1435/PP1/443 - 59/06/ŁK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwraca się z pytaniem dotyczącym " faktur VAT wystawionych przed dniem wydania interpretacji ." tzn. czy Strona powinna dokonać korekty tych faktur i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie uiszczonego podatku.

1435/PP1/443 - 59/06/ŁK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura korygująca
  2. korekta zeznania
  3. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 12.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 14.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 12.04.2006r. za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi ona działalność w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.87.15. Przedmiotowe usługi są świadczone przez Stronę wyłącznie na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy oraz Bułgarii dla podmiotów z Polski. W dniu 20.03.2006r. Strona otrzymała interpretację wydaną przez Naczelnika tut. urzędu, w której określono zasady i tryb wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż świadczonych przez Stronę usług.

Strona zwraca się z pytaniem dotyczącym " faktur VAT wystawionych przed dniem wydania interpretacji ." tzn. czy Strona powinna dokonać korekty tych faktur i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie uiszczonego podatku.

Zdaniem Strony nie powinna ona dokonywać korekt i zastosować się do interpretacji wydanej 20.03.2006r.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 95, poz. 798/ zmieniającym § 20 ust .1 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz. 971,/, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W myśl dyspozycji art. 81 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z póź. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast zgodnie § 2 art. 81 w/w ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, tut. organ podatkowy stwierdza, iż Strona nieprawidłowo określiła stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą przy sprzedaży świadczonych przez nią usług. Zgodnie z przepisem § 20 ust .1 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27.04.2004r. oraz analogicznym § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W związku z powyższym Naczelnik tut. urzędu informuje, iż Strona ma obowiązek wystawić faktury korygujące na rzecz swoich kontrahentów.
Natomiast uregulowanie zawarte w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczące kwestii opodatkowania świadczonych przez Stronę usług, obowiązuje w polskim systemie prawnym od dnia 01.05.2004r. W związku z tym Strona powinna dokonać korekty wszystkich, błędnych faktur, które dokumentują sprzedaż świadczonych przez Stronę usług od dnia 01.05.2004r. Ponadto Naczelnik tut. urzędu informuje, iż normy zawarte w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa przyznają Stronie prawo do dokonania korekty uprzednio złożonej deklaracji.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.