IBPP2/443-1085/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego.
IBPP2/443-1085/14/RSzinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. infrastruktura techniczna
 3. organ władzy publicznej
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. przebudowa
 7. przekazanie nieodpłatne
 8. rozbudowa
 9. szkoły
 10. trwały zarząd
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2014r. (data wpływu 30 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2015 r. znak: .... (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) oraz z 23 stycznia 2015r. znak: ... (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014r. został złożony wniosek, pismem z 16 stycznia 2015 r. znak: .... (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) oraz z 23 stycznia 2015r. znak: ... (data wpływu 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina P. (dalej: Wnioskodawca) realizuje projekt pn. „... ”, dalej: termomodernizacja w budynkach Przedszkola Publicznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, poziom dofinansowania to 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (85% kosztów brutto, pod warunkiem, że z interpretacji dla budynku Przedszkola Publicznego będzie wynikać, ze Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, tj. VAT).

Konieczne jest zatem uzyskanie interpretacji podatkowej dotyczącej części projektu „ ... (...)” polegającej na kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego.

Zakres rzeczowy inwestycji w budynku przedszkola obejmuje: ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie stropodachu, wymiana okien w ramach drewnianych, ocieplenie ścian zewnętrznych parter, ocieplenie ścian zewnętrznych piętro, wymiana drzwi drewnianych pełnych, wymiana starych okien z PCV, wymiana źródła ciepła i modernizacja instalacji c.o., instalacja solarna (modernizacja systemu c.w.u.).

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2007-2008.

W 2007 roku przygotowano dokumentację projektową, natomiast rzeczowa realizacja zadania przypada na okres od 19.03.2008 r. (data zawarcia umowy z wykonawcą) do dnia 29.10.2008 r. (data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Przyjęcie środka trwałego wg OT nastąpiło w dniu 29.10.2008 r. Wartość inwestycji wg OT to 1.445.827,06 zł.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. została wydana dnia 29.10.2008 r. NR ....

Dodatkowo, w ramach projektu w 2015 roku ma zostać wykonana instalacja solarna na budynku przedszkola.

Sposób wykorzystania budynku: jest to budynek zajmowany przez Przedszkole Publiczne. Żadna część budynku nie jest wynajmowana (zarówno przed jak i po realizacji inwestycji). W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku. Budynek nie był też i nie jest wykorzystywany na cele sprzedaży zwolnionej.

Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizowaną inwestycją, o której mowa we wniosku zostały udokumentowane wystawionymi przez dostawców (wykonawców) na Wnioskodawcę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT.

W piśmie z 16 stycznia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Instalacja solarna, która będzie wykonana w 2015 roku na budynkach przedszkola stanowi zadanie własne Gminy w zakresie ochrony środowiska, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 2. Gmina udostępnia nieodpłatnie budynki Przedszkolu Publicznemu na podstawie decyzji o ustaleniu trwałego zarządu z wpisem w księgę wieczystą (nr księgi wieczystej....).
 3. Przedszkole Publiczne jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wnioskodawca jest organem prowadzącym przedszkole.
 4. Budynki ww. przedszkola zostały oddane do użytkowania przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 5. Budynek przedszkola jest wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 6. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą mieć związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 23 stycznia 2015 r. Wnioskodawca dodatkowo poinformował, że ponoszone nakłady w ramach projektu są przekazane w formie nieodpłatnej na rzecz trwałego użytkownika, tj. Przedszkole Publiczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 16 stycznia 2015 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż jego realizacja została obostrzona pewnymi ograniczeniami ustawowymi wynikającymi z art. 88. Wnioskodawca nie wykorzystuje, nie wykorzystywał, jak i nie będzie wykorzystywał budynków Przedszkola Publicznego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i też nie będzie wykorzystywał do czynności zwolnionych. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością niepodlegąjącą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie zostaną w żaden sposób spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. powyższy przepis art. 15 ust. 2 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, ze zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „... ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Zakres rzeczowy inwestycji w budynku przedszkola obejmuje: ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie stropodachu, wymiana okien w ramach drewnianych, ocieplenie ścian zewnętrznych parter, ocieplenie ścian zewnętrznych piętro, wymiana drzwi drewnianych pełnych, wymiana starych okien z PCV, wymiana źródła ciepła i modernizacja instalacji c.o., instalacja solarna (modernizacja systemu c.w.u.).

Realizacja projektu miała miejsce w latach 2007-2008.

W 2007 roku przygotowano dokumentację projektową, natomiast rzeczowa realizacja zadania przypada na okres od 19.03.2008 r. (data zawarcia umowy z wykonawcą) do dnia 29.10.2008 r. (data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Przyjęcie środka trwałego wg OT nastąpiło w dniu 29.10.2008 r. Wartość inwestycji wg OT to 1.445.827,06 zł.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. została wydana dnia 29.10.2008 r. NR .....

