1473/WV/443/179/118/2005/GW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do w/w usługi?

1473/WV/443/179/118/2005/GW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. miejsce świadczenia usług
  2. stawki podatku
  3. transport powietrzny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała zlecenie od polskiego podatnika zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego do Polski. Towar ten jest wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie 0 % VAT uwarunkowane jest posiadaniem dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportowej lub spedycyjnej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Jedynym dokumentem, który jest poświadczony przez urząd celny jest dokument SAD wprowadzający towar do składu celnego. Dokument ten zawiera informacje o kosztach transportu, o czym świadczy symbol 031W wraz z wartością usługi transportowej umieszczone w polu 44 dokumentu SAD, ale nie ma wyliczenia podatku VAT, w polu 44 w/w dokumentu. Brak tego wyliczenia na kopii w/w dokumentu spowodował, że od wartości naszej usługi, na całym odcinku Spółka naliczyła stawkę VAT 22%, w związku z par. 4b Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że miejscem świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego i lotniczego jest terytorium kraju.

Pytanie Wnioskodawcy:Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do w/w usługi?

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego: Biorąc pod uwagę fakt, że dokument SAD wprowadzający towar do składu celnego nie nakłada obowiązku wypełniania pola 47, które jest wypełniane dopiero przy odprawach ostatecznych, Spółka uważa, że z punktu widzenia ustawy o VAT jest to wystarczający dowód na wliczenie wartości świadczonej przez Spółkę usługi do podstawy opodatkowania, a tym samym zastosowania stawki VAT 0%. Należy pamiętać, że towar z chwilą wprowadzenia do składu celnego jest pod dozorem celnym, co oznacza, że wartości wykazane w dokumencie SAD wprowadzającym do składu celnego są podstawą do wyliczenia ostatecznych należności celno ? podatkowych. Poza tym importer ma obowiązek włączenia świadczonych przez Spółkę usług do podstawy opodatkowania w dokumencie SAD, co wynika z art. 32 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r (Wspólnotowy Kodeks Celny).

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami), stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 w/w ustawy rozumie się:przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;oraz usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z w/w usługami. Przepis art. 83 ust. 5 pkt 2 przywoływanej ustawy podatkowej stanowi, iż dokumentem stanowiącym dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23 w/w artykułu, jest w przypadku transportu towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Dokumentem, z którego jednoznacznie wynika, iż wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, będzie dokument odprawy ostatecznej towaru. Tym samym nie można uznać, iż dokumentem, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 może być dokument SAD wprowadzający towar do składu celnego. W przypadku usług spełniających kryteria określone w art. 83 ust. 3 pkt 1 i 3 stawkę 0% stosuje się do usługi w tej części, w której miejsce jej świadczenia zgodnie z przepisami o miejscu świadczenia przy świadczeniu usług przypada na terytorium kraju (tj. Polski). Należy wskazać, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2004r zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 15 października 2004, nr 224, poz. 2277) dodano § 4b, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego ? miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Stosownie zatem do w/w Rozporządzenia, wyjątkowo, w przypadku usług transportu międzynarodowego realizowanych środkami transportu morskiego lub lotniczego miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Z ustawy o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 3 pkt 3) wynika, że przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami przewozu międzynarodowego. W świetle powyższego dopiero w przypadku posiadania przez Spółkę dokumentu odprawy ostatecznej towaru, do całości usługi, jako w całości świadczonej na terytorium kraju, zastosowanie miałaby preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 0%.

Pouczenie1.Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.2.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu zmiany lub uchylenia.3.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wniesione, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-miu dni, licząc od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej)1.Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt l lit. a ustawy z dnia 09 września 2000r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2532) zażalenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5zł oraz 50 groszy od załącznika do odwołania uiszczonej w formie naklejenia znaków opłaty skarbowej na zażaleniu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.