Treść umowy | Interpretacje podatkowe

Treść umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to treść umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 27.09.2004 r. (znak: I US II-443/174/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji i montażu rolet okiennych i bram rolowanych i z ich odbiorcami zawiera umowy cywilnoprawne na wykonanie z własnych materiałów wyrobów gotowych (rolet okiennych, bram rolowanych) wraz z montażem. Pytanie dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług w opisanym przypadku. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia (...)
2011
1
lut

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą (marketing, reklama) i dodatkowo zamierzam wykonać czynności na podstawie umowy o dzieło, które to czynności nie są związane z rodzajem wykonywanej działalności. Czy przychody uzyskane w ramach takiej umowy o dzieło będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 28.09.2004 r. (znak: II US II-/443/117/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 9.09.2004 r. wynika, iż prowadzi pan działalność gospodarczą (marketing, reklama) i dodatkowo zamierza wykonać czynności na podstawie umowy o dzieło, które to czynności nie są związane z rodzajem wykonywanej przez pana działalności. Wobec tego zwraca się pan z zapytaniem: czy przychody uzyskane w ramach takiej umowy o dzieło będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535) podatnikami są osoby (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych, łącznie ze sprzedażą elementów szaf wnękowych jako stałej zabudowy wnęk w pomieszczeniach mieszkalnych
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 22.10.2004 r. (znak: I US II-443-173/04), gdyż jest nieprawidłowa: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie „sprzedaży i montażu stałej zabudowy – szaf wnękowych z drzwiami przesuwanymi w pomieszczeniach mieszkalnych”. Dodatkowo pismem z dnia 29.11.2004 r. podatnik wniósł kserokopię opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych skierowanej do C., dotyczącej symbolu PKWiU na montaż trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej, zgodnie z którą montaż przedmiotowych zabudów wykonywany przez podwykonawców, mieści się w grupowaniach: PKWiU (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wykonanie usług polegające na tym, że firma przyjmuje od klientów zamówienia na wykonanie okien wraz z ich osadzeniem i pracami związanymi z obróbką należy zafakturować jako jedną pozycję przy zastosowaniu stawki podatkowej w wysokości 7 %, czy też podzielić poszczególne elementy usługi i przypisać im odpowiednie stawki podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.09.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, co następuje: W swoim piśmie podatnik informuje, że świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegające na tym, że firma przyjmuje od klientów zamówienia na wykonanie okien wraz z ich osadzeniem i pracami związanymi z obróbką. Na kalkulację tej usługi składa się: wykonanie okien, koszt ich dostawy, materiały niezbędne do ich osadzenia, materiały do ich obróbki, tj. zaprawa, gips, farba oraz parapety. W związku z tym firma P. zwraca się z zapytaniem, czy wykonanie wyżej opisanych robót należy zafakturować jako jedną pozycję (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy stawki podatku od towarów i usług za wykonanie stolarki w przypadku zawarcia przed dniem 1.05.2004 r. pisemnych umów w wykonanie ww. stolarki w przypadku realizacji (wykonania) zamówienia po dniu 1.05.2004 r.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2004 r. (data wpływu 21.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zapytanie jednostki dotyczy stawki podatku od towarów i usług za wykonanie stolarki w przypadku zawarcia przed dniem 1.05.2004 r. pisemnych umów w wykonanie ww. stolarki w przypadku realizacji (wykonania) zamówienia po dniu 1.05.2004 r. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług po dniu 30.04.2004 r. określają przepisy ww. ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie prawidłowego fakturowania, a tym samym stosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do usług związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacjach, gdy:
1. umowa o roboty budowlane przewiduje pełny zakres wykonywanych robót budowlanych, tj. wykonanie usługi wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych,
2. umowa o roboty budowlane określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów budowlanych i odrębne rozliczenie wartości usługi.
Fragment:
(...) Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 28.04.2004 r. w sprawie fakturowania usług budowlanych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), wyjaśnia jak niżej: Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w robotach z zakresu budownictwa wykonywanych na terytorium RP po 1.05.2004 r. występują dwie stawki podatkowe: stawka podstawowa, tj. 22-procentowa oraz stawka 7-procentowa. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy w okresie do dnia 31.12.2007 r. stawka obniżona obowiązuje w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Przez roboty związane z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wys. 7 % w przypadku świadczenia przez przedsiębiorcę usług budowlanych obejmujących wartość robót oraz wartość zakupionych przez niego materiałów?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 30.08.2004 r., dotyczące wyjaśnienia kwestii stosowania stawki 7-procentowej w przypadku zakupywania przez przedsiębiorcę kolektorów słonecznych, pomp obiegowych itp. ze stawką 22-procentową, a następnie świadczenia usług montażu instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 (...)
2011
1
lut

Istota:
Dptyczy stawki podatku dla usługi montażu okien przez producenta dla budownictwa mieszkaniowego
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla usługi polegającej na demontażu i montażu okien w tym okien z własnej produkcji w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz dostawy okien, uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi pan działalność w zakresie produkcji okien z gotowych dostarczonych z innych firm elementów. Gotowe okna sprzedaje pan indywidualnym odbiorcom w celu wymiany w budynkach mieszkalnych. Niektórzy odbiorcy kupują tylko okna, inni kupują okna wraz z usługą wymontowania starych okien i zamontowania nowych okien. Wykonując usługę na zlecenie dokonuje pan zamontowania nowych okien z własnej produkcji w (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy wystawiając klientowi fakturę za wykonaną usługę budowlano-montażową w budynku mieszkalnym mogę stolarkę budowlaną (okna i drzwi) zaliczyć jako materiał wchodzący w zakres świadczonej usługi i objąć stawką 7-procentową?
Fragment:
(...) stawką podatkową, bez względu, jakie i jak opodatkowane elementy składały się na tę usługę. Reasumując – należy stwierdzić, że w przypadku wykonania usług budowlano-montażowych z materiałów (okna, drzwi) dostarczonych przez wykonawcę (niebędącego producentem) obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi obejmuje także należność za wykorzystywane materiały. Należy ponadto dodać, że o ostatecznym stosowaniu stawki preferencyjnej w wys. 7 % decyduje ostatecznie treść umowy cywilnoprawnej, z której jednoznacznie powinno wynikać, że usługa wykonywana jest z materiałów własnych zleceniodawcy . W takim przypadku faktura wystawiona jest na całą usługę wg jednej preferencyjnej stawki. Ponieważ przepisy prawne nie rozstrzygają jednoznacznie o zastosowaniu stawki preferencyjnej, każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę treść postanowień stosunku cywilnoprawnego łączącego strony. Interpretacji niniejszej (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 25.05.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla usługi wymiany okna, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje pan usługi polegające na wymianie okien. W skład usługi wchodzą: okno, materiały budowlane do jego zamontowania oraz robocizna. Wymiana okien dokonywana jest w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB wg symboli: PKOB 111, PKOB 112. Według przedstawionego przez pana stanowiska usługa wymiany okna powinna być traktowana jako usługa budowlana i w całości wraz z materiałami opodatkowana wg 7-procentowej stawki VAT. We wniosku powołuje pan przepisy art. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.