US.IV/443-50/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

"jaki adres powinien znaleźć się na fakturach VAT"

US.IV/443-50/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Pani (...) planuje w najbliższym czasie zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym, iż miejscem zamieszkania podatniczki są (...), natomiast miejscem prowadzenia gospodarstwa rolnego jest (...) zachodzi wątpliwość, który z powyższych adresów powinien znaleźć się na fakturze VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; z 2005r. ze zm.) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R).

W związku z tym, iż podatniczka prowadzi jedynie gospodarstwo rolne, zgodnie z art. 3 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli w powyższej sprawie właściwym będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie.

Przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005r., Nr 95, poz. 798) stanowi, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;4) nazwę towaru lub usługi;5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);8) stawki podatku;9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Należy nadmienić, iż w powołanych przepisach prawnych nie zostały precyzyjnie uregulowane warunki zamieszczania adresu na fakturach VAT przez osoby fizyczne. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dane dotyczące podatnika, które wpisane są na fakturze muszą być przede wszystkim zgodne z danymi identyfikacyjnymi podanymi w zgłoszeniu VAT-R.W zgłoszeniu tym, w części B.1. podatnik wpisuje dane identyfikacyjne, natomiast w części B.2. podatnik będący osobą fizyczną ma obowiązek podać adres zamieszkania.

Jeżeli więc mamy do czynienia z osobą fizyczną, to na fakturach VAT podatnik powinien podawać adres zamieszkania. Nie jest również błędem, aby na fakturze oprócz adresu zamieszkania znajdował się adres prowadzenia działalności. Jednocześnie należy wskazać, iż błędem jest podanie samego adresu prowadzenia działalności w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej/. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie /art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej/.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.