PP1.443/32/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy określić miejsce wykonywania usługi (trasportu lotniczego) i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
Czy sprzedaż Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT 7 składanej do urzędu skarbowego?
Czy Spółka powinna się zarejestrować w kraju Unii, jako podatnik podatku VAT i tam rozliczyć podatek według reguł, w tym stawek, obowiązujących w tym kraju?

PP1.443/32/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek od towarów i usług
  2. przewóz towarów
  3. transport powietrzny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 04.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie usługi transportu lotniczego towarowego wykonywanego przez Spółkę jest w części I i II prawidłowe zaś w części III nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 04.01.2006 r. (data wpływu 09.01.2006 r.) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Podmiot składający zapytanie jest podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT i ma nadany numer NIP Unijny i jest spółką wykonującą usługi w zakresie wykonywania przewozu towarów. Usługi świadczone są na różnych trasach.
Całość czynności związanych z organizacją usługi dokonywana jest w Polsce, gdzie Spółka posiada siedzibę zarządu oraz całe biuro operacyjne obsługujące przyjmowanie zleceń na wykonanie usługi, zawieranie umów, podejmowanie decyzji, co do spraw istotnych dla działalności spółki. Obok miejsca siedziby zarządu, spółka ma na terenie kraju dwa biura, w których dokonywane są jedynie określone czynności techniczne związane z utrzymaniem parku samolotów, bez prawa do decydowania w zakresie umów zawieranych przez spółkę.
W szczególności Spółka nie ma żadnego przedstawicielstwa poza Polską.
Wnioskodawca przedstawił dwa stany faktyczne:

1/ Spółka podjęłaby się, świadczenia usług przewozu towarowego, w transporcie lotniczym towarów wykonywanym na rzecz odbiorcy usługi, który nie jest podatnikiem podatku VAT Unijnego, z miejscem załadunku i startu: port lotniczy w Polsce i miejsce lądowania w innym kraju Unii Europejskiej: port lotniczy w Danii.
W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka pyta jak należy określić miejsce wykonywania tej usługi i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
Czy sprzedaż taką Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT 7 składanej do urzędu skarbowego?

Zdaniem pytającego:

• Opisana powyżej usługa jest wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów w rozumieniu art. 28 § 1 ustawy o podatku VAT.
• W tym wypadku za miejsce świadczenia usług przyjmuje się terytorium Polski.
• Osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest podmiot świadczący usługę tj. Spółka składająca zapytanie
• Całą usługę transportową należy wykazać na fakturze ze stawką krajową, a więc w transporcie towarowym ze stawką 22 % (również odcinek zagraniczny).
• Sprzedaż należy ująć w deklaracji VAT - 7 składanej przez wnioskodawcę

2/ Spółka podjęłaby się, świadczenia usług przewozu towarowego, w transporcie lotniczym towarów wykonywanym na rzecz odbiorcy usługi, który nie jest podatnikiem podatku VAT Unijnego, z miejscem załadunku i startu: port lotniczy w kraju Unii Europejskiej np. Francja i miejsce lądowania Polska.
Pracownicy Spółki X wykonywaliby usługę przewozu towaru z Francji do Danii, mimo iż zlecenie i umowa zawarta byłaby z zarządem spółki w Polsce, a jedynie dyspozycja wykonania usługi przekazana byłaby pilotowi, którego samolot bazowałby we Francji.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka pyta jak należy określić miejsce wykonywania tej usługi i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
Czy przy tym rodzaju czynności Spółka powinna się zarejestrować we Francji, jako podatnik podatku VAT i tam rozliczyć podatek według reguł, w tym stawek, obowiązujących we Francji?
Czy sprzedaż taką Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT 7 składanej do właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego.

Zdaniem pytającego:
Wykonywanie usługi przewozu lotniczego towaru na rzecz Odbiorcy usługi - podmiotu, który nie podał numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT:

• jest wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów w rozumieniu art. 28 § 1 ustawy o podatku VAT,
• miejscem wykonania usługi jest miejsce, gdzie transport towaru się rozpoczyna, przy czym wobec braku oznaczenia w samej ustawie definicji tego miejsca, posiłkując się art. 28 b (C) (1) VI Dyrektywy, uznać należy, iż pod pojęciem miejsca rozpoczęcia transportu rozumie się miejsce faktycznego rozpoczęcia transportu towarów, niezależnie od odcinków trasy przebytych, do miejsca, w którym znajduje się towary (tzn. z pominięciem tych odcinków),
• czynność powinna być opodatkowana we Francji,
• Spółka ma obowiązek rejestracji na potrzeby rozliczeń podatku VAT we Francji,
• dokumentując wykonanie takiej usługi Spółka powinna wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową, z podatkiem VAT, według zasad obowiązujących we Francji,
• sprzedaży tej nie wykazuje się w deklaracji podatkowej VAT -7 składanej przez Spółkę do właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego.

