Turnus rehabilitacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to turnus rehabilitacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
wrz

Istota:

Możliwość uwzględnienia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na wyrównanie poziomu podłogi i montaż paneli podłogowych, zakup materaca 7-komorowego, koszty turnusu rehabilitacyjnego w sanatorium, zakup leków zaleconych przez lekarza oraz używanie samochodu osobowego

Fragment:

Z treści art. 26 ust. 7a pkt 5 ww. ustawy wynika, że wydatkami, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowej ulgi są wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ turnus rehabilitacyjny ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.). Zgodnie z art. 10c tej ustawy, turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Warunkiem odliczenia jest m.in. posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.

2017
16
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Fragment:

W opisie wniosku Zainteresowana wskazała, że wiosną przebywała na turnusie rehabilitacyjnym i ze względu na stan zdrowia jesienią chciałaby ponownie skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego. Ponadto Zainteresowana zaznaczyła, że koszty odpłatności za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych ponosi z emerytury. Wątpliwości Zainteresowanej budzi fakt, czy odliczeniu od dochodu mogą podlegać wydatki na pobyt na więcej niż jednym turnusie rehabilitacyjnym, potwierdzone fakturami wystawionymi przez ośrodki uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ turnus rehabilitacyjny ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.). Zgodnie z art. 10c tej ustawy turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

2017
7
cze

Istota:

Czy poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na turnus rehabilitacyjny w terminie od 19 września do 3 października 2016 r. mogą zostać odliczone od podatku?

Fragment:

Koszt do zapłaty za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym wyniósł 1 299 zł oraz podatek zryczałtowany w kwocie 32 zł, natomiast, łączny zapłacony koszt stanowił 1 331 zł. Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku poniesionego na turnus rehabilitacyjny należy oceniać jedynie przez pryzmat art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ turnus rehabilitacyjny ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późń. zm.). Zgodnie z art. 10c tej ustawy, turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Fragment:

Zgodnie z art. 10c tej ustawy turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zatem wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby Wnioskodawczyni poniosła wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepełnosprawności i posiadała dokument stwierdzający jego poniesienie. Zatem Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej poprzez odliczenie od dochodu uzyskanego w 2016 r., poniesionego wydatku na turnus rehabilitacyjny, gdyż w momencie odliczenia posiada stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego jasno wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała (niepełnosprawność istnieje od 2008 r.). A zatem wydatek na turnus rehabilitacyjny z uwagi na fakt, że wydatek ten został poniesiony po dacie zaistnienia niepełnosprawności, może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o ile Wnioskodawczyni posiada dokument potwierdzający jego poniesienie.

2016
3
kwi

Istota:

Ulga rehabilitacyjna - dojazd własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny, zakup leków, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni poniosła wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w kwocie 1.092 zł, które odliczyła od dochodu za 2013 r. Na turnus rehabilitacyjny pojechała własnym samochodem i w związku z tym odliczyła od dochodu kwotę 2.280 zł, którą faktycznie poniosła na używanie samochodu. Dokonała również odliczenia za leki, które lekarz specjalista stwierdził że powinna stosować stale w kwocie 1.044 zł 02 gr tj. w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą 100 zł miesięcznie. Łączna kwota wydatków na cele rehabilitacyjne odliczonych przez Wnioskodawczynię w 2013 r. to 4.416 zł 02 gr. W odniesieniu do wydatków dotyczących odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, wskazać należy, iż zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ turnus rehabilitacyjny ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o ustawę dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.

2015
2
gru

Istota:

Na podstawie jakiego dokumentu można dokonać odliczenia tytułem ulgi rehabilitacyjnej za przejazd na turnus rehabilitacyjny środkami komunikacji publicznej?

Fragment:

Wnioskodawczyni korzystała z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesienia wydatków na turnus rehabilitacyjny, oraz na dojazd na ww. turnus środkami komunikacji publicznej: pociąg, autobus. Na udokumentowanie przejazdu na turnus rehabilitacyjny Wnioskodawczyni posiada bilety jednorazowe. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach, o których mowa w pkt 6, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11. Zatem z analizy powołanych przepisów wynika, że warunkiem koniecznym, aby skorzystać z odliczenia od dochodu dotyczącego przejazdu na turnus rehabilitacyjny jest poniesienie przez osobę niepełnosprawną, posiadającą jeden z trzech stopni niepełnosprawności wydatku za przejazd związany z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym środkami transportu publicznego, do których można zaliczyć pociąg, autobus, tramwaj, wykonujące przejazd na stałych liniach według ogólnodostępnego rozkładu jazdy, oraz posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku np. biletu jednorazowego. Zatem poniesienie udokumentowanych biletami jednorazowymi wydatków związanych z odpłatnym przejazdem środkami transportu publicznego (pociąg, autobus) na turnus rehabilitacyjny uprawnia do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

2014
6
mar

Istota:

Czy jako podmiot gospodarczy (biuro turystyczne) nie będący ZOZ-em, organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca powinien rozliczać się na zasadach ogólnych korzystając ze zwolnienia VAT?

