1471/NUR1/443-209/2/06/IK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakiej stawce VAT podlegają towary kupowane bezpośrednio przez Spółkę poza terytorium Unii Europejskiej i służące zaopatrzeniu statków powietrznych w rejsach międzynarodowych?

1471/NUR1/443-209/2/06/IK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. nabycie
  2. nabycie od podmiotu zagranicznego
  3. stawki podatku
  4. transport powietrzny
  5. usługi transportu międzynarodowego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. S.A. w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego - przewóz osób środkami transportu lotniczego nabywają towary poza terytorium Unii Europejskiej przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych.

Zdaniem Strony, w przypadku importu towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego art. 83 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania, ponieważ przepis ten dotyczy wyłącznie dostawy, a nie importu towarów.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 535 ze zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w/w ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz import towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 w/cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

W myśl art. 2 pkt 7 w/w ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Z przytoczonych wyżej definicji określonych w art. 2 i 7 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i import towarów to dwie różne, odrębne czynności w świetle ustawy o VAT.

Natomiast z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje importu towarów i z tego tytułu jest obowiązana do obliczenia kwoty podatku.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 w/w ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatku w decyzji dotyczącej należności celnych.

W związku z powyższym art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania, ponieważ dotyczy on wyłącznie dostawy towarów dokonanych na terytorium kraju. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że do oceny prawidłowego naliczenia podatku z tytułu importu towarów jest Naczelnik Urzędu Celnego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.