IP-PP2-443-1100/08-2/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przedmiotem wątpliwości Spółki jest czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wyrażonej w Euro w której w pozycji VAT – podatek jest wyrażony w Euro, natomiast wartość VAT w PLN umieszczona jest w pozycji nazwy towaru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008r. (data wpływu 10.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka W S.A. (dalej „Spółka”) zajmuje się m.in. produkcją naczep, przyczep, a także zabudową wywrotek. Materiały do produkcji kupuje zarówno od podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Spółka posiada zezwolenie dewizowe nr 1318/2008 na dokonywanie w kraju rozliczeń w walucie obcej między W S.A., a innymi rezydentami. W związku z powyższym do części dostawców krajowych Spółka za dostarczone materiały płaci w Euro. Dostawcy ci wystawiają faktury w Euro przy czym kwota podatku VAT wyrażona jest w PLN. W zamierza dokonywać płatności również do kolejnego dostawcy materiałów, dostawca ten przysłał wzór faktury wyrażonej w Euro jaki zamierza wystawiać za dostarczone nam materiały. W kolumnie VAT podatek jest wyrażony w Euro natomiast wartość podatku VAT w PLN umieszczona jest w nazwie towaru. Spółka zakupione materiały wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wyrażonej w Euro w której w pozycji VAT – podatek jest wyrażony w Euro, natomiast wartość VAT w PLN umieszczona jest w pozycji nazwy towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury na której kwota VAT-u wyrażona jest w Euro natomiast kwota podatku w PLN umieszczona jest w pozycji nazwy towaru – dokumentującej zakup materiałów wykorzystywanych do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z § 9 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści rozporządzenia nie wynika w którym miejscu na fakturze ma być umieszczona kwota podatku VAT wyrażona w PLN, mówi się jedynie o tym że podatek wykazuje się w złotych niezależnie od tego w jakiej walucie jest kwota należności.

Reasumując, jeżeli więc na fakturach wystawianych w Euro przez dostawcę krajowego – kwota podatku VAT w złotych będzie umieszczona nie w rubryce VAT lecz w dowolnym miejscu na fakturze, a podatnik otrzyma towar i wykorzysta go do czynności opodatkowanych – będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z przedmiotowej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.