IPPP3/443-1016/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stosowania stawki VAT 0% dla usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki VAT 0% dla usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki VAT 0% dla usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o., spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką osobową, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT), Wnioskodawca zarządza kompleksem biurowo - hotelowym, zlokalizowanym w ścisłym centrum Warszawy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka oferuje swoim klientom usługi noclegowe, usługi gastronomiczne oraz inne usługi towarzyszące, jak np. dostęp do Internetu.

Spółka bardzo często świadczy usługi na rzecz przewoźników lotniczych (na podstawie kontraktów handlowych), o których mowa w art. 83 ust. lf ustawy o VAT, tj. wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (dalej: Klienci). W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klientów, Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o VAT, tj. posiada certyfikaty i koncesje wskazujące na status Klientów jako międzynarodowych przewoźników lotniczych (miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest Polska, stąd też Spółka jest zobowiązana rozliczać polski VAT w związku ze świadczeniem tych usług).

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Klientów działalności, w związku z warunkami wynikającymi z konwencji i rozporządzeń lotniczych oraz przepisów IATA, Klienci muszą zapewnić wybranym pracownikom (załogom lotów obsługiwanych przez Klientów) oraz pasażerom lotów wykonywanych przez Klientów określone świadczenia, często realizowane dopiero w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności.

W związku z tym, zgodnie z kontraktami handlowymi zawieranymi pomiędzy Spółką a Klientami, Klienci nabywają od Spółki m.in. wymienione poniżej usługi:

 • usługa zakwaterowania załogi (obejmująca m.in. zapewnienie / utrzymywanie gotowości miejsc noclegowych),
 • usługa zakwaterowania pasażerów (obejmująca m.in. zapewnienie miejsc noclegowych),
 • usługa zapewnienia wyżywienia załodze (w miejscu zakwaterowania),
 • usługa zapewnienia wyżywienia pasażerom (w miejscu zakwaterowania),
 • (dalej łącznie: Usługi).

Powyższe Usługi nabywane są przez Klientów na podstawie podpisanych z Wnioskodawcą kontraktów handlowych, w określonych, specyficznych sytuacjach. Przykładowo, jeżeli dana załoga obsługuje lot do Warszawy z lądowaniem w godzinach wieczornych, a następnie ta sama załoga obsługuje lot z Warszawy w godzinach porannych, to Klienci muszą zapewnić aby załoga ta była w pełni wypoczęta i zdolna do obsługi kolejnego lotu (stąd zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie). Podobnie, jeśli loty obsługiwane przez Klientów nie mogą być uruchomione (ze względu np. na warunki atmosferyczne czy awarię samolotu) wtedy Klienci muszą zapewnić swoim pasażerom zakwaterowanie i wyżywienie do momentu wylotu.

Dotychczas Spółka po wykonaniu usługi wystawiała fakturę VAT za usługi hotelowe ze stawką 8% i usługi gastronomiczne ze stawką VAT 8% i 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Spółka ma prawo stosować stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Spółka ma prawo stosować stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, dana czynność podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, m.in. jeżeli spełnia definicję odpłatnej usługi, jest świadczona przez podatnika VAT, zaś miejscem jej opodatkowania jest Polska.

W ocenie Wnioskodawcy nie podlega wątpliwości, że Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Klientów podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce - są to bowiem usługi o charakterze odpłatnym, realizowane przez Spółkę będącą czynnym podatnikiem VAT oraz miejscem ich świadczenia / opodatkowania jest Polska. Wobec powyższego, jeżeli Usługi podlegają opodatkowaniu w Polsce, należy ustalić stawkę VAT, jaka będzie miała zastosowanie w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów.

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, powinien stosować stawkę 0% VAT w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów. Jak stanowi przywołany powyżej przepis, „stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym”. Z treści art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT wynika zatem, że aby móc zastosować stawkę 0% VAT do danych usług muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 • nabywcą usługi jest przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 • usługi są związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków bądź stanowią usługi o podobnym charakterze.

Poniżej Spółka wykaże, iż oba wymienione powyżej warunki są spełnione w przypadku Usług świadczonych na rzecz Klientów, w efekcie czego powinny podlegać opodatkowaniu według 0% stawki VAT.

