IPPP3/4512-580/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może stosować 0% stawkę podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nieznajdujących się w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o którym mowa w art. 83 ust. 1c, jedynie na podstawie otrzymanych oświadczeń/zaświadczeń, iż są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika zgodnie z art. 83 ust. 1f?
IPPP3/4512-580/15-4/IGinterpretacja indywidualna
  1. przewoźnik powietrzny
  2. stawka preferencyjna
  3. stawka preferencyjna podatku
  4. transport międzynarodowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 września 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 września 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 21 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Wniosek został uzupełniony w dniu 23 września 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 września 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 21 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą PKD 49.41.Z. Transport drogowy towarów. W ramach tej prowadzonej działalności gospodarczej świadczy również usługi wspomagające transport lotniczy, m.in. na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Są to usługi określone w art. 83 ust. 1 pkt 8.

Spółka wykonuje czynności w zakresie obsługi ładunków i bagażu pasażerów. Za wykonane usługi Spółka obciąża przewoźników powietrznych wystawiając faktury. Na podstawie zawartych z przewoźnikami umów, Spółka zobowiązana jest m.in. do transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może stosować 0% stawkę podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nieznajdujących się w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o którym mowa w art. 83 ust. 1c, jedynie na podstawie otrzymanych oświadczeń/zaświadczeń, iż są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika zgodnie z art. 83 ust. 1f...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie usługi związane z obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym korzystają z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy nie precyzują, co mieści się w zakresie usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków. Ustawodawca pozostawił otwarty katalog usług objętych preferencyjną stawką podatku umieszczając w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy zapis o „innych o podobnym charakterze usługach”.

Wnioskodawca uważa, że transport bagażu pasażera mieści się w zakresie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Natomiast art. 83 ust. 2 ustawy nakłada na podatnika obowiązek prowadzenia dokumentacji ściśle określającej, że usługi były świadczone na rzecz przewoźników lub innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

O ile prowadzenie dokumentacji na podstawie art. 83 ust. 1c nie stwarza większych trudności (Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego), to z kolei ust. 1f nakłada na Stronę obowiązek uzyskania wiarygodnych oświadczeń/ zaświadczeń, pobieranych od przewoźników z kraju ich siedziby, które potwierdzają, że wykonują oni przewozy głównie w transporcie międzynarodowym, zatem spełnione zostaną warunki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera. Kluczowym zagadnieniem jest ustalenie miejsca siedziby działalności podatnika.

Stosownie do art. 10 ust. 1-3 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L, Nr 77, s. 1) - dalej r.w.u., na użytek stosowania art. 44 i 45 Dyrektywy VAT „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika” jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia tego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. Jeśli kryteria te nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dale ustawą, stawka podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Stosownie do art. 83 ust. 1a do 1c ustawy przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

  1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Ponadto w myśl art. 83 ust. 1f ustawy przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

  1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
  2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Przy czym zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Stosownie do art. 10 ust. 1-3 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L, Nr 77, s. 1) - dalej rozporządzenie Rady, na użytek stosowania art. 44 i 45 Dyrektywy VAT „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika” jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia tego miejsca uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. Jeśli kryteria te nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jednocześnie sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą - transport drogowy towarów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy również usługi wspomagające transport lotniczy, m.in. na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Są to usługi określone w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy. Spółka wykonuje czynności w zakresie obsługi ładunków i bagażu pasażerów. Na podstawie zawartych z przewoźnikami umów, Spółka zobowiązana jest m.in. do transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy może stosować 0% stawkę podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nieznajdujących się w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 83 ust. 1c ustawy, jedynie na podstawie otrzymanych oświadczeń/zaświadczeń, iż są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Świadczoną przez Wnioskodawcę usługę transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera należy uznać za usługę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w ust. 2 art. 83 ustawy.

Zatem aby przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogli skorzystać ze stawki 0% względem nabywanych w Polsce usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, zobowiązani są do przedstawienia swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, iż w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, zagraniczni przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli są uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa ich siedziby, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Mając na uwadze powyższe nie można uznać, że posiadanie jedynie oświadczenia/zaświadczenia od przewoźnika powietrznego czy innego podmiotu wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, że jest on wpisany na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa jego siedziby stanowi dokumentację uprawniającą do zastosowania 0% stawki na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Należy zauważyć, że art. 83 ust. 2 ustawy świadczącego usługę zobowiązuje do posiadania dokumentacji, z której w sposób jednoznaczny wynika, że dany przewoźnik w państwie siedziby wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie stosownie do art. 83 ust. 1f ustawy zagraniczni przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli są uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa ich siedziby, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Zatem wpis na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika świadczy, że dany przewoźnik wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Jednakże nie można uznać, że posiadanie samego oświadczenia/zaświadczenia od przewoźnika powietrznego czy innego podmiotu wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, że jest on wpisany na taką listę stanowi dokumentację jednoznacznie potwierdzającą fakt wpisania danego przewoźnika powietrznego czy innego podmiotu wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na tą listę. Podmiot świadczący usługi na rzecz przewoźnika wpisanego na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym powinien posiadać dokumenty wykazujące wpis na tej liście. Oświadczenie/zaświadczenie od przewoźnika powietrznego czy innego podmiotu wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, że jest on wpisany na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika może stanowić element tej dokumentacji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że może stosować 0% stawkę podatku dla usług transportu opóźnionego bagażu z lotniska pod adres wskazany przez pasażera, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, nieznajdujących się w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 83 ust. 1c ustawy, jedynie na podstawie otrzymanych oświadczeń/zaświadczeń, iż są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy podkreślić, że w ramach wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, organ nie prowadzi postępowania dotyczącego ustalenia i oceny jednoznaczności mocy dowodowej dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna podatku
ITPP1/443-666/12/MS | Interpretacja indywidualna

transport międzynarodowy
IPPP3/4512-571/15-3/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.