Treść umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to treść umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 27.09.2004 r. (znak: I US II-443/174/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i montażu rolet okiennych i bram rolowanych i z ich odbiorcami zawiera umowy cywilnoprawne na wykonanie z własnych materiałów wyrobów gotowych (rolet okiennych, bram rolowanych) wraz z montażem. Pytanie dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług w opisanym przypadku. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą (marketing, reklama) i dodatkowo zamierzam wykonać czynności na podstawie umowy o dzieło, które to czynności nie są związane z rodzajem wykonywanej działalności. Czy przychody uzyskane w ramach takiej umowy o dzieło będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 28.09.2004 r. (znak: II US II-/443/117/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 9.09.2004 r. wynika, iż prowadzi pan działalność gospodarczą (marketing, reklama) i dodatkowo zamierza wykonać czynności na podstawie umowy o dzieło, które to czynności nie są związane z rodzajem wykonywanej przez pana działalności. Wobec tego zwraca się pan z zapytaniem: czy przychody uzyskane w ramach takiej umowy o dzieło będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535) podatnikami są osoby (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych, łącznie ze sprzedażą elementów szaf wnękowych jako stałej zabudowy wnęk w pomieszczeniach mieszkalnych

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 22.10.2004 r. (znak: I US II-443-173/04), gdyż jest nieprawidłowa: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie „sprzedaży i montażu stałej zabudowy – szaf wnękowych z drzwiami przesuwanymi w pomieszczeniach mieszkalnych”. Dodatkowo pismem z dnia 29.11.2004 r. podatnik wniósł kserokopię opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych skierowanej do C., dotyczącej symbolu PKWiU na montaż trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej, zgodnie z którą montaż przedmiotowych zabudów wykonywany przez podwykonawców, mieści się w grupowaniach: PKWiU (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonanie usług polegające na tym, że firma przyjmuje od klientów zamówienia na wykonanie okien wraz z ich osadzeniem i pracami związanymi z obróbką należy zafakturować jako jedną pozycję przy zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 7 %, czy też podzielić poszczególne elementy usługi i przypisać im odpowiednie stawki podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.09.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, co następuje: W swoim piśmie podatnik informuje, że świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegające na tym, że firma przyjmuje od klientów zamówienia na wykonanie okien wraz z ich osadzeniem i pracami związanymi z obróbką. Na kalkulację tej usługi składa się: wykonanie okien, koszt ich dostawy, materiały niezbędne do ich osadzenia, materiały do ich obróbki, tj. zaprawa, gips, farba oraz parapety. W związku z tym firma P. zwraca się z zapytaniem, czy wykonanie wyżej opisanych robót należy zafakturować jako jedną pozycję (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług za wykonanie stolarki w przypadku zawarcia przed dniem 1.05.2004 r. pisemnych umów w wykonanie ww. stolarki w przypadku realizacji (wykonania) zamówienia po dniu 1.05.2004 r.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2004 r. (data wpływu 21.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zapytanie jednostki dotyczy stawki podatku od towarów i usług za wykonanie stolarki w przypadku zawarcia przed dniem 1.05.2004 r. pisemnych umów w wykonanie ww. stolarki w przypadku realizacji (wykonania) zamówienia po dniu 1.05.2004 r. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług po dniu 30.04.2004 r. określają przepisy ww. ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie prawidłowego fakturowania, a tym samym stosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do usług związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacjach, gdy:
1. umowa o roboty budowlane przewiduje pełny zakres wykonywanych robót budowlanych, tj. wykonanie usługi wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych,
2. umowa o roboty budowlane określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów budowlanych i odrębne rozliczenie wartości usługi.

Fragment:

(...) Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 28.04.2004 r. w sprawie fakturowania usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), wyjaśnia jak niżej: Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w robotach z zakresu budownictwa wykonywanych na terytorium RP po 1.05.2004 r. występują dwie stawki podatkowe: stawka podstawowa, tj. 22-procentowa oraz stawka 7-procentowa. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy w okresie do dnia 31.12.2007 r. stawka obniżona obowiązuje w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Przez roboty związane z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wys. 7 % w przypadku świadczenia przez przedsiębiorcę usług budowlanych obejmujących wartość robót oraz wartość zakupionych przez niego materiałów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 30.08.2004 r., dotyczące wyjaśnienia kwestii stosowania stawki 7-procentowej w przypadku zakupywania przez przedsiębiorcę kolektorów słonecznych, pomp obiegowych itp. ze stawką 22-procentową, a następnie świadczenia usług montażu instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 (...)

2011
1
lut

Istota:

Dptyczy stawki podatku dla usługi montażu okien przez producenta dla budownictwa mieszkaniowego

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla usługi polegającej na demontażu i montażu okien w tym okien z własnej produkcji w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz dostawy okien, uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność w zakresie produkcji okien z gotowych dostarczonych z innych firm elementów. Gotowe okna sprzedaje pan indywidualnym odbiorcom w celu wymiany w budynkach mieszkalnych. Niektórzy odbiorcy kupują tylko okna, inni kupują okna wraz z usługą wymontowania starych okien i zamontowania nowych okien. Wykonując usługę na zlecenie dokonuje pan zamontowania nowych okien z własnej produkcji w (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wystawiając klientowi fakturę za wykonaną usługę budowlano-montażową w budynku mieszkalnym mogę stolarkę budowlaną (okna i drzwi) zaliczyć jako materiał wchodzący w zakres świadczonej usługi i objąć stawką 7-procentową?

Fragment:

(...) stawką podatkową, bez względu, jakie i jak opodatkowane elementy składały się na tę usługę. Reasumując – należy stwierdzić, że w przypadku wykonania usług budowlano-montażowych z materiałów (okna, drzwi) dostarczonych przez wykonawcę (niebędącego producentem) obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi obejmuje także należność za wykorzystywane materiały. Należy ponadto dodać, że o ostatecznym stosowaniu stawki preferencyjnej w wys. 7 % decyduje ostatecznie treść umowy cywilnoprawnej, z której jednoznacznie powinno wynikać, że usługa wykonywana jest z materiałów własnych zleceniodawcy . W takim przypadku faktura wystawiona jest na całą usługę wg jednej preferencyjnej stawki. Ponieważ przepisy prawne nie rozstrzygają jednoznacznie o zastosowaniu stawki preferencyjnej, każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę treść postanowień stosunku cywilnoprawnego łączącego strony. Interpretacji niniejszej (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.05.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje pan usługi polegające na wymianie okien. W skład usługi wchodzą: okno, materiały budowlane do jego zamontowania oraz robocizna. Wymiana okien dokonywana jest w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB wg symboli: PKOB 111, PKOB 112. Według przedstawionego przez pana stanowiska usługa wymiany okna powinna być traktowana jako usługa budowlana i w całości wraz z materiałami opodatkowana wg 7-procentowej stawki VAT. We wniosku powołuje pan przepisy art. (...)