Charakter nabywanych Usług.

Potwierdzenie, że Klienci, będący nabywcami Usług mają status międzynarodowych przewoźników lotniczych, powinno nastąpić w drodze przedstawienia usługodawcy określonego certyfikatu / dokumentu. W przypadku przewoźników lotniczych nie posiadających siedziby na terytorium kraju, a więc w przypadku Klientów Wnioskodawcy (w Polsce część Klientów posiada jedynie oddział stanowiący stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT) zasady dowodzenia statusu przewoźnika lotniczego są regulowane przez art. 83 ust. 1f ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, „przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o VAT, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 • uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu lotniczego, lub
 • wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika”.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Klienci Spółki posiadają w kraju swojej siedziby status przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynika z określonych certyfikatów / koncesji przewoźnika (alternatywnie z wpisania Klientów na listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszone przez właściwe organy w kraju ich siedziby).

Stąd też, jeśli Spółka będzie dysponować odpowiednim dokumentem (co jak wskazano w opisie stanu faktycznego ma miejsce), to nie powinno być wątpliwości, że w świetle art. 83 ust. 1 pkt 8 i art. 83 ust. lf ustawy o VAT, Klienci Spółki mają status międzynarodowych przewoźników lotniczych. Pierwszy warunek zastosowania 0% stawki VAT dla Usług świadczonych na rzecz Klientów Spółki będzie więc spełniony.

Charakter świadczonych usług.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, 0% stawkę VAT stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem usług „innych o podobnym charakterze”.

Stąd też, za tego typu usługi uznać należy wszystkie świadczenia, które mają charakter podobny do usług związanych z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków, a więc są niezbędne dla prowadzenia działalności w zakresie transportu lotniczego wykonywanej przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego. W opinii Spółki, za tego typu usługi (tj. niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie międzynarodowego transportu lotniczego) należy również uznać Usługi będące przedmiotem wniosku. Wszystkie bowiem Usługi są Klientom Spółki konieczne, aby realizować swoje zobowiązania jako międzynarodowy przewoźnik lotniczy.

Zgodnie z właściwymi regulacjami, a także przez względy bezpieczeństwa, Klienci powinni zapewniać m.in. nocleg, opiekę medyczną, wyżywienie czy transport dla załogi, jak również dla pasażerów (w określonych sytuacjach). Usługi te powodują, że prowadzenie działalności przez Klientów może nastąpić w sposób bezpieczny (przykładowo, wypoczęta załoga jest warunkiem koniecznym, aby uruchomić lot) i że pasażerowie są wciąż zainteresowani nabywaniem biletów na loty obsługiwane przez Klientów (przykładowo, skoro Klienci zapewniają zakwaterowanie w przypadku awarii samolotu do momentu jego naprawy to znaczy, że Klienci są wiarygodnymi partnerami biznesowymi).

Dlatego też, nie powinno być wątpliwości, że Usługi nabywane przez Klientów Spółki mieszczą się w hipotezie normy art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, a więc są usługami „innymi o podobnym charakterze”, dającymi prawo do stosowania 0% stawki VAT. Drugi warunek zastosowania 0% stawki VAT dla Usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów będzie więc spełniony.

W świetle powyższego, zakładając, że Spółka jest w posiadaniu odpowiednich potwierdzeń statusu Klientów jako międzynarodowych przewoźników lotniczych (o których mowa w art. 83 ust. lf ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.), to uzasadnione będzie objęcie świadczonych Usług 0% stawką VAT (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT). Warunki do zastosowania preferencyjnej stawki VAT do tych Usług będą bowiem spełnione.

Na możliwość stosowania 0% stawki VAT do Usług świadczonych na rzecz Klientów Spółki wskazuje również praktyka organów podatkowych. Zgodnie bowiem z praktyką organów podatkowych, 0% stawkę VAT można stosować do usług obejmujących m.in. transport opóźnionego bagażu, usług hotelowych dla załóg statków powietrznych itd. pod warunkiem, że nabywcą tych usług jest międzynarodowy przewoźnik lotniczy mogący udokumentować / udowodnić swój status.

Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. IPPP3/443-822/13-2/JK, wskazano, że: „(...) Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu, używając określenia «oraz innych o podobnym charakterze». Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym i dalej organ stwierdził, że: „świadczone na rzecz klientów posiadających w swoim kraju status przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (...) przedmiotowe usługi w zakresie zakwaterowania (noclegi), wyżywienia (usługi gastronomiczne), transportu na lotnisko dla załogi pasażerów jak również dla pasażerów mogą być zaliczone do usług związanych z obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, które korzystają z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

Również w interpretacji z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn, IPPP3/443-232/13-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż: „biorąc pod uwagę cytowane przypisy oraz, przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi zakwaterowania załogi (obejmujące m.in. zapewnienie / utrzymywanie w gotowości miejsc noclegowych, opiekę medyczną, dentystyczną i rehabilitacyjną, czyszczenie i pranie odzieży), usługi zakwaterowania pasażerów (obejmujące m.in. zapewnienie miejsc noclegowych, opiekę medyczną, dentystyczną i rehabilitacyjną, czyszczenie i pranie odzieży), usługi, transportu załogi pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wylotu /przylotu, usługi transportu pasażerów pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wylotu / przylotu, usługi zapewnienia wyżywienia załodze (w miejscu zakwaterowania lub poza tym miejscem), usługi zapewnienia wyżywienia pasażerom (w miejscu zakwaterowania lub poza tym miejscem) mogą być zaliczane do usług związanych z obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, które korzystają z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Podobne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. ITPP2/443-748/08/AK, oraz w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn. ITPP2/443-119/08/AP.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy stanowisko o możliwości stosowania 0% stawki VAT do Usług świadczonych na rzecz Klientów jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 1b ustawy w przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Natomiast w myśl art. 83 ust. 1e ustawy na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego.

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
 2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zatem zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Przy tym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz udział liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Przy czym na podstawie danych otrzymanych od przewoźników Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

Natomiast zagraniczni przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli są uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa ich siedziby, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Zatem przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy. Zaś aby przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogli skorzystać ze stawki 0% względem nabywanych w Polsce usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, zobowiązani są do przedstawienia swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, iż w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Dokumentem tym może być wskazanie analogicznej, jak obowiązującej w Polsce listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na której dany przewoźnik jest umieszczony bądź dokumentem tym może być np. koncesja lub odpowiedni akt właściwego organu państwa siedziby przewoźnika uprawniający do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca bardzo często świadczy usługi na rzecz przewoźników lotniczych (na podstawie kontraktów handlowych), o których mowa w art. 83 ust. lf ustawy o VAT, tj. wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (Klienci). W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz Klientów, Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o VAT, tj. posiada certyfikaty i koncesje wskazujące na status Klientów jako międzynarodowych przewoźników lotniczych (miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest Polska, stąd też Spółka jest zobowiązana rozliczać polski VAT w związku ze świadczeniem tych usług).

W związku z warunkami wynikającymi z konwencji i rozporządzeń lotniczych oraz przepisów IATA, Klienci muszą zapewnić wybranym pracownikom (załogom lotów obsługiwanych przez Klientów) oraz pasażerom lotów wykonywanych przez Klientów określone świadczenia, często realizowane dopiero w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności.

W związku z tym, zgodnie z kontraktami handlowymi zawieranymi pomiędzy Spółką a Klientami, Klienci nabywają od Spółki m.in.:

 • usługa zakwaterowania załogi (obejmująca m.in. zapewnienie / utrzymywanie gotowości miejsc noclegowych),
 • usługa zakwaterowania pasażerów (obejmująca m.in. zapewnienie miejsc noclegowych),
 • usługa zapewnienia wyżywienia załodze (w miejscu zakwaterowania),
 • usługa zapewnienia wyżywienia pasażerom (w miejscu zakwaterowania).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zagadnienia, czy w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Spółka ma prawo stosować stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone na rzecz Klientów posiadających status przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (potwierdzony certyfikatem czy koncesją) przedmiotowe usługi w zakresie zakwaterowania oraz wyżywienia mogą być zaliczone do usług związanych z obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, które korzystają z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Zatem w odniesieniu do Usług świadczonych na rzecz Klientów, będących przewoźnikami wykonującymi głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Spółka ma prawo stosować stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.