Fragment:

Czy jako podmiot gospodarczy (biuro turystyczne) niebędący ZOZ-em, organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, Wnioskodawca powinien rozliczać się na zasadach ogólnych korzystając ze zwolnienia VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, do chwili obecnej Zainteresowany rozliczał turnusy rehabilitacyjne zgodnie z art. 119 (VAT marża). Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy (dodane w § 13 ust. 1 pkt 25) określa ono, że zwolnione z VAT będą podmioty niebędące ZOZ-ami, które organizują turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Prowadząc działalność jako osoba fizyczna Wnioskodawca organizuje turnusy rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych od ponad 2 lat. Zainteresowany posiada zaświadczenie Wojewody o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych o nr. Ośrodki, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne są również wpisane do rejestrów przez Wojewodów z poszczególnych województw. Na podstawie ww. faktów Wnioskodawca uważa, iż świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie turnusów rehabilitacyjnych są zwolnione z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2013
11
sie

Istota:

W przypadku, gdy świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi polegające na organizacji 14-dniowych warsztatów edukacyjno - społecznych dla osób niepełnosprawnych - jak wskazał Wnioskodawca - stanowią usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, to będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) turnusie rehabilitacyjnym opisanych w art. 10c. 1 ustawy o rehabilitacji... Ponadto uczestnicy warsztatów edukacyjno - społecznych będą posiadać wniosek od lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny zgodnie z art. 10f ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji... Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, z dnia 15 listopada 2007 r. w § 5 pkt 1 ust. 16 mówi, że ze środków PFRON nie może być dofinansowane osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to, że możliwa jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych organizowanych na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji... finansowanych z innych środków niż PFRON, w tym ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku osoba niepełnosprawna nie może ubiegać o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON. Uczestnictwo w warsztatach edukacyjno - społecznych współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i jest całkowicie nieodpłatne dla uczestników.

2013
23
sty

Istota:

Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. i 2010 r. można było odliczyć od dochodu poniesiony wydatek na turnus rehabilitacyjny mimo, że w nazwie ma „młodzieżowo-rehabilitacyjny”?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni poniosła wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Na rachunku oraz dowodzie zapłaty w nazwie wskazano, iż Zainteresowana poniosła wydatki za pobyt na turnusie „ młodzieżowo-rehabilitacyjnym ”. Kwestią budzącą wątpliwość Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie to, czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, a potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wpisano, iż dotyczy on odpłatności za pobyt na turnusie „ młodzieżowo-rehabilitacyjnym ”. Należy w tym miejscu wskazać, iż przepis art. 26 ust. 7a pkt 5 cyt. ustawy posługuje się ogólnym określeniem „ wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym ”. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ turnus rehabilitacyjny ”, zatem koniecznym jest wyjaśnienie tych pojęć w oparciu o ustawę dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z art. 10c tej ustawy turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

2012
14
lis

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: programów oraz turnusów rehabilitacyjnych oraz opodatkowania różnicy między kwotą nabycia a kwotą sprzedaży usług świadczonych przez fizjoterapeutę, technika fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub lekarza

Fragment:

Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności zamierza świadczyć usługi związane z zakwaterowaniem oraz usługi polegające na przyjmowaniu i obsługiwaniu turnusów rehabilitacyjnych. Wnioskodawca zamierza realizować program rehabilitacji społecznej (np. otyłość, wady postawy) oraz turnus rehabilitacyjny rozumiany jako cykliczny program rehabilitacji (leczenia). Dla turnusów rehabilitacyjnych oraz programów rehabilitacyjnych Wnioskodawca zamierza świadczyć wszystkie niezbędne elementy służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia tzn.: zapewnienie lekarza, pielęgniarki, rehabilitantów oraz dla turnusów rehabilitacyjnych zapewnienie pełnej usługi hotelowej i gastronomicznej. Usługi w ramach programu oraz turnusu rehabilitacyjnego świadczone będą zarówno w obiektach wynajmowanych jak i w pomieszczeniach Centrum Sportowego będącego własnością Wnioskodawcy w zakresie biletów wstępu. Pacjent uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym korzystać będzie z usługi hotelowej świadczonej przez Wnioskodawcę w hotelu będącym własnością Wnioskodawcy. Zabiegi rehabilitacyjne (rodzaj zabiegów oraz czas trwania terapii) będą proponowane przez fizjoterapeutę na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu badania pacjenta. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane będą przez fizjoterapeutę, technika fizjoterapeuta, pielęgniarkę lub lekarza.