ITPP2/443-1723/11/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNAf

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje projekt. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zawarto z instytucją finansującą stosowną umowę. W ramach projektu Gmina planuje wykonać następujące prace budowlane:

 • budowa drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i placem manewrowym dla wozu strażackiego,
 • budowa ciągów pieszych w postaci chodników,
 • budowa drogi dojazdowej do budynku technologii basenowej,
 • budowa nowego budynku z zapleczem sanitarno szatniowym i barem,
 • budowa miejsca na gromadzenie odpadków (śmietnika),
 • budowa zjeżdżalni przy przebudowywanej niecce basenowej,
 • budowa nowej infrastruktury technicznej potrzebnej do obsługi przedmiotowej inwestycji,
 • remont i przebudowa niecki basenowej o powierzchni lustra wody 702,50 m2 ,
 • remont istniejącego budynku szatniowego (przebieralni),
 • remont i przebudowa istniejącego budynku natrysków (sanitarnego) i połączeniu go z nowo projektowanym budynkiem sanitarno szatniowym,
 • remont i przebudowia istniejącego budynku hali ze zmianą jego sposobu użytkowania,
 • remont istniejącego budynku technologii basenowej,
 • wyposażenie przedmiotowego terenu w elementy małej architektury tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, stoły do tenisa stołowego, lampy oświetlenia terenu, zewnętrzne kabiny do przebierania, itp,
 • rozbiórkę ośmiu budynków gospodarczych znajdujących sie na działce i kolidujących z przedmiotową inwestycją,
 • wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.

Ponadto w ramach realizacji projektu została podpisana umowa z inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu oraz będą prowadzone działania związane z promocją projektu, tj. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej oraz zamieszczanie w mediach artykułów dotyczących realizowanego projektu. Gmina założyła, że podczas realizacji inwestycji podatek naliczony przez wykonawcę będzie kosztem kwalifikowanym, tzn. takim, który może być sfinansowany z EFRR. Zgodnie z § 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie, realizatorem inwestycji w imieniu Gminy będzie Urząd. Po zakończeniu inwestycji, powstałe mienie zostanie przekazane na mocy art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. Uz 2010 Nr 102, poz. 651) w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, jednostce budżetowej powstałej w celu realizacji zadania własnego Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W ramach prowadzonej działalności OSiR będzie pobierał opłaty za wstęp na basen w okresie jego działalności. Obecnie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego, ponieważ Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych ze zmodernizowaną infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu. Gmina wskazała, iż przekazanie jednostce w trwały zarząd wytworzonego mienia następuje na mocy decyzji administracyjnej i nie wiąże się z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 9 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w ww. rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko takie świadczenie, które ma charakter odpłatny.

Za podatnika uznaje się, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 6 tegoż artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Z ust. 5 tego artykułu wynika, iż nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W myśl art. 44 ust. 1 ww. ustawy, trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3 (art. 45 ust. 1 powołanej ustawy).

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne (art. 82 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Z treści wniosku wynika, iż Gmina realizuje projekt, finansowany z funduszy europejskich, którego przedmiotem jest remont basenu, budowa infrastruktury towarzyszącej, łącznie z przebudową drogi wewnętrznej. Realizacja przedmiotowego projektu związana jest z wykonywaniem zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Po zakończeniu inwestycji powstałe mienie zostanie przekazane w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, jako jednostce budżetowej powstałej w celu realizacji ww. zadań własnych Gminy.

Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz powołanych przepisów należy uznać, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gminie nie będzie przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń