Turcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Turcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
26
kwi

Istota:

Obowiązek płatnika.

Fragment:

Spółka z siedzibą w Polsce zatrudniła obywateli Turcji, którzy są kierowcami w transporcie międzynarodowym. Spółka nie posiada w Turcji zakładu podatkowego. Osoby te mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Turcji. W Polsce nie zamieszkują, nie posiadają również czasowego pobytu. Jak do tej pory, osoby te wykonują przejazdy pomiędzy Turcją a Iranem, czasami przejeżdżają przez terytorium Grecji. W umowach o pracę z tymi pracownikami jako miejsce wykonywania pracy wskazano: Turcja i teren UE poza Polską. Ponadto Spółka stara się obecnie dla nich o pozwolenie na pracę w Polsce. Jeżeli je uzyska, to umowy o pracę zostaną aneksowane i miejscem wykonywania pracy określonym w umowie będzie Turcja i teren UE. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka jako płatnik powinna w opisanym stanie faktycznym obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za tych pracowników... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2013
23
kwi

Istota:

Czy w odniesieniu do zagranicznych osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę do wykonywania prac doradczych lub administracyjnych w Turcji ma zastosowanie art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w ramach ww. projektu realizowanego na rzecz Turcji i finansowanego w całości przez Unię Europejską należy od zagranicznych osób fizycznych (z krajów UE oraz Turcji) zatrudnianych przez Spółkę, które wykonują swoją pracę wyłącznie na terenie Turcji, a efekty ich pracy są wykorzystywane na miejscu (nie w Polsce) pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy lub też konieczne jest posiadanie stosownego certyfikatu rezydencji podatkowej?

Fragment:

Ekspert będzie wykonywał swoją pracę w czasie 2-4 tygodniowych misji wyjazdowych do Turcji, w terminach dostosowanych do wymogów projektu. Obywatelka Turcji, mająca miejsce stałego pobytu w Turcji, zostanie zatrudniona przez Spółkę na stanowisko asystenta, a umowa zostanie z nią zawarta na cały okres realizacji projektu, tj. 24 miesiące. Osoba ta będzie w całości wykonywać swoją pracę na terytorium Turcji, a jej zadaniem będzie asystowanie kierownikowi projektu w realizacji projektu, w tym zaopatrywanie biura projektu w potrzebne materiały biurowe, umawianie spotkań, tłumaczenie dokumentów oraz spotkań, itp. Kwestia certyfikatów rezydencji podatkowej jest właściwie Spółki zapytaniem, w związku z tym Spółka zwraca się o wyrażenie jednoznacznego stanowiska czy w przypadku projektu realizowanego przez Spółkę na rzecz Turcji i finansowanego w całości przez Unię Europejską należy od zagranicznych osób fizycznych opisanych powyżej, które wykonują swoją pracę wyłącznie na terenie Turcji, a efekty ich pracy są wykorzystywane na miejscu (nie w Polsce), bezwzględnie pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy w sytuacji, kiedy Spółka nie posiada stosownego certyfikatu rezydencji podatkowej dla tychże osób przy jednoczesnym wyrażeniu opinii czy w odniesieniu do ww. osób fizycznych posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej będzie niezbędne, jeżeli Spółka nie będzie pobierać od ich wynagrodzeń zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z tytułu pracy wykonywanej w Turcji jest w Polsce zwolniony z opodatkowania.

Fragment:

Nr 11, poz. 58), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko w sprawie opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w 2006 r. z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Turcji. Uzasadnienie Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik jest osobą mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Podatnik jest zatrudniony przez spółkę cypryjską. Praca, zgodnie z zawartą umową o pracę, wykonywana jest na terytorium Turcji. Wynagrodzenie za ww. pracę wypłacane jest przez spółkę cypryjską w formie przelewów bankowych z Cypru. Spółka cypryjska nie posiada na terytorium Turcji zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnik wykonywał prace na terytorium Turcji krócej niż 183 dni w roku podatkowym. Dochód z tytułu wykonywania tej pracy jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze. W ocenie Podatnika uzyskiwany przez niego dochód z tytułu pracy za granicą jest w Polsce zwolniony z opodatkowania. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, Minister Finansów stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).