Tranzyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tranzyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
26
mar

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży towarów poza terytorium UE objętych procedurą tranzytu.

Fragment:

Spółka stwierdziła, że nabyte towary otrzymały przeznaczenie celne polegające na objęciu ich procedurą celną (tranzytu) i wywozie w tej procedurze poza obszar UE. Transakcja ta ma charakter niekonsumpcyjny, gdyż konsumpcja towarów nastąpi poza terytorium UE – co oznacza, iż obowiązek podatkowy nie wystąpi. Podniosła, że towary nie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Unii i w procedurze tranzytu wywiezione na Białoruś. Pomimo, że doszło do wykonania przez Spółkę czynności przywozu towaru na terytorium kraju z kraju trzeciego - co odpowiada definicji importu (art. 2 pkt 7 ustawy), to nie wywołuje ona obowiązku podatkowego. Stwierdziła, że według treści art. 19 ust. 9 ustawy w powiązaniu z art. 91 ust. 1 lit. a) Kodeksu Celnego, w stosunku do tej transakcji nie powstaje obowiązek podatkowy. Zatem czynność ta, mimo że podlega przepisom ustawy, w tym wypadku jest czynnością nieopodatkowaną. Skoro import towarów w ramach procedury tranzytu nie podlega opodatkowaniu w kraju, to w drodze analogii należy uznać, że wyprowadzenie tych towarów w procedurze tranzytu także nie będzie podlegało opodatkowaniu, gdyż ten sam towar nie może być nieopodatkowany przy jego nabyciu oraz opodatkowany w przypadku jego zbycia. Zdaniem Spółki, przyjęcie odmiennego poglądu oznaczałoby złamanie generalnej zasady podatku VAT tj. zasady neutralności wyrażonej w art. 1 Dyrektywy 2006/112//WE Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2012
6
gru

Istota:

Opodatkowanie transakcji dokonywanej na terytorium kraju w procedurze tranzytu

Fragment:

Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym towary zakupione od Dostawców z Azji zostają na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu. Jak wynika z art. 19 ust. 9 ustawy o VAT, jeżeli import towarów objęty jest określoną procedurą celną, min. procedurą tranzytu i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 7 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Dodatkowo tytułem uzupełnienia, należy wskazać na § 13 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą tranzytu. Z powyższych regulacji wynika, że zastosowanie do towarów pochodzących z państw trzecich procedury celnej tranzytu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostawy przed dokonaniem ostatecznej odprawy celnej importowej. W ocenie podatnika powyższe oznacza, że dostawa towarów zrealizowana przed dokonaniem importu tych towarów i ich dopuszczeniem do obrotu nie stanowi dostawy opodatkowanej w świetle ustawy o VAT. Prawidłowość przytoczonego powyżej stanowiska potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2011r.sygn.

2011
7
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy towaru znajdującego się w procedurze tranzytu oraz opodatkowanie przemieszczenia własnych towarów znajdujących się w procedurze tranzytu

Fragment:

Zgodnie z założeniem procedury celnej tranzytu, jej zastosowanie w istocie skutkuje tym, że towar mimo, iż znajduje się na terytorium celnym Wspólnoty, to nie podlega obrotowi na tym terytorium, a co za tym idzie nie może być przedmiotem konsumpcji we Wspólnocie. Niekonsumpcyjny charakter objęcia towaru procedurą celną tranzytu wyłącza zatem powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT od dostaw towarów nią objętych, przed dokonaniem ostatecznej odprawy. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 224/10). Odnosząc się do istoty celnej procedury tranzytu wskazał, że jej zastosowanie „skutkuje tym, że towar mimo, iż znajduje się na terytorium celnym Wspólnoty, to nie podlega obrotowi na tym terytorium, zatem nie może być przedmiotem konsumpcji we Wspólnocie. Niekonsumpcyjny charakter objęcia towaru procedurą celną tranzytu uzasadnia bowiem wyłączenie powstania obowiązku podatkowego od dostaw towarów nią objętych, przed dokonaniem ostatecznej odprawy.” Z uwagi na zastosowanie procedury tranzytu Spółka nie dokonuje importu towarów na terytorium Polski, gdyż zastosowanie procedury tranzytu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu przywozu towarów nią objętych.

