IBPP2/443-967/14/WN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług transportu w przypadku dostawy wyrobów medycznych
IBPP2/443-967/14/WNinterpretacja indywidualna
  1. towar
  2. transport
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2014r. (data wpływu 29 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 19 grudnia 2014r. (data wpływu 30 grudnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportu w przypadku dostawy wyrobów medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportu w przypadku dostawy wyrobów medycznych.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 19 grudnia 2014r. (data wpływu 30 grudnia 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 15 grudnia 2014r. znak: IBPP2/443-967/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) wytwarza wyroby medyczne dla otolaryngologii i sprzedaje te wyroby publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, hurtowniom farmaceutycznym, sklepom specjalistycznego zaopatrzenia medycznego itp. Ceny wyrobów są określone w ustalonym przez Spółkę cenniku i udostępniane na życzenie klientów. Ceny te nie obejmują kosztów transportu. Spółka przesyła wyroby zgodnie z zamówieniem do miejsca wskazanego w zamówieniu za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej. Stosuje się zasadę, że w przypadku realizacji zamówień o wartości 500 zł brutto i większych, koszty dostawy pokrywa Spółka, w przypadku pozostałych zamówień, poniżej 500 zł brutto, kosztami dostawy obciąża się odbiorcę. Wyroby medyczne są sprzedawane ze stawką VAT 8%. Koszty dostawy są wykazywane na fakturze w oddzielnej pozycji i traktowane jako koszt wykonania usługi transportowej ze stawką VAT 23%. W bieżącym miesiącu jeden z odbiorców Spółki pisemnie zwrócił uwagę na, jego zdaniem, błędnie zastosowaną stawkę VAT w odniesieniu do kosztów przesyłki i poprosił o fakturę korygującą.

Dodatkowo z pisma z 19 grudnia 2014r. będącego uzupełnieniem wniosku wynika, że:

Ad. 1) Wnioskodawca ustala z Zamawiającym (telefonicznie lub e-mailowo) sposób dostawy, można zatem przyjąć, że Wnioskodawca zawiera oddzielną umowę na transport towarów.

Ad. 2) Usługa transportu świadczona przez Wnioskodawcę nie jest ściśle związana z dostawą towarów ani niezbędna do dokonania dostawy. Zamawiający może odebrać towar osobiście własnym transportem lub zlecić tę usługę firmie transportowej.

Ad. 3) Przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów. Wnioskodawca dokonuje dostawy na podstawie odrębnych ustaleń.

Ad. 4) Ryzyko związane z uszkodzeniem towaru lub przypadkową jego utratą w czasie transportu ponosi Wnioskodawca, z wyjątkiem przypadków opisanych w Ad. 2).

Ad. 5) Z wyłączeniem przypadków określonych w Ad. 2), każda zawarta umowa na dostawę towarów zawiera wskazanie miejsca dostawy tych towarów.

Ad. 6) Miejscem spełnienia dostawy jest zawsze miejsce wskazane przez nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługa transportowa, wyszczególniona na fakturze sprzedaży wyrobów, zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą obciążania kosztami dostawy, powinna być obciążona stawką VAT 23% czy też stawką VAT 8%, stosowaną w sprzedaży wyrobów medycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uznaje, że stosuje prawidłową 23% stawkę VAT na usługę transportową zamówionych wyrobów, ponieważ świadczy usługę dodatkową, odrębną od sprzedaży wyrobów medycznych. Każdy odbiorca w chwili składania zamówienia jest informowany o cenie wyrobu i o zasadach ponoszenia kosztów dostawy oraz ma dowolność w sposobie odbioru zamówionych wyrobów - może odebrać własnym transportem, zlecić odbiór wybranej firmie przewozowej lub oczekiwać od Spółki zorganizowania dostawy. Spółka nie ma własnych środków transportu, kupuje dla odbiorcy usługę transportową ze stawką 23% i taką samą stawkę stosuje w fakturze dla odbiorcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy wskazać, że na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Uregulowanie wynikające z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odpowiednik art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.). Stosownie do art. 73 powołanej Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Jak stanowi art. 78 cyt. Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, cła, opłaty i inne należności z wyłączeniem podatku VAT. Zgodnie z tym samym przepisem Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi dostawca lub usługodawca obciąża nabywcę lub usługobiorcę. Państwa Członkowskie mogą uznać za dodatkowe koszty wydatki będące przedmiotem odrębnej umowy. Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji.

