1401/VR/006/14-269/06/AP | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W/s prawidłowości przyjętego wzoru faktury

1401/VR/006/14-269/06/AP

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. treść faktury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

D e c y z j a


Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 1.02.2006r., znak 1438/443/394-268/05/2006/MK, uznające za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy „A” Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania rawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów


U z a s a d n i e n i e


Pismem z dnia 10 listopada 2005r., „A” Sp. z o.o. wnioskowała o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wskazuje, iż Strona świadczy rolnikom ekologicznym usługi kontrolne na podstawie umowy o charakterze ciągłym bez terminu zakończenia w oparciu o cennik zryczałtowanych opłat wnoszonych w dowolnych ratach. Świadczone usługi kontrolne dokumentowane są wystawioną przez „A” Sp. z o.o. fakturą VAT zawierającą: nazwę, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, numer i datę wystawienia faktury, nazwę usługi, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, wartość brutto, należność do zapłaty cyfrowo i słownie oraz adnotacja „zapłacono”.

Zdaniem wnioskodawcy opracowany wzór faktury VAT zawierający powyższe dane jest prawidłowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów w dniu 1 lutego 2006r. postanowieniem, znak 1438/443/394-268/05/2006/MK uznał, iż stanowisko wnioskodawcy w zakresie objętym zapytaniem jest prawidłowe.


Rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru przedmiotowe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił je uchylić ze względu na rażące naruszenie prawa.

Mając bowiem na uwadze zapis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4) nazwę towaru lub usługi;

5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8) stawki podatku;

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu

10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Analiza powyższego przepisu w odniesieniu do stanu faktycznego wskazuje, iż wzór stosowany przez „A” Sp. z .o.o. nie spełnia powyższych wymogów, bowiem nie zawiera daty sprzedaży. Biorąc jednocześnie pod uwagę, iż Strona świadczy usługi o charakterze ciągłym może zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 podawać na fakturze jedynie miesiąc i rok dokonanej sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku i postanawia jak w sentencji decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

treść faktury
1432/PP/P/440-167/14a/06/DB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.