Trust | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to trust. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
wrz

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Trustu zarządzanego przez powiernika, ustalenia czy Trust stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy związanych z likwidacją Trustu.

Fragment:

Na podstawie umowy Trustu, powiernik jest uprawniony, według własnego uznania, do zarządzania majątkiem Trustu na rzecz beneficjentów Trustu. Obecnie rozważana jest likwidacja Trustu, której konsekwencją byłoby przekazanie Wnioskodawcy aktywów majątkowych Trustu przez powiernika Trustu. Tworzenie trustów dopuszcza głównie prawodawstwo krajów opierających się na anglosaskim systemie prawa common law. Konstrukcja trustu sprowadza się do stosunku zobowiązaniowego (stosowna umowa trustu, tzw. deed of trust] na mocy którego powiernik (trustee] przyjmuje w zarząd powierniczy tytuł prawny do określonego majątku założyciela trustu, zobowiązując się jednocześnie do działania w interesie określonych beneficjentów. Określone w umowie trustu cele realizowane są wyłącznie przez powiernika, jako że posiada on wyłączny, choć tylko powierzony tytuł prawny do majątku trustu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym na podstawie umowy trustu, majątek został pod względem prawnym przeniesiony na powiernika - przez uczestników trustu i jakkolwiek zachowują oni prawo, do ewentualnych pożytków z zarządzania majątkiem trustu to pod względem prawnym właścicielem i faktycznym odbiorcą jest powiernik zarządzający Trustem. Ponieważ Wnioskodawca jako beneficjent Trustu ustanowionego na Jersey będzie uzyskiwał przychody z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Trust zarządzany przez powiernika, należy mieć na uwadze postanowienia Umowy między Rzecząpospolitą Polska a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.

2017
15
lip

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

Fragment:

Decyzja w tym zakresie zależy w pełni od woli Rady Trustu. Oznacza to, że matce Wnioskodawcy (ani obecnie jemu samemu) nie przysługiwały żadne uprawnienia do majątku Trustu. Matka Wnioskodawcy nie była założycielem Trustu. „ List Życzeń ” jest jedynie formą uzewnętrznienia woli beneficjenta, która nie jest dla Trustu w żaden sposób wiążąca. Forma ta nie jest uregulowana w statucie Trustu. W „ Liście Życzeń ” potencjalny beneficjent może jedynie wyrazić życzenie (stąd nazwa), które Rada Trustu może, lecz nie musi respektować. Zdaniem Wnioskodawcy „ List Życzeń ” nie jest odpowiednikiem zapisu zwykłego. W szczególności wynika to z faktu, że: wystosowanie „ Listu Życzeń ” nie zostało dokonane w ramach testamentu, zarówno sam Trust, jak i Rada Trustu nie jest związana życzeniami założyciela, ani potencjalnego beneficjenta Trustu, stąd „ List Życzeń ” nie stanowi odpowiednika polecenia testamentowego, a Rada Trustu, ani sam Trust nie jest odpowiednikiem wykonawcy testamentu na gruncie polskim, potencjalnemu beneficjentowi (w tym Wnioskodawcy) nie przysługują żadne roszczenia majątkowe względem Trustu, stąd brak jest adekwatnej sytuacji prawnej, jak w przypadku zapisobiorcy w prawie polskim (któremu takie roszczenie przysługuje).

