1432/PP/P/440-167/14a/06/DB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy może używać wymiennie dwóch nazw i adresów firmy na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności on dotyczy.

1432/PP/P/440-167/14a/06/DB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura VAT
  2. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo "X" z adresem AAA oraz pod nazwą Y z adresem BBB. Strona używa wymiennie dwóch nazw i adresów na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności dotyczy dana czynność. Jednocześnie na każdej fakturze jest imię i nazwisko.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika, ma on prawo do używania dwóch nazw i adresów na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności ona dotyczy, gdyż obie nazwy i adresy są wyszczególnione na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

W myśl art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm. ) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 pkt. 1 ustawy o PTU szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 9 ust. 1 w/w rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży winna zawierać co najmniej :

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Żaden z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje wprost pojęcia adresu nabywcy.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że dane dotyczące podatnika muszą być przede wszystkim zgodne z danymi identyfikacyjnymi podanymi w zgłoszeniu VAT-R. W zgłoszeniu tym, w części B.1. podatnik wpisuje dane identyfikacyjne, natomiast w części B.2. podatnik będący osobą fizyczną ma obowiązek podać adres zamieszkania.

W związku z powyższym osoba fizyczna na fakturach VAT powinna podawać adres zamieszkania. Nie jest również błędem, aby na fakturze oprócz adresu zamieszkania znajdował się adres prowadzenia działalności, jeżeli taki adres prowadzenia działalności widnieje również w ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż dla celów identyfikacji osoby fizycznej podstawowe znaczenie ma imię i nazwisko. W związku z powyższym w celu precyzyjnego określenia nabywcy ( osoby fizycznej ) na fakturze powinno się znajdować imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a następnie można dodać nazwę firmy, pod którą ta działalność jest prowadzona.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.