2011
1
gru

Istota:

1. Czy sprzedaż towaru objętego procedurą tranzytu lub inną zawieszająca procedurą celną w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, podlega polskiemu podatkowi od towarów i usług?
2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z uszlachetnianiem towaru objętego procedurą tranzytu oraz innymi procedurami celnymi, w opisanym stanie faktycznym?

Fragment:

Odnośnie natomiast procedury tranzytu (procedury zawieszającej), należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 91 ust. 1 lit. a Wspólnotowego Kodeksu Celnego procedura tranzytu zewnętrznego, pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych, niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przywozowym i innym opłatom ani środkom polityki handlowej. Wobec powyższego, objęcie towaru niewspólnotowego procedurą tranzytu zewnętrznego nie powoduje również powstania długu celnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nabyte towary (importowane) zostaną objęte procedurą tranzytu, a następnie poddawane będą procesom uszlachetniania w ramach procedury celnej zawieszającej cło czyli procedury uszlachetniania w systemie zawieszeń. Po dokonaniu czynności uszlachetniania przez Wnioskodawcę lub jego kooperanta towar zostaje sprzedany polskiemu podatnikowi VAT. Dostawa towaru dokumentowana jest fakturą. Sprzedawane towary są nadal objęte procedurą zawieszającą procedurą celną. Nabywca towarów (polski podatnik VAT) uszlachetnia towary i eksportuje poza obszar Wspólnoty. Stosownie do powyższego ponieważ przedmiotem wniosku są towary sprowadzane spoza Wspólnoty, a więc towary niewspólnotowe, stwierdzić należy, że ich objęcie na terytorium kraju procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz procedurą tranzytu skutkuje tym, że nie podlegają one należnościom celnym ani środkom polityki handlowej.

2011
1
paź

Istota:

 • Czy odsprzedaż towarów objętych procedurą tranzytu w Polsce pomiędzy polskimi podatnikami podatku od towarowi usług (punkt 2 powyżej) podlegać będzie opodatkowaniu polskim podatkiem VAT?
 • W przypadku, kiedy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu w Polsce polskim podatkiem VAT, czy Spółka, występując jako 2 w kolejności podmiot krajowy (pkt 3 powyżej), ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez pierwszy w procesie podmiot krajowy?
 • Fragment:

  Uzasadnienie W analizowanym stanie faktycznym, towary niewspólnotowe są przywożone do Polski w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń cła, która następnie zastępowana jest procedurą tranzytu. W ramach przedmiotowych procedur, towar odsprzedawany jest z zachowaniem nadzoru celnego podmiotowi krajowemu, który ponownie zamienia procedurę tranzytu na procedurę uszlachetniania. Następnie, po zakończeniu świadczenia usług uszlachetniania, wywozi wytworzone w procesie towary kompensacyjne poza granie Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi (w szczególności art. 168-170 i 99-100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2008 z dnia 23 kwietnia 2008., ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)), towary przeznaczone do uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń cła nie są obciążane należnościami przywozowymi, jak też nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej. Analogiczne rozwiązania stosowane są w przypadku procedury tranzytu. Powyższe oznacza, iż na czas pozostawania towarów na obszarze celnym Wspólnoty w ramach procedur uszlachetniania/ tranzytu, zarówno należności przywozowe jak i środki polityki handlowej są zawieszane. W konsekwencji, objęcie towaru procedurą uszlachetniania czynnego/procedurą tranzytu nie powoduje powstania długu celnego do czasu, kiedy względem towarów wystąpi obowiązek zapłaty wyrównawczych lub im podobnych należności, bądź też, gdy wobec towarów (w postaci produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym) powstanie dług celny (tj. zostaną one wprowadzone poza zawieszającymi procedurami celnymi do obrotu na terytorium UE).

