PP/005-1-313/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.

PP/005-1-313/05

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. transport powietrzny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 09.08.2005r., znak: US.PPM/443-38/BR/05, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.

Stosownie do treści art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.05.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 04.08.2005r. stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonała zakupu biletów lotniczych na przelot służbowy własnych pracowników na linii Warszawa-Paryż-Warszawa, u węgierskiego przewoźnika. Wystawca podał na fakturze swój numer identyfikacji podatkowej VAT-UE i opodatkował usługę transportu lotniczego stawką 0%. Wnioskodawca twierdzi, że usługa ta jest wyłączona spod zakresu obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, co skutkuje jednocześnie brakiem obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i wykazywania zakupu tejże usługi w deklaracji VAT-7.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w postanowieniu z dnia 09.08.2005r., znak: US.PPM/443-38/BR/05 uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu orzekł, iż Spółka dokonała zakupu usługi transportu międzynarodowego, wykonanej przez zagranicznego przewoźnika. Obowiązek zapłaty przez Spółkę podatku od towarów i usług nastąpiłby w przypadku, gdyby zakup wspomnianej usługi stanowił import usług. Dokonując zatem oceny czy czynność ta stanowi import usługi w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie przywołał m.in. treść art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w/cyt. ustawy.

Rozstrzygając przedmiotową kwestię na podstawie treści powyższych przepisów, stwierdzono, że usługa przewozu przez węgierskiego przewoźnika pracowników Spółki w celach służbowych na linii Warszawa-Paryż-Warszawa, podlega opodatkowaniu w kraju siedziby przewoźnika, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku rozliczania importu usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie po przeanalizowaniu zaistniałego stanu faktycznego, stwierdza co następuje.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3,4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów (art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r.).

Stosownie do art. 83 ust. 3 pkt 2 lit. a i lit. b cyt. ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju oraz z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju.

W niniejszej sprawie Spółka dokonała zakupu usługi transportu międzynarodowego, wykonanej przez zagranicznego przewoźnika na linii Warszawa-Paryż-Warszawa. Zatem spełniony został warunek, określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 lit. a i lit. b, bowiem miał miejsce przewóz osób z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, tj. na linii Warszawa-Paryż oraz z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, tj. na linii Paryż-Warszawa.

Podkreślić jednak należy, iż Spółka nabyła usługę międzynarodowego transportu lotniczego od podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium kraju, tj. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak stanowi art. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 usługobiorca nabywający usługę od podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest z tytułu jej nabycia podatnikiem podatku od towarów i usług.

Od uregulowania art. 17 ust. 1 pkt 4 normodawca przewidział jednak wyjątek, określony w art. 17 ust. 2. Przepis ten stanowi, iż regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli podatek należny powstały z tytułu wykonania usługi, zostanie rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że usługodawca, tj. węgierski przewoźnik nie skorzystał z opcji przewidzianej w art. 17 ust. 2 tej ustawy i nie rozliczył podatku należnego na terytorium kraju, tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w takim stanie rzeczy zastosowanie znajdzie zasada ogólna opisana w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić więc należy, iż w niniejszej sprawie nastąpił import usług w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r., co skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego z tytułu nabycia usługi międzynarodowego transportu lotniczego i obowiązkiem wystawienia faktury wewnętrznej, na podstawie art. 106 ust. 7 cyt. ustawy oraz wykazania tej czynności w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem "z rażącym naruszeniem prawa" mamy do czynienia, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, bądź gdy wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. W tego typu przypadkach nie chodzi jednak o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, zatem stwierdza, iż w sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 09.08.2005r., znak: US.PPM/443-38/BR/05, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego też względu zaistniała konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

transport powietrzny
PP1.443/32/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.