IBPP4/4512-72/16/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usługi transportu morskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 17 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania usługi transportu morskiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania usługi transportu morskiego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka wynajmuje jachty żeglarskie sklasyfikowane PKWiU 30.12.11.0 od innego podmiotu gospodarczego i prowadzi działalność między innymi w zakresie:

 • czarteru jachtu bez załogi Wnioskodawcy dla osób fizycznych lub firm w różnych okresach czasowych od jednego dnia do kilku miesięcy w zależności od umowy z klientem, nie jest również określone gdzie jacht oddawany jest do dyspozycji wynajmującego może to być port macierzysty jachtów czyli Gdańsk lub inny port Europejski uzależnione to jest od grafiku proponowanych przed sezonem lub każdy inny port zgodnie z umową indywidualną z wynajmującym w której nie ma też ograniczeń czy wynajmującym jest osoba fizyczna czy osoba prawna i nie ma ograniczeń co do celu wynajmu mogą obok celów turystyczno-wypoczynkowego, odbywać się konferencje, szkolenia, posiedzenia zarządów i rad nadzorczych czy sesje firnowe lub fotograficzne zaostrzenia w umowie dotyczą głównie zasad eksploatacji jachtów;
 • transportu morskiego osób - rejsu morskiego jachtem dowodzonym przez sternika (kapitana jachtu - zatrudnionego przez Wnioskodawcę ).

Rejsy odbywają się na trasach:

 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce na polskich wodach terytorialnych,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce, ale przebiegających również poza polskimi wodami terytorialnymi - ale na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się na terytorium UE poza Polską i kończący się na terytorium UE poza Polską,
 • rozpoczynających się na terenie UE poza Polską i kończąca się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się i kończących się poza terytorium UE.

Trasy rejsów mogą odbywać się pomiędzy dwoma lub kilkoma portami zgodnie z Planem rejsów na dany sezon żeglarski dla każdego z jachtów odrębnie zamieszczonym na stronie internetowej spółki Plan rejsów na poszczególne sezony są zmieniane. Usługi te są świadczone zgodnie z PKWiU 50.10.1.

Spółka z każdym pasażerem lub grupą zawiera umowę na transport potwierdzaną biletem. Klientami są osoby fizyczne, osoby prawne które chcą wykupić usługę transportową na uzgodnionej trasie i na określonych warunkach np. stowarzyszenia, fundacje nie będące podatnikami podatku VAT, jednostki budżetowe.

Usługi przewozu pasażerów są celem samym w sobie tj. nabywcy usługi nabywają w celu przemieszczenia się z jednego miejsca do drugiego bez dodatkowych celów czyli np. sportowych, rekreacyjnych czy wycieczkowych.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT tylko w Polsce - nie prowadzi działalności w innym kraju, świadczy swoje usługi dla firm i osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy transport morski rozpoczynający i kończący się w Polsce na polskich wodach terytorialnych jest opodatkowany stawką 8%...
 2. Czy pozostałe rejsy można zakwalifikować jako usługi morskiego transportu międzynarodowego opodatkowane stawką 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku rejsów z załogą właścicieli na terenie polskich wód terytorialnych stawka 8% zgodnie z załącznikiem 3 poz. 158 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W wypadku rejsów z załogą właścicieli jachtu poza terytorium polskich wód terytorialnych stawką 0% zgodnie z art. 28f i art. 53 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z interpretacjami indywidualnymi:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Ww. przepis wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się do definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

W odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi transportu pasażerów, dla których miejscem świadczenia - zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy - jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Ponadto zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. 2013 poz. 1656) (dalej rozporządzenie), w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób – miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w poz. 158, jako usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono „transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu” - PKWiU 50.10.1.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego - zgodnie z ust. 3 pkt 2 powyższego artykułu - rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

 1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu (art. 83 ust. 4 ustawy).

