PP/443-16/07/HM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej niezgodnie z § 9 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. / Dz.U Nr. 90 poz.798 / ?

PP/443-16/07/HM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. obniżenie podatku należnego
 2. treść faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

P O S T A N O W I E N I E
Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz.U z 2006 Nr. 217 poz. 1590 / oraz na podstawie art. 216 § 1 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U z 2004 r. Nr. 54 poz. 535 ze zm./ czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej niezgodnie z § 9 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. / Dz.U Nr. 90 poz.798 / ?.

Uznaje stanowisko Strony za prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego .

U Z A S A D N I E N I E
Jak stanowił art. 14 a § 1 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa , stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe , kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym .W myśl art. 14 a § 4 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , o której mowa w § 1 , następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie .

W dniu 22 czerwca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego . Zgodnie z art. 4 .1 cyt. wyżej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 , w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy .

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.
Podatnik dokonuje , między innymi , zakupu drobnych towarów pakowanych zbiorczo w kartony , które na otrzymanej fakturze oznaczone są jako „ pakiet „ /np. pakiet mały 1 karton / i z tego tytułu dokonuje obniżenia podatku należnego . Czy takie określenie towaru na fakturze jest prawidłowym określeniem nazwy towaru w rozumieniu § 9 ust. 1 pkt. 4 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r?. Jeżeli takie określenie nie jest prawidłowe , to czy w takim przypadku taka nieprawidłowość będzie skutkować zakwestionowaniem dokonanego przez spółdzielnię na podstawie takiej faktury obniżenia podatku należnego ?.

Stanowisko podatnika.
Zdaniem podatnika taki sposób określenia nazwy towaru jest nieprawidłowy , jednak dostawca twierdzi , iż tak sporządzona faktura i takie określenie towaru spełnia wymogi cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wyjaśnia co następuje .

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy;
Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: §9 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku / Dz.U Nr. 90 poz. 798/ , art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a), art. 88 ust. 1, ust. 3a, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) –zwanej dalej ustawą.

Zastosowanie powołanych norm prawnych skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku / Dz.U Nr. 90 poz. 798/faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej :

<
 • 1/ imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • 2/ numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 10 i 11
 • 3/ dzień , miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczony jako „ Faktura VAT „ , podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym
 • 4/ nazwę towaru lub usługi
 • 5/ jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług
 • 6/ cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku
 • 7/ wartość towarów lub wykonanych usług których dotyczy sprzedaż , bez kwoty podatku
 • 8/ stawki podatku
<
 • 9/ sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu
 • 10/ kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów / usług /, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • 11/ wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku , z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku , lub niepodlegających opodatkowaniu 12/ kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem , wyrażoną cyframi i słownie

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem tut. Organu podatkowego otrzymana przez podatnika faktura VAT która w nazwie towaru posiada oznaczenie „ pakiet „ nie spełnia wymogów wynikających z §9 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku / Dz.U Nr. 90 poz. 798/.

Jednak każdy wydatek ponoszony przez podatnika wymaga indywidualnej oceny, pod kątem bezpośredniego związku z realizowanym obrotem, o czym stanowi art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatek naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powyższego wynika, że faktura jest dokumentem stwierdzającym wykonane usługi bądź dostawę towarów i wynikające z niej wartości stanowią podstawę do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego.

<
  Jednakże realizacja powyższego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami zawartymi w Dziale IX ustawy (art. 88 ust. 1, ust. 3a, ust.4). I tak w art. 88 ust. 1 ustawy ustawodawca przewidział zakaz obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do nabywanych przez podatnika:
 • 1) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy;
 • 2) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;
 • 3) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5;
 • 4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem
<
 • a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
 • b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;
 • 5) towarów i usług, których nabycie:
 • a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,
 • b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

 • Natomiast w myśl ust. 3a cytowanego wyżej artykułu nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:
 • 1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi
<
 • a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,
 • b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;
 • 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;
 • 3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;
 • 4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
 • a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 • 6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
 • W ustępie 4 cytowanego artykułu stwierdzono, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Strony przedstawione w piśmie należy uznać za prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego .

Jednocześnie tut organ podatkowy informuje , że powyższa interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług . Zmiana przepisów w zakresie podatku od towarów i usług może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika .

Jednocześnie tut organ podatkowy informuje , że powyższa interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług . Zmiana przepisów w zakresie podatku od towarów i usług może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika .

Na niniejsze postanowienie w trybie art. 14 a § 4 i art. 236 Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia .

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.