Treść faktury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to treść faktury. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Miejscem świadczenia usług polegających na sprzedaży praw autorskich – licencji do materiałów filmowych i fotograficznych jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ś., przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 8 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług dla sprzedaży praw autorskich - licencji do filmów i zdjęć dla kontrahenta z siedzibą w Izraelu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
cze

Istota:

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wyrażonej w Euro w której w pozycji VAT – podatek jest wyrażony w Euro, natomiast wartość VAT w PLN umieszczona jest w pozycji nazwy towaru.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008r. (data wpływu 10.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.07.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka (...)

2011
1
maj

Istota:

W/s prawidłowości przyjętego wzoru faktury

Fragment:

(...) D e c y z j a Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 1.02.2006r., znak 1438/443/394-268/05/2006/MK, uznające za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy „A” Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania rawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie p o s t a n a w i a zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 10 listopada 2005r., „A” Sp. z o.o. wnioskowała o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wskazuje, iż Strona świadczy rolnikom ekologicznym usługi kontrolne na podstawie umowy o charakterze (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury wadliwej technicznie.

Fragment:

(...) Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 20.02.2007 r., Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę VAT wystawioną w nowej, odmiennej niż poprzednie formie. W związku z czym Spółka ma wątpliwości, czy faktura, która w swej treści odbiega od dotychczas wystawianych przez tego kontrahenta, spełnia wymogi określone w przepisach podatkowych i czy stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego. Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo zmian, wspomniana faktura zawiera wszystkie elementy wymienione w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, pomimo że w treści faktury nie jest zaznaczone, który z dwóch wymienionych podmiotów jest sprzedawcą a który nabywcą oraz zamiast „data sprzedaży” (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury wystawionej na inny skład osobowy spółki cywilnej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007r. (data wpływu 16 kwietnia 2007r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w indywidualnej sprawie strony, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury – uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej niezgodnie z § 9 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. / Dz.U Nr. 90 poz.798 / ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz.U z 2006 Nr. 217 poz. 1590 / oraz na podstawie art. 216 § 1 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz.U z 2004 r. Nr. 54 poz. 535 ze zm./ czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej niezgodnie z § 9 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. / Dz.U Nr. 90 poz.798 / ?. Uznaje stanowisko Strony za prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . U Z A S A D N I E N I (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy może używać wymiennie dwóch nazw i adresów firmy na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności on dotyczy.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo "X" z adresem AAA oraz pod nazwą Y z adresem BBB. Strona używa wymiennie dwóch nazw i adresów na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności dotyczy dana czynność. Jednocześnie na każdej fakturze jest imię i nazwisko. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika, ma on prawo do używania dwóch nazw i adresów na fakturach, zależnie od tego którego rodzaju działalności ona dotyczy, gdyż obie nazwy i adresy są wyszczególnione na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: W myśl art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm. ) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwraca się z pytaniem dotyczącym " faktur VAT wystawionych przed dniem wydania interpretacji ." tzn. czy Strona powinna dokonać korekty tych faktur i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie uiszczonego podatku.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 12.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 14.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 12.04.2006r. za nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi ona działalność w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.87.15. Przedmiotowe usługi są świadczone przez Stronę wyłącznie na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy oraz Bułgarii dla podmiotów z Polski. W dniu 20.03.2006r. Strona otrzymała (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta czy można uznać, że integralność treści faktury jest zachowana w przypadku, gdy wydruk faktury na ekran monitora lub na papier (w czasie kontroli, na żądanie Urzędu Skarbowego) ma w systemach komputerowych Spółki taką samą treść lecz inną formę graficzną niż w systemie komputerowym dostawcy.

Fragment:

(...) albo organowi kontroli skarbowej tych faktur zostało zapisane, że faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania. Przepisy podatkowe nie wprowadzają normatywnego wzoru graficznego faktury. Podstawowe znaczenie ma treść faktury. Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT - również elektroniczna - stwierdzająca dokonanie sprzedaży, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W § 21 ust. 1 i 2 w.w. rozporządzenia ustawodawca wprowadził (...)

2011
1
mar

Istota:

"jaki adres powinien znaleźć się na fakturach VAT"

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Pani (...) planuje w najbliższym czasie zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym, iż miejscem zamieszkania podatniczki są (...), natomiast miejscem prowadzenia gospodarstwa rolnego jest (...) zachodzi wątpliwość, który z powyższych adresów powinien znaleźć się na fakturze VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; z 2005r. ze zm.) w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). W związku z tym, iż podatniczka prowadzi jedynie (...)