Dodatkowo, w ramach projektu w 2015 roku ma zostać wykonana instalacja solarna na budynkach przedszkola.

Sposób wykorzystania budynku: jest to budynek zajmowany przez Przedszkole Publiczne. Żadna część budynku nie jest wynajmowana (zarówno przed jak i po realizacji inwestycji).

W wyniku realizacji inwestycji nie nastąpiła zmiana przeznaczenia budynku. Budynek nie był też i nie jest wykorzystywany na cele sprzedaży zwolnionej.

Instalacja solarna, która będzie wykonana w 2015 roku na budynkach przedszkola stanowi zadanie własne Gminy w zakresie ochrony środowiska, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Gmina udostępnia nieodpłatnie budynki Przedszkolu Publicznemu na podstawie decyzji o ustaleniu trwałego zarządu z wpisem w księgę wieczystą (nr księgi wieczystej ...).

Przedszkole Publiczne jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wnioskodawca jest organem prowadzącym przedszkole. Budynki ww. przedszkola zostały oddane do użytkowania przed rozpoczęciem realizacji projektu. Budynek przedszkola jest wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizowaną inwestycją, o której mowa we wniosku zostały udokumentowane wystawionymi przez dostawców (wykonawców) na Wnioskodawcę fakturami VAT z wykazanym podatkiem VAT.

Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą mieć związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponoszone nakłady w ramach projektu są przekazane w formie nieodpłatnej na rzecz trwałego użytkownika, tj. Przedszkola Publicznego.

Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie kwestii, czy ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ww. ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostce organizacyjnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej wyżej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 9 ww. Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Wobec powyższego, za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując inwestycję w budynkach przedszkola polegającą na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnej w budynkach Przedszkola Publicznego realizował zadania własne Gminy dotyczące zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Intencją Wnioskodawcy było więc wykorzystanie wytworzonej nieruchomości do zadań własnych, o których mowa w ww. ustawie o samorządzie gminnym, nie zaś do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

A zatem, Wnioskodawca nie występuje w charakterze podatnika, a poniesione w związku z tą inwestycją wydatki były nie i nie są związane z wykonywaniem przez Gminę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z okoliczności przedstawionych e wniosku wynika, ze Gmina udostępnia nieodpłatnie budynki Przedszkolu Publicznemu na podstawie decyzji o ustaleniu trwałego zarządu z wpisem w księgę wieczystą.

W rozpatrywanej sprawie należy zatem rozważyć charakter prawny instytucji trwałego zarządu wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w cyt. wyżej przepisie – w myśl art. 4 pkt 10 powołanej ustawy, należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W myśl art. 43 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, trwały zarząd właściwy organ ustanawia na czas nieoznaczony lub czas oznaczony w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W komentarzu do ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazano, że: „Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym. Podlega ochronie prawnej i jest instytucją prawa administracyjnego powodującą powstanie stosunku prawnego pomiędzy osobą prawną prawa publicznego a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Wobec powyższego Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przyznając trwałemu zarządcy określone uprawnienia w stosunku do nieruchomości, są zobligowane uregulować prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem mieniem publicznym. Chodzi tu przede wszystkim o zakres odpowiedzialności jednostki organizacyjnej wobec organu wykonawczego reprezentującego właściciela oraz uprawnienia tej jednostki w stosunku do posiadanej nieruchomości. Ponieważ tych stosunków nie można regulować przepisami prawa cywilnego, ustawodawca postanowił, że ustanowienie na rzecz jednostki organizacyjnej trwałego zarządu odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez upoważnione właściwe organy, tj. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa – starostę, zaś jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Natomiast upoważnienie ustawowe do oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy posiada wyłącznie minister właściwy do spraw administracji publicznej” – Michał Horoszko w: „Gospodarka nieruchomościami. Komentarz”, red. dr Dariusz Pęchorzewski, C.H. Beck 2009 r.

Tak więc, przekazanie nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji części projektu „... (...)” polegającego na kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła i instalacji grzewczej w budynkach Przedszkola Publicznego w trwały zarząd jednostce organizacyjnej gminy nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Gmina oddając nieodpłatnie jednostce budżetowej (Przedszkolu Publicznemu) na podstawie decyzji administracyjnej w trwały zarząd budynki przedszkola, jak i nakłady poniesione na ww. nieruchomość w ramach realizacji projektu, nie działa w odniesieniu do tej transakcji w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zatem, towary i usługi nabyte w ramach realizacji części projektu pn. „... ” nie zostaną przez Gminę wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazuje sam Wnioskodawca – nie wykorzystuje, nie wykorzystywał, jak i nie będzie wykorzystywał on budynków Przedszkola Publicznego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i też nie będzie wykorzystywał do czynności zwolnionych.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją części projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.