wnioskodawca świadczy nieodpłatnie, a środki trwałe i inny sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji operacji pozostaje jego wyłączną własnością i jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby Klubu. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

2018
20
maj

Istota:

Opodatkowania rejsów morskich na jachcie żaglowym

Fragment:

Działalność gospodarcza w tym przypadku prowadzona jest w sferze morskiej turystyki rekreacyjnej i jako taką należy ocenić specyfikę świadczonej przez Wnioskodawcę usługi. W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, do wykonywania usług turystyki stosuje się szczególne procedury opodatkowania. Zgodnie z art. 119 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, w przypadku wykonywania usług turystyki, przy świadczeniu których podatnik nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i działa na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem art. 119 ust. 5 ustawy. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2 ustawy). Na podstawie art. 119 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

2018
16
kwi

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego od zaliczek w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy.

Fragment:

W stosunku do Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług turystyki zastosowanie mają postanowienia Działu IV Rozdziału 3 uoVAT – „ Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki ” – art. 119 ust. 1: „ podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5 ”. Z kolei „ przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie ” (art. 119 ust. 2). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 uoVAT, okoliczność, że przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty, nawet jeżeli usługa turystyki nie została jeszcze wykonana? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej w przyszłości usługi turystycznej nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, gdyż na ten moment wyliczenie podstawy opodatkowania (marży) nie będzie obiektywnie możliwe.

2018
6
sty

Istota:

Dla usług organizacji kolonii, letnich obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół, dla których Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU 55.20.19.0 „Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi” wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w pozycji 163 jako usługi związane z zakwaterowaniem, Wnioskodawca ma prawo zastosować 8 % obniżoną stawkę podatku VAT.

Fragment:

Zatem usługa turystyki to kompleksowa usługa świadczona na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). Wobec tego, aby daną usługę uznać za usługę turystyki, usługa ta powinna być usługą składającą się z więcej niż jednego świadczenia, świadczący usługę musi działać na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz przy świadczeniu usługi musi nabywać towary i usługi od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty. A contrario, w sytuacji gdy świadczący usługę nie działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz nie nabywa usług dla bezpośredniej korzyści turysty od innych podmiotów, a także usługa ta jest usługą pojedynczą (nie jest złożona z co najmniej dwóch świadczeń), usługa taka nie może być uznana za usługę turystyki, o której mowa w cyt. wcześniej art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przystępując do rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie wskazać należy, że Spółka świadczy usługi polegające na kompleksowej organizacji indywidualnych pobytów wczasowych.

2017
3
lis

Istota:

Czy usługi nabywane od Zleceniobiorców na podstawie Umów zlecenie zawartych na opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunkach powinna Pani zaliczyć do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a nie do usług własnych, o których mowa w art. 119 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, a tym samym, czy koszty tych Umów (w tym m.in. diety) pomniejszą marżę stanowiącą podstawę opodatkowania wykonywanych przez Panią usług turystyki?

Fragment:

Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również wydane na podstawie delegacji ustawowej akty wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji usług turystyki. Na potrzeby stosowania analizowanej regulacji w doktrynie podatkowej przyjmuje się, że usługa turystyki to świadczenie kompleksowe realizowane na rzecz turysty, które obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Jak wskazał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1114/14-4/DG ): „ (...) za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez) ”. Podejście to jest zgodne również z potocznym rozumieniem pojęcia „ usługa turystyki ”, mające również oparcie w definicji słownikowej tego wyrażenia, zgodnie z którą „ turystyka ” to dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe, połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp. (Słownik Języka Polskiego, wyd. PWN). Organizowane przez Panią we własnym imieniu i na własny rachunek wyjazdy turystyczne spełniają niewątpliwie kryteria do uznania ich za usługi turystyki w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy. Przepis art. 119 ust. 1 ustawy należy stosować w powiązaniu z definicją marży uregulowaną w ust. 2 tego artykułu, gdyż z samej konstrukcji marży wynikają określone warunki do skorzystania z tej specjalnej procedury opodatkowania.

2017
19
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania usług organizacji wyjazdów/pobytów

Fragment:

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej „ usług turystyki ”. Z kolei „ Słownik Języka Polskiego ” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1052), pojęcie to definiuje jako: „ zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania na dłuższy lub krótszy pobyt, wędrówki po obcym terenie w celach krajoznawczych lub zdrowotnych ”. Natomiast Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaleca dla celów statystycznych następującą definicję turystyki: „ Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa ”. A zatem, usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, to świadczenie złożone, na które składa się szereg usług (obcych i własnych) takich jak np. hotel, wyżywienie, transport, mających na celu zorganizowanie pobytu klientowi poza miejscem jego zamieszkania. Usługi te są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość (jedną usługę, jeden produkt). Wobec tego aby daną usługę uznać za usługę turystyki, powinna ona być usługą składającą się z więcej niż jednego świadczenia, świadczący usługę musi działać na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz przy świadczeniu usługi musi nabywać towary i usługi od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty.

2017
26
maj

Istota:

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią usługę turystki i podlegają szczególnej procedurze opodatkowania marży, do których zastosowanie znajduje stawka podstawowa, tj. 23%.

Fragment:

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 1052, „ turystyka ” to zorganizowane wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania na dłuższy lub krótszy pobyt, wędrówki po obcym terenie w celach krajoznawczych lub zdrowotnych. Natomiast Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaleca dla celów statystycznych następującą definicję turystyki: „ Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa ”. Definicję usług turystycznych odnajdujemy także w szeregu publikacji dotyczących turystyki. I tak, usługi turystyczne są to, podobnie jak inne usługi, wszelkie wymienne, zbywalne czynności, będące wynikiem pracy, związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb przed i w czasie podróży oraz pobytu turystycznego, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów (por. A. S. Kornak „ Ekonomika turystyki ” PWN, Warszawa 1979, s. 159). Inną definicję proponuje S. Wodejko, według którego do usług turystycznych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju usługi, których świadczenie jest niezbędne dla turysty w celu umożliwienia dojazdu do miejsca występowania podstawowego dobra (lub dóbr) turystycznego, pobytu w tym miejscu oraz powrotu do stałego miejsca zamieszkania (S.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania nabywanych przez Spółkę usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu tego nabycia.

Fragment:

Jak stanowi art. 119 ustawy o VAT szczególną procedurę VAT marża stosuje się jedynie przy świadczeniu usług turystyki. Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ usługi turystyki ”. Nie zawiera także odesłań do definicji zawartych w innych aktach normatywnych. Odnajdujemy ją natomiast w treści art. 307 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.). Stosownie do powołanego art. 307 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, transakcje dokonywane przez biura podróży w zakresie realizacji podróży uznawane są za pojedynczą usługę świadczoną przez biuro podróży na rzecz turysty. Należałoby więc przyjąć, że przez usługę turystyki rozumie się usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Zatem za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką. Zgodne jest to także z potocznym rozumieniem słowa turystyka - w słowniku języka polskiego „ turystyka ” to dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe, połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp. (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PNN Biblioteka Gazety Wyborczej).

2016
5
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania usługi organizacji obozu sportowego dla zawodników sekcji sportowych.

Fragment:

Kornak „ Ekonomika turystyki ” PWN, Warszawa 1979, s. 159). Inną definicję proponuje S. Wodejko, według którego do usług turystycznych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju usługi, których świadczenie jest niezbędne dla turysty w celu umożliwienia dojazdu do miejsca występowania podstawowego dobra (lub dóbr) turystycznego, pobytu w tym miejscu oraz powrotu do stałego miejsca zamieszkania (S. Wodejko „ Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej ”, Ruch turystyczny – Monografie, Warszawa 1975, z. 15, s. 83). Pakietem usług nazywa się w turystyce zestaw usług turystycznych służących zaspokojeniu kompleksowych potrzeb. Pakiet usług bywa kombinacją dwóch (np. hotel i wyżywienie, przejazd i nocleg) lub więcej elementów oferowanych przez sprzedawcę, jako jeden produkt po określonej cenie (por. J. Altkorn „ Marketing w turystyce ”, Warszawa 2002r., s. 99). Zatem usługa turystyki to kompleksowa usługa świadczona na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Za usługi turystyki należy więc uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez).

2016
26
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług tzw. turystyki medycznej

Fragment:

Natomiast takie czynności jak: transport dla potrzeb zwiedzania miasta, w którym będzie wykonywana usługa medyczna, usługi przewodnika w obrębie miasta wykonania usługi podstawowej (medycznej), jednodniowa wycieczka do innego miasta w Polsce oraz bilety wstępu na różnego typu imprezy kulturalne, będą stanowić odrębną od kompleksowej usługi medycznej – usługę turystyki. Należy bowiem zauważyć, że w stosunku do ww. usługi turystyki nie można uznać, że będzie to usługa w jakikolwiek sposób niezbędna do zorganizowania celu podstawowego, tj. usługi medycznej. Jak wynika z wniosku ww. usługa turystyki nie będzie stanowić świadczenia pomocniczego w realizacji usługi podstawowej polegającej na wyświadczeniu kompleksowej usługi medycznej. Usługa turystyczna nie będzie bowiem niezbędna do wykonania ww. usługi medycznej, która w ocenie tut. Organu bez powyższej usługi turystyki też mogłaby się odbyć. Skoro wskazana wyżej usługa turystyki nie będzie ściśle związana i niezbędna do wykonania kompleksowej usługi medycznej, to w ocenie tut. Organu zapewnienie pacjentom tego typu usługi turystycznej nie będzie stanowić elementu składowego świadczonej kompleksowej usługi medycznej, lecz odrębną usługę. W świetle powyższego należy stwierdzić, że miejsce opodatkowania dla świadczenia złożonego z usługi medycznej oraz usługi turystycznej należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych usług. W celu ustalenia miejsca opodatkowania kompleksowej usługi medycznej należy stwierdzić, że będzie tu miała zastosowanie regulacja zawarta w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym usługa realizowana przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu w miejscu, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. w Arabii Saudyjskiej i Szwajcarii.