2017
26
cze

Istota:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Decyzja w tym zakresie zależy w pełni od woli Rady Trustu. Oznacza to, że matce Wnioskodawcy (ani obecnie jemu samemu) nie przysługiwały żadne uprawnienia do majątku Trustu. Matka Wnioskodawcy nie była założycielem Trustu. „ List Życzeń ” jest jedynie formą uzewnętrznienia woli beneficjenta, która nie jest dla Trustu w żaden sposób wiążąca. Forma ta nie jest uregulowana w statucie Trustu. W „ Liście Życzeń ” potencjalny beneficjent może jedynie wyrazić życzenie (stąd nazwa), które Rada Trustu może, lecz nie musi respektować. Zdaniem Wnioskodawcy „ List Życzeń ” nie jest odpowiednikiem zapisu zwykłego. W szczególności wynika to z faktu, że: wystosowanie „ Listu Życzeń ” nie zostało dokonane w ramach testamentu, zarówno sam Trust, jak i Rada Trustu nie jest związana życzeniami założyciela, ani potencjalnego beneficjenta Trustu, stąd „ List Życzeń ” nie stanowi odpowiednika polecenia testamentowego, a Rada Trustu, ani sam Trust nie jest odpowiednikiem wykonawcy testamentu na gruncie polskim, potencjalnemu beneficjentowi (w tym Wnioskodawcy) nie przysługują żadne roszczenia majątkowe względem Trustu, stąd brak jest adekwatnej sytuacji prawnej, jak w przypadku zapisobiorcy w prawie polskim (któremu takie roszczenie przysługuje).

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wpłaty odszkodowania do trustu i wypłaty środków pieniężnych z trustu

Fragment:

W przedmiotowej sprawie zostanie utworzony trust dyskrecjonalny („ Disabled Persons Trust ”), o charakterze nieodwołalnym. Jest to rodzaj trustu uregulowany w wewnętrznym prawie Wielkiej Brytanii, tworzony wyłącznie na rzecz osób niepełnosprawnych. Za życia osoby niepełnosprawnej może być ona wyłącznym beneficjentem trustu. Powiernik trustu może rozporządzać majątkiem trustu na rzecz pozostałych beneficjentów dopiero po śmierci beneficjenta będącego osobą niepełnosprawną. Przedmiotowy trust posiada na gruncie prawa brytyjskiego podmiotowość prawną. Jednocześnie jest on podatnikiem podatku dochodowego, który opłaca we własnym imieniu. Trust jest zobowiązany do zapłaty podatku w sytuacji osiągnięcia dochodu z inwestycji z udziałem majątku trustu. Dochód trustu opodatkowany jest według stawek przewidzianych w prawie brytyjskim dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Beneficjent trustu jest również zobowiązany wykazać przychód osiągnięty przez trust w brytyjskim zeznaniu podatkowym. Niemniej jednak, beneficjent trustu ma możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym podatku zapłaconego przez trust, co prowadzi do efektywnego obniżenia wysokości podatku u beneficjenta. Trust, przez cały czas jego trwania będzie funkcjonował na terytorium Wielkiej Brytanii.

2016
24
cze

Istota:

- Czy nabycie przez Wnioskodawczynię własności składników majątku w wyniku przekazania ich przez Trust na podstawie umowy Trustu w związku ze śmiercią matki Wnioskodawczyni (założyciela Trustu), będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu?
- Czy nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątkowych w wyniku przekazania ich przez Trust na podstawie umowy Trustu w związku ze śmiercią matki Wnioskodawczyni (założyciela Trustu) będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie tych środków majątkowych zostanie zgłoszone przez Wnioskodawczynię w terminie 6 miesięcy od dnia ich otrzymania?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spadkodawczyni, będąca rezydentką (...), USA, w styczniu 2000 r. założyła Trust „ ... ”. Trust ma charakter odwołalny, co oznacza, że jego założyciel mógł za życia zmieniać postanowienia umowy Trustu lub go rozwiązać. Jednorazowa zmiana umowy Trustu miała miejsce w listopadzie 2012 r. poprzez dodanie przez założyciela Trustu trzech powierników (tzw. „ Cotrustees ”) w osobach: Wnioskodawczyni, B. P. i J. P. Beneficjentem Trustu była Spadkodawczyni w czasie swojego życia. Spadkodawczyni, jako założyciel oraz pierwszy powiernik Trustu, wyznaczyła dodatkowo powierników, na wypadek swojej niezdolności lub śmierci (odpowiednio Incapacity and Death Trustees), w osobach swojej córki – Wnioskodawczyni i wnuczki – B. P. Spadkodawczyni wniosła do utworzonego Trustu składniki swojego majątku (majątek osobisty, nieruchomości, dobra materialne i niematerialne). Lista wniesionych aktywów stanowi załącznik do umowy Trustu. W umowie Trustu zostały wskazane szczegółowe rozporządzenia majątkiem po śmierci Spadkodawczyni, na mocy których, całość aktywów wniesionych do Trustu przypada jego jedynemu beneficjentowi – córce Spadkodawczyni – tj. Wnioskodawczyni. Integralną częścią umowy Trustu jest podpisana w styczniu 2000 r. ostatnia wola (testament) Spadkodawczyni („ Last Will of M.