Stosownie do ust. 5 pkt 4 powyższego artykułu, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są, w przypadku transportu osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Ustawodawca nie zdefiniował wprost pojęcia „usługa transportowa”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytego w przywoływanym przepisie sformułowania. Zgodnie z definicjami zawartymi w „Słowniku języka polskiego PWN”, słowo „transport” oznacza „przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji”, „środki lokomocji służące do przewozu ludzi i ładunków”, „ogół środków i działań związanych z przewozem ludzi i ładunków”, „konwojowana grupa ludzi”, „ładunek wysłany dokądś”. Charakteryzując istotę usługi transportowej pośrednio posiłkować można się również treścią art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, z którego wynika, że przez usługi transportu rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego z jednego miejsca do drugiego miejsca.

Z wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi transportu morskiego osób - rejsy morskim jachtem dowodzonym przez sternika (kapitana jachtu - zatrudnionego przez Wnioskodawcę).

Rejsy odbywają się na trasach:

 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce na polskich wodach terytorialnych,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce, ale przebiegających również poza polskimi wodami terytorialnymi - ale na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się na terytorium UE,
 • rozpoczynających się w Polsce i kończący się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się na terytorium UE poza Polską i kończący się na terytorium UE poza Polską,
 • rozpoczynających się na terenie UE poza Polską i kończąca się poza terytorium UE,
 • rozpoczynających się i kończących się poza terytorium UE.

Trasy rejsów mogą odbywać się pomiędzy dwoma lub kilkoma portami zgodnie z Planem rejsów na dany sezon żeglarski dla każdego z jachtów odrębnie zamieszczonym na stronie internetowej spółki Plan rejsów na poszczególne sezony są zmieniane. Usługi te są świadczone zgodnie z PKWiU 50.10.1.

Spółka z każdym pasażerem lub grupą zawiera umowę na transport potwierdzaną biletem. Klientami są osoby fizyczne, osoby prawne które chcą wykupić usługę transportową na uzgodnionej trasie i na określonych warunkach np. stowarzyszenia, fundacje nie będące podatnikami podatku VAT, jednostki budżetowe.

Usługi przewozu pasażerów są celem samym w sobie tj. nabywcy usługi nabywają w celu przemieszczenia się z jednego miejsca do drugiego bez dodatkowych celów czyli np. sportowych, rekreacyjnych czy wycieczkowych.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT tylko w Polsce - nie prowadzi działalności w innym kraju świadczy swoje usługi dla firm i osób fizycznych.

Analiza treści wniosku w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że charakter świadczeń wskazuje, że rzeczywistym i głównym celem wykonywanych usług jest przetransportowanie osób z jednego miejsca do drugiego. Zatem w przedmiotowej sprawie miejsce świadczenia usług, a tym samym miejsce ich opodatkowania, będzie określone na zasadach ustanowionych w art. 28f ust. 1 ustawy z uwzględnieniem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Dlatego też mając na uwadze definicje międzynarodowego transportu osób oraz schematy tras, na których Spółka przewozi pasażerów, należy stwierdzić, że rejsy:

 • rozpoczynające się w Polsce i kończące się w Polsce na polskich wodach terytorialnych oraz rozpoczynające się w Polsce i kończące się w Polsce, ale przebiegające również poza polskimi wodami terytorialnymi - stanowią usługi transportu na terytorium kraju i podlegają opodatkowaniu stawka VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy i art. 146a pkt 2 ustawy,
 • rozpoczynające się w Polsce i kończące się na terytorium UE albo poza terytorium UE oraz w sytuacji gdy rejs rozpoczyna się i kończy poza terytorium kraju lecz na pewnym odcinku również przebiega na terytorium kraju (tranzyt) - stanowią usługę transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%,
 • rozpoczynające się na terytorium UE poza Polską i kończące się na terytorium UE poza Polską albo poza terytorium UE oraz rozpoczynające się i kończące się poza terytorium UE - w sytuacji gdy trasa nie przebiega po terytorium kraju - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce albowiem ich miejsce świadczenia ma miejsce poza terytorium kraju.

Tym samym oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe bowiem nie można go podzielić w pełnym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Dodatkowo informuje się (mając na uwadze kontekst sprawy), że powołanie się Wnioskodawcy na art. 53 ust. 1 pkt 23 we własnym stanowisku Organ uznał za oczywistą pisarską omyłkę i że celem Wnioskodawcy było przywołanie w tym miejscu art. 83 ustawy o VAT.

Ponadto informuje się, że w zakresie opodatkowaniu usług czarteru jachtu wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.