Treść decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to treść decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Przede wszystkim stwierdzić należy, że przywołane w skardze kasacyjnej przepisy art. 210 § 1 i art. 233 Ordynacji podatkowej stanowią część administracyjnej procedury podatkowej, która jest stosowana wyłącznie w postępowaniu podatkowym, a więc nie jest stosowana przez sądy administracyjne. Przepisy te powołują do obowiązywania szereg unormowań wynikających z poszczególnych jednostek redakcyjnych ich ustawowego zapisu, które bądź nie zostały przez autora skargi kasacyjnej wskazane, bądź też przywołane zostały nieprecyzyjnie. Niemniej jednak niewątpliwe jest, że sądy administracyjne nie wydają podatkowych decyzji odwoławczych i nie sporządzają ich uzasadnień, w tym nie stosują przy tym poszczególnych i adekwatnych w określonym zakresie części art. 210 i 233 Ordynacji podatkowej.
2. Na podstawie art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny zasadniczo rozpoznaje sprawę tylko w granicach skargi kasacyjnej, które wyznaczają zarzuty kasacyjne sformułowane, przedstawione i uzasadnione w sposób spełniający dostatecznie wymogi wynikające z art. 174 i art. 176 p.p.s.a.

Fragment:

(...) Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 905/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę „M.” Sp. z o.o. w Tychach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr PBI/1-4218/UKS/2/2005 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Opisanym powyżej rozstrzygnięciem Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. określającą spółce zobowiązanie podatkowe za 2003 r. w kwocie 699.270 zł oraz odsetki za zwłokę od zaległości w zaliczkach na przywoływany podatek dochodowy od osób prawnych w wymienionym roku podatkowym. W uzasadnieniu wskazał, iż w oparciu o ustalenia dokonane w toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego w skarżącej spółce w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku dochodowego za 2003 r. (...)