W sytuacji, gdy kontrahenci między sobą zawrą umowę na oddzielne od dostawy towaru świadczenie usługi transportowej, wówczas dostawę towaru oraz świadczoną usługę transportową (na fakturze) winno się wykazać w oddzielnych pozycjach. W tej sytuacji stawkę podatku oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towaru oraz świadczonej usługi należy rozpatrywać odrębnie dla każdej z tych czynności.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca wytwarza wyroby medyczne dla otolaryngologii i sprzedaje te wyroby publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, hurtowniom farmaceutycznym, sklepom specjalistycznego zaopatrzenia medycznego itp. Ceny wyrobów nie obejmują kosztów transportu. Spółka przesyła wyroby zgodnie z zamówieniem do miejsca wskazanego w zamówieniu za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej. Wnioskodawca stosuje zasadę, że w przypadku realizacji zamówień o wartości 500 zł brutto i większych, koszty dostawy pokrywa Spółka, w przypadku pozostałych zamówień, poniżej 500 zł brutto, kosztami dostawy obciąża się odbiorcę. Wyroby medyczne są sprzedawane ze stawką VAT 8%. Koszty dostawy są wykazywane na fakturze w oddzielnej pozycji i traktowane jako koszt wykonania usługi transportowej ze stawką VAT 23%. Wnioskodawca ustala z Zamawiającym (telefonicznie lub e-mailowo) sposób dostawy i przyjmuje, że zawiera oddzielną umowę na transport towarów. Usługa transportu świadczona przez Wnioskodawcę nie jest ściśle związana z dostawą towarów ani niezbędna do dokonania dostawy. Zamawiający może odebrać towar osobiście własnym transportem lub zlecić tę usługę firmie transportowej. Przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów. Wnioskodawca dokonuje dostawy na podstawie odrębnych ustaleń. Ryzyko związane z uszkodzeniem towaru lub przypadkową jego utratą w czasie transportu ponosi Wnioskodawca, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający odbiera towar osobiście własnym transportem lub zleca tę usługę firmie transportowej. Z wyłączeniem tych przypadków, każda zawarta umowa na dostawę towarów zawiera wskazanie miejsca dostawy tych towarów. Miejscem spełnienia dostawy jest zawsze miejsce wskazane przez nabywcę.

Z okoliczności sprawy nie wynika zatem, aby Wnioskodawca obciążał Klientów kosztami transportu na podstawie jednej umowy dotyczącej dostawy towaru i usługi transportowej. Cena wyrobów nie obejmuje kosztów transportu, ponadto jak zaznaczył Wnioskodawca, usługa transportu świadczona przez Wnioskodawcę nie jest ściśle związana z dostawą towarów ani niezbędna do dokonania dostawy. Zamawiający może odebrać towar osobiście własnym transportem lub zlecić tę usługę firmie transportowej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro transport towarów nie następuje w ramach jednej umowy na dostawę towaru, usługa transportu nie jest ściśle związana z dostawą towarów ani też nie jest niezbędna do dokonania dostawy towarów, a Klienci Wnioskodawcy zostali poinformowani, że w przypadku realizacji zamówień o wartości 500 zł brutto i większych, koszty dostawy pokrywa Spółka, a w przypadku pozostałych zamówień, poniżej 500 zł brutto, kosztami dostawy obciąża się odbiorcę, koszty transportu nie stanowią elementu podstawy opodatkowania towaru, lecz stanowią przedmiot odrębnej sprzedaży, który powinien być oddzielnie wyszczególniony i opodatkowany na fakturze VAT.

Dla usług transportu towarów ustawodawca nie przewidział opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT ani też zwolnienia od podatku. Zatem usługa transportu towarów podlega opodatkowaniu stawką 23% w związku z art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego wskazany przez Wnioskodawcę sposób wystawiania faktury dla odbiorcy, gdzie koszty transportu ujmowane są w odrębnej pozycji opodatkowane stawką podatku VAT właściwą dla świadczonej usługi transportu tj. 23%, należało uznać za prawidłowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-967/14/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.