1421AV/443-441/DEC/DL/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury wadliwej technicznie.

1421AV/443-441/DEC/DL/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. prawo do odliczenia
  2. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Faktury

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 20.02.2007 r., Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę VAT wystawioną w nowej, odmiennej niż poprzednie formie. W związku z czym Spółka ma wątpliwości, czy faktura, która w swej treści odbiega od dotychczas wystawianych przez tego kontrahenta, spełnia wymogi określone w przepisach podatkowych i czy stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego. Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo zmian, wspomniana faktura zawiera wszystkie elementy wymienione w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, pomimo że w treści faktury nie jest zaznaczone, który z dwóch wymienionych podmiotów jest sprzedawcą a który nabywcą oraz zamiast „data sprzedaży” widnieje „data dostawy”.Spółka uważa również, że faktura ta stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku w niej zawartego.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać faktury stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zakres danych, które powinna zawierać faktura reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm./. Między innymi faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać: ust. 1 pkt. 1- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; ust. 1 pkt 2 - numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; ust. 1 pkt 3 – dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; Tak skonstruowany przepis nie precyzuje jednoznacznie, iż wystawca faktury ma obowiązek wpisać słowa sprzedawca i nabywca. Jednakże na podstawie danych zawartych w fakturze bezspornie ustala się sprzedawcę i nabywcę a nie jest to możliwe w opisanym przypadku. Zatem w opinii tut. Organu podatkowego elementy zawarte w treści tej faktury a dotyczące informacji o sprzedawcy i nabywcy nie spełniają wymogów zawartych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia, gdyż nie identyfikują w sposób jednoznaczny podmiotów tej transakcji. W związku z powyższym w tym zakresie faktura ta nie jest poprawna. Natomiast użyte w treści faktury określenie „data dostawy” spełnia wymogi określone w § 9 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, ponieważ zgodnie z brzmieniem definicji sprzedaży zawartej w art. 2 pkt 22 w/w ustawy o podatku od towarów i usług: „ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.” W związku z powyższym, jeżeli przedmiotem odpłatnej transakcji jest towar, tak jak jest w przedstawionym przykładzie, wówczas określenie data dostawy jest tożsame z określeniem data sprzedaży. Tym samym ten element faktury jest zgodny z treścią cytowanego wyżej § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art., art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie w art. 88 ust. 3a w/w ustawy, ustawodawca wskazał zamknięty katalog przypadków, w których faktury VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Dotyczy to przypadków, gdy:1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku – a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana; 3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż; 4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Generalnie brak prawa do odliczenia podatku dotyczy tylko tych pozycji i tych czynności wykazanych w fakturze VAT, które zostały uznane za nieprawidłowe, czyli w których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością lub stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, wreszcie które są czynnościami pozornymi. Takie faktury są fakturami nierzetelnymi, natomiast omawiana wyżej faktura jest tylko wadliwa technicznie, gdyż jeden z jej elementów nie spełnia wymogów o których mowa w cytowanym wyżej § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25.05.2005 r. ponieważ nie wynika z niej wprost który z wymienionych podmiotów jest sprzedawcą a który nabywcą.Zatem tut. Organ podatkowy potwierdza zawarte we wniosku stanowisko Spółki, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwoty wynikające z faktury VAT zawierającej opisaną wyżej wadę.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.