3/ Ten sam stan faktyczny co w pytaniu drugim, z tym że usługi przewozu towarowego, w transporcie lotniczym towarów wykonywanym będzie na rzecz odbiorcy usługi, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT Unijnego na terytorium Niemiec, z miejsce startu: port lotniczy we Francji i miejsce lądowania: port lotniczy we Francji.
Pracownicy Spółki wykonywaliby usługę przewozu towaru z jednego miasta Francji do drugiego miasta we Francji, mimo iż zlecenie i umowa zawarta byłaby z zarządem spółki w Polsce, a jedynie dyspozycja wykonania usługi przekazana byłaby pilotowi, którego samolot bazowałby we Francji.

Spółka pyta:

• czy wykonywanie tej usługi można zakwalifikować, jako wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów w rozumieniu art. 28 ustęp 1 w związku z ustępem 2 ustawy o podatku VAT, a co za tym idzie dokumentując wykonanie takiej usługi spółka powinna wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową, a zgodnie z ustępem 3 art. 28 ustawy, czynność powinna być opodatkowana w Niemczech, jako kraju, który wydał numer NIP, pod którym jest zidentyfikowany odbiorca usługi na potrzeby podatku VAT?
• czy sprzedaż taką Spółka powinna wykazać w deklaracji VAT - 7 składanej do do właściwego ze względu na siedzibę zarządu urzędu skarbowego,
• czy przy tym rodzaju czynności Spółka powinna się zarejestrować we Francji, jako podatnik podatku VAT i tam rozliczyć podatek według reguł, w tym stawek, obowiązujących we Francji lub Niemczech?

Zdaniem autora wniosku:
- wykonywanie usługi przewozu lotniczego towaru na rzecz odbiorcy usługi - podmiotu, który podał na rzecz Spółki numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT na terenie Niemiec, na trasie jedno miasto we Francji — inne miasto we Francji:

• jest wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów w rozumieniu art. 28 ustęp 1 w związku z ustępem 2 ustawy o podatku VAT,
• dokumentując wykonanie takiej usługi Spółka powinna wystawić fakturę wewnątrzwspólnotową bez podatku VAT, w którym wskazuje, że obowiązek uiszczenia podatku ciąży na podatniku będącym odbiorcą usługi, wskazując podany numer NIP tego podmiotu,
• sprzedaży tej nie wykazuje się w deklaracji podatkowej VAT - 7 składanej przez Spółkę do właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego,
• zgodnie z ustępem 3 art. 28 ustawy, czynność powinna być opodatkowana w Niemczech, jako kraju, który wydał numer NIP, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT odbiorca tej usługi i ten numer podany został przewoźnikowi lotniczemu. Na odbiorcy usługi ciążyć będzie, zatem obowiązek podatkowy, który musi zrealizować w ramach samoobliczenia podatku, wg zasad obowiązujących w Niemczech,
• Spółka nie ma obowiązku rejestracji się na potrzeby rozliczeń podatku VAT ani we Francji, ani w Niemczech.

Podstawa prawna takiego stanowiska:
Podstawa taka sama, jak do uzasadnienia pkt. 1.
Mimo, iż usługa będzie wykonywana na terenie Francji, w związku z regułą zawartą w art. 28 ustęp 3, dla ustalenia miejsca opodatkowania tej czynności, nie ma znaczenia miejsce ustalone zgodnie z art. 28 ustęp 1, nie ma także znaczenia, siedziba podmiotu zlecającego usługę.Jedyne znaczenie będzie miał kraj, w którym odbiorca usługi jest zarejestrowany na potrzeby podatku VAT i taki numer podaje przewoźnikowi lotniczemu.
Skoro więc odbiorca usługi zarejestrowany jest w Niemczech i takim numerem się posługuje i podał go przewoźnikowi lotniczemu, miejscem opodatkowania będą Niemcy i podatnik dokona samoobliczenia podatku rozliczając się z niego w kraju, który nadał mu numer NIP.
Nawet wówczas, gdy przewoźnik lotniczy, będący osobą prawną mającą siedzibę we Włoszech, zarejestrował na potrzeby podatku VAT w Niemczech, i takim numerem się posługuje, miejscem opodatkowania będą Niemcy i w Niemczech, według stawek tego państwa musi nastąpić rozliczenie przez odbiorcę usługi podatku VAT, zgodnie z zasadą samoobliczenia.

