Transport morski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport morski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
cze

Istota:

Opodatkowanie usługi transportu morskiego

Fragment:

Charakteryzując istotę usługi transportowej pośrednio posiłkować można się również treścią art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, z którego wynika, że przez usługi transportu rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego z jednego miejsca do drugiego miejsca. Z wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi transportu morskiego osób - rejsy morskim jachtem dowodzonym przez sternika (kapitana jachtu - zatrudnionego przez Wnioskodawcę). Rejsy odbywają się na trasach: rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce na polskich wodach terytorialnych, rozpoczynających się w Polsce i kończących się w Polsce, ale przebiegających również poza polskimi wodami terytorialnymi - ale na terytorium UE, rozpoczynających się w Polsce i kończący się na terytorium UE, rozpoczynających się w Polsce i kończący się poza terytorium UE, rozpoczynających się na terytorium UE poza Polską i kończący się na terytorium UE poza Polską, rozpoczynających się na terenie UE poza Polską i kończąca się poza terytorium UE, rozpoczynających się i kończących się poza terytorium UE. Trasy rejsów mogą odbywać się pomiędzy dwoma lub kilkoma portami zgodnie z Planem rejsów na dany sezon żeglarski dla każdego z jachtów odrębnie zamieszczonym na stronie internetowej spółki Plan rejsów na poszczególne sezony są zmieniane. Usługi te są świadczone zgodnie z PKWiU 50.10.1.

2014
29
kwi

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla czynności związanych z organizowaniem rejsów z wędkarzami, wycieczkowych (imprez integracyjnych) i z nurkami.

Fragment:

Zgodnie z poz. 158 załącznika nr 3, obniżoną stawkę stosuje się odpowiednio do usług transportu morskiego i przybrzeżnego - pasażerskiego, włączając żeglugę bliskiego zasięgu (PKWiU 50.10.1). Na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. pod ww. symbolem sklasyfikowane są; 50.10.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu, 50.10.11 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy, 50.10.11.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy 8% - poz. 158 zał. nr 3 do ustawy, 50.10.12 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi, 50.10.12.0 Transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami obejmujący transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi 8% - poz. 158 zał. nr 3 do ustawy, 50.10.19 Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny, 50.10.19.0 Pozostały pasażerski transport morski i przybrzeżny 8% - poz. 158 zał. nr 3 do ustawy. Należy wskazać, że jeżeli przy symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług prawodawca stosuje oznaczenie „ ex ”, oznacza to, iż zakres wyrobów lub usług objętych daną stawką lub zwolnieniem jest węższy niż określony w danym grupowaniu.

2012
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie usług transportu pasażerów

Fragment:

Tym samym przedmiotowa usługa spełnia przesłanki do zakwalifikowania jej do usługi mieszczącej się w grupowaniu PKWIU 50.10.1 „ Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu ”, opodatkowanej na zasadach określonych ww. art. 28f ust. 1 ustawy. Odnośnie natomiast stawki podatku dla przedmiotowych usług to zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy (Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% (na podstawie art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 2013r.) w poz. 158 wykazano „ Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu ” -PKWIU 50.10.1. Tym samym przedmiotowe usługi, świadczone na terytorium Polski (biorąc pod uwagę uregulowania art. 28f ustawy) będą opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%. Jeżeli jednak przedmiotem usługi będzie transport międzynarodowy, to zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy będzie ona opodatkowana stawką 0%. Zgodnie natomiast z art. 83 ust. 3 pkt 2 przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

2011
1
cze

Istota:

„Czy wykonywany w całości na terenie kraju transport towarów przemieszczonych z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego stanowi część wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o VAT i w sytuacji gdy nabywca podał numer, pod którym jest zidentyfikowany dla celów VAT w innym kraju UE będzie opodatkowany w państwie, które wydało nabywcy ten numer, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o VAT?”,

Fragment:

Nr 54, 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z art. 28 ust.1 w/w ustawy, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 28 ust. 2 w/w ustawy, wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, o której mowa w ust. 1, jest również usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Na podstawie art. 28 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

2011
1
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania usług pomocniczych do usług transportowych

Fragment:

Dalszy transport towaru tj. transport morski wykonuje inna firma. Spółka podkreśla, iż kontrahent holenderski (nabywca usługi) podał dla identyfikacji podatku VAT numer NIP holenderski (nie polski). Kontrahent holenderski uważa, iż usługi Spółki mają charakter usług dodatkowych pomocniczych związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów i z uwagi na fakt, iż podał on Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego świadczenia usługi – miejscem świadczenia usługi (opodatkowania) jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Tak więc, zdaniem kontrahenta, usługa ta nie może być opodatkowana w Polsce zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o VAT, a faktura powinna być wystawiona z adnotacją „ podatek rozliczy nabywca ”. Ze stanowiskiem kontrahenta holenderskiego Spółka się nie zgadza, uważa bowiem, iż ma tu zastosowanie przepis art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT i usługa podlega opodatkowaniu w Polsce według stawki krajowej. Stanowisko Spółki wynika z faktu, iż nie wykonuje ona usług bezpośrednio związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów .

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, uzyskanych w wyniku sprzedaży usług transportu wodnego, komunikacji miejskiej oraz opłat niepodlegających opodatkowaniu (z tytułu rezygnacji z wcześniej opłaconego rejsu), przy zastosowaniu kas rejestrujących, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Ponadto, w okresie letnim Podatnik będzie organizował regularny transport morski pasażerski, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 61.10.1 "Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego", wymieniony w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT w poz. 145 jako usługa opodatkowana stawką podatku w wysokości 7 %. W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconego rejsu przez klientów pobierana jest opłata w wysokości 25 % ceny biletu, która nie podlega podatkowi VAT. W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zdaniem Podatnika transport morski pasażerski nie jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wobec powyższego Podatnik przewiduje następujące działania: - zainstalowanie kas rejestrujących we wszystkich punktach sprzedaży usług transportu morskiego pasażerskiego, - w punktach, w których będą sprzedawane wyłącznie usługi transportu wodnego, cała sprzedaż będzie ewidencjonowana z zastosowaniem kas rejestrujących, - w jednym z punktów (wielostanowiskowym) zostanie wydzielone stanowisko (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż łożysk stanowiących części zamienne do środków transportu morskiego opodatkowana jest stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Fragment:

Nr 54, poz. 535/ do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia tych środków (z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu) stosuje się stawkę podatku 0%. Jednak przepis ten ma odniesienie jedynie do środków transportu morskiego, wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy j.w. W podpunkcie d tegoż przepisu wymienione są statki przeznaczone do przewozu towarów oraz statków przeznaczonych do przewozu zarówno osób, jak i towarów (PKWiU 35.11.24), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU 35.11.24-20.3), oraz jednostek pływających wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00. Art. 83 ust. 1 pkt 15 daje prawo zastosowania stawki podatku 0% także dla usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych.Powyższy przepis będzie miał zastosowanie jedynie w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że usługi powyższe zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych powyżej – podstawa prawna : art. 83 ust. 2 ustawy j.w. Zaznaczyć należy, iż przepisy art. 83 ust. 2 ustawy odnoszą się jedynie (...)