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Czy dokonany w związku z dostawą towarów ich wywóz w procedurze tranzytu z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego UE, w sytuacji, gdy dane towary nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu na terytorium EU, stanowi WDT?

  Fragment:

  Wobec powyższego, objęcie towaru niewspólnotowego procedurą tranzytu zewnętrznego nie powoduje również powstania długu celnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nabywane towary zostaną objęte procedurą tranzytu, a następnie poddawane będą procesom uszlachetniania w ramach procedury celnej zawieszającej cło czyli procedury uszlachetniania w systemie zawieszeń. Po dokonaniu czynności uszlachetniania przez Wnioskodawcę towar (produkt kompensacyjny) podlega dostawie do niemieckiego kontrahenta Spółki w procedurze tranzytu T1. W ramach tej procedury towary są dostarczane na terytorium Niemiec kontrahentowi niemieckiemu, który może zakończyć procedurę celną (dopuścić towar do obrotu na terytorium UE) lub też otworzyć nową (kolejną) procedurę tranzytu lub też inne przeznaczenie celne. Stosownie do powyższego ponieważ przedmiotem wniosku są towary sprowadzane spoza Wspólnoty, a więc towary niewspólnotowe, stwierdzić należy, że ich objęcie na terytorium kraju procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz procedurą tranzytu skutkuje tym, że nie podlegają one należnościom celnym ani środkom polityki handlowej. Dalszą konsekwencją powyższego jest to, że nie podlegają one podatkowi od towarów i usług w związku z wprowadzeniem ich na terytorium kraju.

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Sprowadzenie z Niemiec do składu celnego w Polsce przy zastosowaniu procedury tranzytu zewnętrznego towarów akcyzowych posiadających celny status wyrobów niewspólnotowych a następnie ich dostawa na pokłady samolotów obsługujących rejsy poza Unię Europejską

  Fragment:

  Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprowadzeniem z Niemiec do Polski towarów niewspólnotowych w procedurze tranzytu zewnętrznego i następnie objęciem ich procedurą składu celnego zobowiązanie w podatku akcyzowym nie powstanie. Według art. 79 WKC status celny towaru wspólnotowego nadaje towarowi niewspólnotowemu dopuszczenie go do swobodnego obrotu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. a WKC termin procedura zawieszająca w przypadku towarów niewspólnotowych odnosi się m.in. do procedury tranzytu zewnętrznego i składu celnego. W świetle art. 84 ust. 2 WKC przez towary przywożone rozumie się towary objęte procedurą zawieszającą. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 7 lit. b oraz art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe jako, że z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju znajdują się w procedurze tranzytu zewnętrznego i są objęte w związku z tym zawieszającą procedurą celną nie podlegają ustawie o podatku akcyzowym. Stan wyłączenia spod działania ustawy o podatku akcyzowym trwa do momentu, kiedy te wyroby akcyzowe zostaną zwolnione z zawieszającej procedury celnej lub procedura ta zostanie zakończona i powstanie dług celny. W analizowanym stanie faktycznym z chwilą zakończenia procedury tranzytu zewnętrznego wyroby akcyzowe zostaną objęte procedurą składu celnego.