2015
10
gru

Istota:

Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku przekazania ich przez Trust, który uzyskał je ze sprzedaży nieruchomości w USA stanowi przychód z tytułu zapisu podlegający co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji, wobec wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą więc zastosowania do tego przychodu.

Fragment:

W umowie ustanawiającej Trust zostały zawarte postanowienia dotyczące powołania beneficjentów Trustu czyli osób uprawnionych do czerpania korzyści z Trustu, wyznaczono sposób podziału majątku. Jest to Trust o charakterze spadkowym, gdyż z postanowień Umowy Trustu wynika, że został on ustanowiony w celu określenia zasad rozporządzania majątkiem spadkowym, tj. przekazania aktywów Trustu jego beneficjentom zgodnie ze stosownymi postanowieniami Umowy Trustu. Brat zmarł w dniu 11 lipca 2014 r. i Wnioskodawca stał się jednym z trzech beneficjentów oraz został jednym z powierników. Powiernik nie jest właścicielem dochodu (beneficial owner) i z tego tytułu nie pobiera wynagrodzenia. W dniu 20 listopada 2014 r. Wnioskodawca złożył zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub prawa majątkowych SD-Z2 wykazując przypadający na Niego majątek spadkowy. Trust dokonał sprzedaży nieruchomości w 2015 r. i przekazał przypadające Mu środki pieniężne uzyskane z tej sprzedaży. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że brat (Spadkodawca) przekazał całe swoje aktywa w zarząd powierniczy - trust. Trust był trustem ustanowionym za życia Spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Pomimo powołania go za życia Spadkodawcy, był to trust o charakterze spadkowym, gdyż z postanowień umowy trustu wynikało, że został on ustanowiony w celu określenia zasad rozporządzania majątkiem spadkowym, tj. przekazywania aktywów trustu jego beneficjentom (spadkobiercom) zgodnie z postanowieniami umowy trustu zawartej przez założyciela (spadkodawcę) z powiernikiem.

2014
14
sty

Istota:

Podatek od spadków i darowizn – nabycie przez Wnioskodawczynię własności składników majątku (środków pieniężnych) w wyniku przekazania ich przez Trust na podstawie Umowy Trustu

Fragment:

Na podstawie umowy powołania trustu z dnia 18 czerwca 2001 roku (dalej: „ Umowa Trustu ”) Spadkodawca powołał trust z siedzibą na Malcie (dalej: „ Trust ”). Umowa Trustu została poddana prawu Wyspy Guernsey (Baliwat Guernsey). W umowie ustanawiającej Trust zostały zawarte postanowienia dotyczące powołania beneficjentów Trustu, czyli osób uprawnionych do czerpania korzyści z Trustu, w tym otrzymania środków zgromadzonych przez Spadkodawcę w ramach powołanego przez niego Trustu. W dniu 2 listopada 2010 roku w ramach Umowy Trustu Spadkodawca sporządził tzw. Listę Życzeń (ang. Lester of Wisher), tj. pismo skierowane do powiernika, na rzecz którego Spadkodawca przekazał aktywa w ramach Umowy Trustu (powiernikiem jest podmiot, z którym Spadkodawca zawarł Umowę Trustu), w którym Spadkodawca określił życzenia dotyczące rozporządzenia majątkiem zgromadzonym w ramach Trustu na wypadek jego śmierci. Z mocy Umowy Trustu, powiernik jest zobowiązany do rozdysponowania środków zgromadzonych w ramach Trustu zgodnie z Listą Życzeń sporządzoną przez powierzającego (Spadkodawcę). Na mocy wspomnianej Listy Życzeń (Lester of Wisher) Spadkodawca wskazał beneficjentów Trustu na wypadek jego śmierci.

