IPPP3/443-1126/10-3/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2010 r. (data wpływu 18.11.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej spółka) w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego nabywa towary przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych. Do towarów tych należą m.in. towary sprzedawane na pokładach samolotów:

  • w rejsach do krajów trzecich: alkohole, papierosy, słodycze, perfumy, kosmetyki, zabawki, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, zegarki
  • w rejsach do krajów Unii Europejskiej: słodycze, perfumy, kosmetyki, zabawki, krawaty, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, zegarki, pióra wieczne.

Powyższa sprzedaż odbywa się wyłącznie w rejsach z Polski do portu docelowego za granicą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do towarów sprzedawanych na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych można stosować 0% stawkę podatku od towarów i usług zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych głównie do wykonywania transportu międzynarodowego.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „zaopatrzenie”. Zaopatrzenie pokładowe jest zdefiniowane w Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - ratyfikowanej przez Polskę 20 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413). Zgodnie z rozdziałem 1 Aneksu 9 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym przez zaopatrzenie należy rozumieć:

  1. zaopatrzenie z przeznaczeniem do konsumpcji oraz,
  2. zaopatrzenie w artykuły do zbycia.

Zaopatrzenie w artykuły do zbycia to artykuły przeznaczone na sprzedaż dla pasażerów oraz załogi statku powietrznego.

Towary przeznaczone do sprzedaży pasażerom podczas rejsów międzynarodowych stanowią towary, o których jest mowa w powołanej definicji zaopatrzenia. Zatem do dostarczanych na pokłady samolotów ww. towarów powinno stosować się stawkę podatku w wysokości 0%.

Takie stanowisko zajął Naczelnik I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 15.02.2007 r. nr 1471/VUR1/443-427/06/AP. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Zgodnie z ww. art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych głównie do wykonywania transportu międzynarodowego. Spółka dokonuje dostawy towarów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych. Towary te są zaopatrzeniem - artykułami przeznaczonymi do sprzedaży dla pasażerów zgodnie z definicją Aneksu 9 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki ma Ona prawo opodatkować ww. sprzedaż towarów 0% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opisu przedstawionego w przedmiotowym wniosku wynika, iż Spółka w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego nabywa towary przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych. Do towarów tych należą m.in. towary sprzedawane na pokładach samolotów:

  • w rejsach do krajów trzecich: alkohole, papierosy, słodycze, perfumy, kosmetyki, zabawki, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, zegarki;
  • w rejsach do krajów Unii Europejskiej: słodycze, perfumy, kosmetyki, zabawki, krawaty, biżuteria, okulary przeciwsłoneczne, zegarki, pióra wieczne.

Powyższa sprzedaż odbywa się wyłącznie w rejsach z Polski do portu docelowego za granicą.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do ww. towarów sprzedawanych na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych Spółka może stosować 0% stawkę podatku zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w treści ustawy i przepisach wykonawczych do niej, przewidziano preferencyjne (obniżone) stawki podatku od towarów i usług, a nawet zwolnienia od podatku.

I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych głównie do wykonywania transportu międzynarodowego.

Przy czym według zapisu ust. 2 tego samego artykułu, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Analizując powołany art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy oraz art. 83 ust. 2 ustawy, stwierdzić należy, że aby zastosować preferencyjną 0% stawkę podatku VAT do dostawy towarów, muszą być spełnione następujące kryteria, tj.: towary muszą służyć zaopatrzeniu środków transportu lotniczego oraz te środki transportu lotniczego są używane głównie do wykonywania transportu międzynarodowego a Podatnik prowadzi dokumentacje, z której jednoznacznie wynika spełnienie warunków zawartych w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Przepis art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy, stanowi implementację do krajowego porządku prawnego przepisów art. 148 pkt e-g Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.). Warunki oraz zasady stosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy są bezpośrednią konsekwencją obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego.

Stosownie do art. 148 ww. Dyrektywy, dotyczącego zwolnień związanych z transportem międzynarodowym, Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

(...)

  1. dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych używanych przez linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych;
  2. dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czarterowanie oraz wynajem statków powietrznych, o których mowa w lit. e), jak również dostawę, wynajem, naprawę oraz konserwację sprzętu będącego częścią tych statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji;
  3. świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w lit. f), na bezpośrednie potrzeby statków powietrznych, o których mowa w lit. e), oraz ich ładunków.

Tak określony zakres zwolnień przewidziany w powołanej Dyrektywie nakazuje analogicznie rozumieć pojęcie „dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych głównie do wykonywania transportu międzynarodowego”, przy zachowaniu pozostałych warunków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. To, czy dostawa służy zaopatrzeniu środków transportu lotniczego należy zawsze rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze charakter wykonywanych przez przewoźnika usług. Z powołanych przepisów wynika wprost, że środki transportu lotniczego muszą być używane głównie w transporcie międzynarodowym. Warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% jest zatem wykonywanie przez przewoźnika przewozów lub wykorzystanie określonych środków transportu lotniczego głównie (czyli w większości) w transporcie międzynarodowym.

Wyżej wymieniony przepis art. 148 pkt e Dyrektywy zwalnia z opodatkowania m.in. dostawy towarów w celu zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych, co nie oznacza, że wszelkiego rodzaju dobra stanowiące zaopatrzenie statków powietrznych wypełniają dyspozycję tegoż przepisu. Przez zaopatrzenie ogólne należy rozumieć takie towary, których nabycie konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania statku powietrznego. Natomiast przeznaczeniem wskazanych we wniosku towarów - alkoholi, papierosów, słodyczy, perfum, kosmetyków, zabawek, biżuterii, okularów przeciwsłonecznych, zegarków, krawatów, piór wiecznych jest zaspokojenie potrzeb pasażerów, towary te same w sobie nie mają żadnego związku z prawidłowym funkcjonowaniem statku powietrznego.

Analizując zaistniały w sprawie stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zdaniem tut. Organu dostarczanie alkoholi, papierosów, słodyczy, perfum, kosmetyków, zabawek, biżuterii, okularów przeciwsłonecznych, zegarków, krawatów, piór wiecznych na pokład samolotów dla pasażerów nie spełnia definicji dostawy towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, zatem nie może korzystać z obniżonej 0% stawki podatku VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto tut. Organ zwraca uwagę na fakt, że powołane przez Spółkę postanowienie z dnia 15.02.2007r. nr 1471/VUR1/443-427/06/AP jest rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie, osadzonym w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.