1472/RPP1/443-665/05/AM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik pyta czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie Urzędu Skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy.

1472/RPP1/443-665/05/AM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura elektroniczna
  2. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 07.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej pytania czwartego


postanawia


uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Wnioskodawca, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu albo organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119) - zwanym dalej rozporządzeniem - zaczął wdrażanie systemów komputerowych pozwalających na uproszczenie współpracy z dostawcami poprzez przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Nowe systemy pozwolą na księgowanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną z pominięciem faktur w formie papierowej, Spółka nie będzie otrzymywała od dostawców faktur w tej formie.

Wprowadzany system komputerowy pozwalający na przesyłanie faktur w formie elektronicznej umożliwia wydruk faktur w jednej formie graficznej. Działanie systemu opiera się na przesyłaniu danych, jakie zawiera faktura sprzedającego i umieszczaniu tych danych w specjalnie zaprojektowanym wzorze faktury. Dane z faktury sprzedawcy znajdą się po przesłaniu drogą elektroniczną na fakturze, która po wydrukowaniu będzie miała inną formę graficzną, jednak przy całkowitym zachowaniu wszystkich informacji zawartych na fakturze sprzedającego, zgodnie z zasadami wynikającymi z § 11 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz 971) - obecnie §8, §9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr95, poz. 798).

Podatnik pyta czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie Urzędu Skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy.

Wg. wnioskodawcy, jeżeli faktura przesyłana drogą elektroniczną, została zabezpieczona poprzez procedury EDI lub kwalifikowany podpis elektroniczny, po wydrukowaniu w celu kontroli faktura nie musi mieć tej samej formy (wzoru graficznego), jaką zastosował sprzedawca, najważniejsze jest natomiast, aby dane z faktury sprzedawcy i nabywcy były te same.

W § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu albo organowi kontroli skarbowej tych faktur zostało zapisane, że faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Przepisy podatkowe nie wprowadzają normatywnego wzoru graficznego faktury. Podstawowe znaczenie ma treść faktury. Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT - również elektroniczna - stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W § 21 ust. 1 i 2 w.w. rozporządzenia ustawodawca wprowadził zapis mówiący, że faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIA". Ani w tym paragrafie, ani w żadnym innym, nie zostało zastrzeżone, że oryginał i kopia muszą mieć tę samą szatę graficzną; kopia powinna raczej wiernie odzwierciedlać zapisy zawarte w oryginale faktury niż jego formę graficzną.

Reasumując Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie Urzędu Skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.