2013
5
cze

Istota:

Czy dochody Spółki, jako organizacji pożytku publicznego, będą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT, jeśli będą one przeznaczone na przekazywanie darowizn na rzecz Trustu (przy czym środki na te darowizny pochodziłyby z wypracowanego przez Spółkę zysku), niezależnie od tego czy przekazywanie darowizn na rzecz Trustu będzie jedynym lub nie przejawem realizacji działalności statutowej Spółki ?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, została założona przez X , zwanym dalej Trustem, celem uzyskiwania dochodów z przeznaczeniem na działalność charytatywną Trustu. Trust jest jej jedynym udziałowcem. Spółka zakupiła grunt, na którym zostanie wybudowany budynek biurowy pod wynajem. Wszystkie dochody Spółki będą przekazywane do Trustu z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Trust jest organizacją charytatywną prawa brytyjskiego, wpisaną do brytyjskiego rejestru organizacji charytatywnych (Register of Charities prowadzony przez CC), powołaną do realizacji celów charytatywnych, jakie trustees (tj. osoby działające w imieniu Trustu) uznają za stosowne. Głównym celem Trustu jest wspieranie żydowskich organizacji charytatywnych działających w Wielkiej Brytanii i wśród społeczności żydowskiej w Izraelu, w szczególności w obszarach edukacji i wsparcia socjalnego dla dzieci, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Trust udziela także wsparcia organizacjom nieżydowskim działającym w w/w obszarach. Trust nie jest osobą prawną w rozumieniu prawa brytyjskiego, także dla celów podatku dochodowego. Trust i jego trustees, są zwolnieni z brytyjskiego podatku dochodowego ze względu na swoją działalność charytatywną (zwolniony jest dochód przeznaczony na działalność charytatywną).

2012
9
lis

Istota:

Przekazanie w formie darowizny zysku na rzecz Trustu, u osób działających w imieniu T nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za dokonaną darowiznę. Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku. Natomiast dokonując wypłat należności z tytułu dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych, na rzecz Trustees spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazania zgodnie z właściwością zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.

Fragment:

Trust, zwanym dalej Trustem, celem uzyskiwania dochodów z przeznaczeniem na działalność charytatywną Trustu. Trust jest jej jedynym udziałowcem. Spółka zakupiła grunt, na którym zostanie wybudowany budynek biurowy pod wynajem. Wszystkie dochody Spółki będą przekazywane do Trustu z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Trust jest organizacją charytatywną prawa brytyjskiego, wpisaną do brytyjskiego rejestru organizacji charytatywnych, powołaną do realizacji celów charytatywnych, jakie trustees (tj osoby działające w imieniu Trustu) uznają za stosowne. Głównym celem Trustu jest wspieranie żydowskich organizacji charytatywnych działających w Wielkiej Brytanii i wśród społeczności żydowskiej w Izraelu, w szczególności w obszarach edukacji i wsparcia socjalnego dla dzieci, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Trust udziela także wsparcia organizacjom nieżydowskim działającym w ww. obszarach. Trust nie jest osobą prawną w rozumieniu prawa brytyjskiego, także dla celów podatku dochodowego. Trust i jego trustees, są zwolnieni z brytyjskiego podatku dochodowego ze względu na swoją działalność charytatywną (zwolniony jest dochód przeznaczony na działalność charytatywna).