Organ podatkowy po rozpatrzeniu wniosku Strony stwierdził co następuje:

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy brak jest odmiennej regulacji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego transportu lotniczego towarów.
Z tych też względów do sytuacji opisanych we wniosku należy stosować przepisy ustawy dotyczące wewnątrzwspólnotowego transportu towarów to jest:

• Art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, który stanowi, że w przypadku usług transportowych, miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28,
• Art. 28 ust. 1 ustawy, który za wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów uznaje transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, a miejscem świadczenia powyższej usługi jest miejsce gdzie transport się rozpoczyna,
• Art. 28 ust. 3 ustawy, który określa inne miejsce świadczenia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów w przypadku, gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym, niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu.

W takiej sytuacji miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

AD. 1/

Usługa świadczona przez Spółkę na trasie port lotniczy w Polsce – port lotniczy w Danii na rzecz kontrahenta, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE:

• będzie wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów – art. 28 ust. 1 ustawy,
• miejscem świadczenie tej usługi będzie miejsce gdzie transport się rozpoczyna art. 28 ust. 1 ustawy, a więc w tym przypadku terytorium kraju,
• świadczący usługę jest zobowiązany do rozliczenia podatku według stawki podatku wynikającej z art. 41 ust.1 ustawy to jest w wysokości 22% oraz wykazania w składanej do właściwego ze względu na siedzibę Spółki urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu świadczenia powyższej usługi – art. 99 ust. 1 ustawy.

AD. 2 /

Usługa świadczona przez Spółkę na trasie port lotniczy we Francji – port lotniczy w Polsce na rzecz kontrahenta, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE:

• będzie wewnątrzwspólnotową usługa transportu towarów – art. 28 ust. 1 ustawy,
• miejscem świadczenie tej usługi będzie miejsce gdzie transport się rozpoczyna - art. 28 ust. 1 ustawy, a więc w tym przypadku terytorium Francji,
• usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju lecz powinna być opodatkowana we Francji – art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy,
• Spółka ma obowiązek zarejestrowania się we Francji na potrzeby rozliczeń podatku od wartości dodanej z tytułu usług wykonywanych na terytorium Francji,
• dokumentując wykonanie takiej usługi Spółka powinna wystawić fakturę według zasad obowiązujących we Francji,
• Spółka nie wykazuje obrotu uzyskanego ze świadczenia tej usługi w składanej do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT-7.

AD. 3 /

Usługa świadczona przez Spółkę na trasie port lotniczy we Francji – port lotniczy we Francji na rzecz odbiorcy usługi, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec:

• nie będzie wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów – art. 28 ust. 1 ustawy, będzie to francuska usługa krajowa,
• usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju lecz powinna być opodatkowana we Francji – art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy,
• Spółka ma obowiązek zarejestrowania się we Francji na potrzeby rozliczeń podatku od wartości dodanej z tytułu usług wykonywanych na terytorium Francji,
• dokumentując wykonanie takiej usługi Spółka powinna wystawić fakturę według zasad obowiązujących we Francji,

W opisanej przez wnioskodawcę sytuacji nie ma znaczenia fakt, że nabywca usługi podał numer, pod którym jest zidentyfikowany na terytorium Niemiec na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Wyjątek co do miejsca świadczenia określony w ust. 3 art. 28 ustawy dotyczy wewnątrzwspólnotowego transportu towarów. W opisanym stanie faktycznym, jak już wcześniej wskazano, nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym transportem towarów.
Zgodnie bowiem z treścią art. 28 ust. 1 by można było mówić o wewnątrzwspólnotowym transporcie towarów - miejscem rozpoczęcia i miejscem zakończenia transportu muszą być terytoria dwóch różnych państw członkowskich.

Ponieważ tego warunku opisany stan faktyczny nie spełnia wobec powyższego zobowiązanym do rozliczenia z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium Francji będzie świadczący usługę. (analogicznie - art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług transportowych gdzie miejscem świadczenia jest terytorium kraju).

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Niniejsza interpretacja, zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy – do czasu jej zmiany lub uchylenia

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.