Trumna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to trumna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży trumien, bez wykonywania innych usług pogrzebowych? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających wyłącznie na transporcie zwłok?

Fragment:

(...) PKWiU 93.03.11-00.00 - usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją grobów, PKWiU 93.03.12-00.00 - usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub kremacji. W związku z tym preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 7 % podlega dostawa trumien, urn i utensyliów pogrzebowych jedynie w przypadku, gdy świadczona będzie łącznie z usługą pogrzebową. Sprzedaż trumien przez producentów, czy podmioty zajmujące się wyłącznie handlem trumnami, bez świadczenia usług pogrzebowych czy pokrewnych podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %. Natomiast odnosząc się do kwestii świadczenia usług polegających jedynie na transporcie zwłok tut. organ stwierdza, iż przedmiotowe usługi mieszczą się w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych. Do usług tych zaliczana jest wykonywana na zlecenie działalność związana z uroczystościami pogrzebowymi - pochowanie zwłok i towarzyszący temu ceremoniał (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pismem z dnia 25 listopada 2004r. znak: ED/04/10/2004 zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o wysokości stawki w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Podatnik świadczy usługi dla Prokuratury według zlecenia. Usługa związana jest z przewozem ciała zmarłego na określonej trasie wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem oraz ze sprzedażą worka na zwłoki. Zdaniem podatnika wymienione czynności nie są związane z przygotowaniem usługi pogrzebowej, bo według wiedzy podatnika usługi te związane są z oględzinami zwłok bądź sekcją. Podatnik usługi te opodatkowuje stawką podstawową tj. 22% VAT uznając ją jako prawidłową. Podatnik natomiast opodatkowuje stawką 7% „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną” PKWiU 93.03 stawką 7% na podstawie zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pytanie podatnika: Czy zastosowanie stawki 22% na usługi transportu zwłok świadczone dla Prokuratury jest prawidłowe?

Fragment:

(...) Po przeanalizowaniu przedmiotowego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie stwierdza, co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT.W związku z powyższym istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana sprzedaż trumien oraz czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu szafy lakierniczej służącej do produkcji trumien?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Na podstawie § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), który to przepis znajduje oparcie w delegacji ustawowej zawartej w art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolniona od podatku od towarów i usług jest sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są (bez względu na symbol PKWiU) trumny, urny i utensylia pogrzebowe sprzedawane łącznie z trumną lub urną.Dokonywana zatem przez Pana w okresie obowiązywania ww. (...)