  2011
  1
  paź

  Istota:

  Nieopodatkowanie dostawy towaru znajdującego się w procedurze tranzytu

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z kwestią ewentualnego opodatkowania dostawy towaru od podmiotu czeskiego, w związku z tym, że towar będzie w momencie dostawy dla Wnioskodawcy znajdował się w polskim porcie w procedurze tranzytu, otwartej przez podmiot czeski. Zastosowanie procedury celnej tranzytu, skutkuje tym, że towar mimo, iż znajduje się na terytorium celnym Wspólnoty, to nie podlega obrotowi na tym terytorium, a co za tym idzie nie może być przedmiotem konsumpcji we Wspólnocie. Taki właśnie charakter objęcia towaru procedurą celną tranzytu uzasadnia wyłączenie powstania obowiązku podatkowego od dostaw towarów nią objętych, przed dokonaniem ostatecznej odprawy celnej i dopuszczeniem do obrotu na terenie UE. Analizując cytowane wyżej przepisy, zwłaszcza art. 36 ustawy, należy uznać, że te regulacje wskazują, że przed dokonaniem importu, gdy towar jest w celnej procedurze tranzytu, nie mamy do czynienia z dostawą towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W tych okolicznościach, jeżeli Wnioskodawca nabywa koks od podmiotu czeskiego przed dokonaniem importu i dopuszczeniem do obrotu tegoż towaru na terenie UE nie mamy do czynienia z dostawą opodatkowaną w świetle ustawy. Słusznie zauważa Wnioskodawca, że opodatkowanie sprzedaży towaru przed dokonaniem importu spowodowałoby opodatkowania podwójne transakcji, tj. raz nabywca zobowiązany byłby zapłacić podatek z tytułu nabycia a drugi raz z tytułu importu towaru.

  2011
  1
  sie

  Istota:

  Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczania własnych towarów objętych procedurą tranzytu na terytorium kraju w celu ich uszlachetnienia; rozpoznanie eksportu.

  Fragment:

  Towary będące w tranzycie są transportowane do Polski, do kontrahenta Spółki, który zamienia procedurę tranzytu T1 na procedurę uszlachetnienia czynnego i na tym towarze wykonuje usługę uszlachetniania czynnego. Po wykonaniu usługi na rzecz Spółki, kontrahent zamyka procedurę uszlachetniania czynnego i obejmuje towary powstałe po uszlachetnieniu czynnym (produkty kompensacyjne) procedurą powrotnego wywozu towarów poza Unię Europejską. Przy czym przedmiotowe towary są wywożone z Polski przez kontrahenta Spółki razem z fakturą sprzedaży tych towarów przez Spółkę na rzecz jej ostatecznych odbiorców, którzy posiadają siedzibę poza Unią Europejską. W świetle powyższego, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa regulujące podatek od towarów i usług stwierdzić należy, iż przemieszczenie towarów objętych procedurą tranzytu z Niemiec lub Holandii do Polski nie powinno być przez Spółkę traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane na terytorium kraju podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z cytowanym wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, żeby uznać przemieszczenie towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nie wystarczy, aby towary te należały do podatnika i były przemieszczane, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju.

  2011
  1
  sie

  Istota:

  Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie transakcji zakupu towarów od firmy szwajcarskiej, objętych procedurą tranzytu wewnętrznego, zakończoną na terytorium Polski i sposobu wykazywania jej w deklaracji VAT-UE.

  Fragment:

  Zakończenia procedury tranzytu wewnętrznego dokonała spółka, działająca na podstawie udzielonego przez Panią pełnomocnictwa. Wskazać należy, iż zgodnie z Instrukcją Wypełniania Zgłoszeń Celnych, opracowaną w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (wersja 1.12 z dnia 21 sierpnia 2009 r.), w formularzach, przy wypełnianiu poszczególnych pól, stosowane są m.in. następujące kody: T2: towary, które powinny być przemieszczane w ramach wspólnotowej procedury tranzytu wewnętrznego stosownie do postanowień art. 163 lub art. 165 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, chyba, że zastosowanie ma art. 340c ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego; T2L: Dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów. Z brzmienia art. 163 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 302/1) wynika, iż procedura tranzytu wewnętrznego pozwala, na warunkach określonych w ust. 2–4, na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty, przez terytorium państwa trzeciego, towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego. Przepis ten nie narusza stosowania art. 91 ust. 1 lit. b).