IBPP4/4512-251/15/PK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku świadczenia usług hotelowych dla linii lotniczych
IBPP4/4512-251/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. transport międzynarodowy
 3. usługi hotelarskie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku świadczenia usług hotelowych dla linii lotniczych – jest:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych dla załogi,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych nieodpłatnie dla członków rodziny załogi.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku świadczenia usług hotelowych dla linii lotniczych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 stycznia 2016 r. stanowiącym odpowiedz na wezwanie Organu z 12 stycznia 2016 r. znak IBPP4/4512-251/15/PK

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej „Spółka”) jest prowadzenie hotelu, centrum konferencyjno-bankietowego oraz punktów gastronomicznych (restauracji i baru). W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy dla swoich gości usługi zakwaterowania oraz związane z nimi (np. czyszczenia odzieży), usługi wynajmu sal konferencyjnych i sprzętu konferencyjnego, usługi gastronomiczne oraz usługi konferencyjne.

Wśród klientów Spółki znajdują się m.in. linie lotnicze świadczące usługi przewozu międzynarodowego. Z jedną z takich linii - zarejestrowaną dla celów VAT w Niemczech (dalej „Przewoźnik”) - Spółka podpisała umowę, na podstawie której zobowiązała się świadczyć usługi hotelarskie (obejmujące śniadanie) dla członków załóg mających postój w Katowicach.

Każdorazowe przybycie członków załogi jest poprzedzane przesłaniem pocztą elektroniczną awiza przyjazdu, tzw. vouchera, na którym wyszczególnione są m.in. następujące dane:

 • miasto postoju,
 • nazwa linii lotniczej,
 • oznaczenie hotelu (prowadzonego przez Spółkę),
 • symbole i daty lotów, które załoga obsługuje (przylot i wylot),
 • stanowiska członków załogi oraz częściowo, jeżeli są znane, ich dane osobowe (imiona i nazwiska).

Spółka otrzymała od Przewoźnika opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Niemieckiego Ministerstwa Finansów wykaz linii lotniczych, które są uznawane za przewoźników wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym.

Zgodnie z jednym z zapisów umownych Spółka może obciążyć Przewoźnika tylko raz za pobyt danego członka załogi, nawet jeżeli taki pobyt przekroczy 24 godziny. Ponadto członkowie załogi mogą bez dodatkowych opłat, ale w miarę dostępności wolnych łóżek w pokojach przez nich zajmowanych, dokwaterować sobie członków najbliższej rodziny (współmałżonka, dziecko, rodzica itp.).

Strony ustaliły, że faktury za usługi hotelowe będą wystawiane bezpośrednio na Przewoźnika, czyli podmiot zagraniczny, a uzgodnione ceny zostaną powiększone o odpowiedni podatek (VAT).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • zgodnie z § 4 nr 2 oraz § 8 ust. 2 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (Umsatzsteuergesetz, dalej: UStG) z dnia 21 lutego 2005 Niemiecki Minister Finansów za zgodą Bundesratu wydaje zarządzenie, w którym wskazuje na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. W związku z powyższym należy wskazać, że Niemiecki Minister Finansów jest właściwym organem do publikacji listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.
 • spółka, dla której świadczone są opisane we wniosku usługi wykonuje głównie przewozy lotnicze w transporcie międzynarodowym, jako spółka wpisana na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym opublikowany przez odpowiedni organy kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Spółka zaznacza, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów w sprawie pojęcia przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów, że w celu skorzystania ze stawki 0% nabywanych w Polsce towarów i usług przewoźnicy zagraniczni zobowiązani są do przedstawiania swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, iż w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Minister Finansów w powyższych wyjaśnieniach wskazał, iż dokumentem tym może być wskazanie analogicznej, jak obowiązującej w Polsce listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na której dany przewoźnik jest umieszczony i jako przykład została wskazana lista publikowana w Niemczech.

Na podstawie zarówno przepisów polskiej ustawy o VAT, jak i niemieckiego odpowiednika UStG, aby przewoźnik mógł zostać umieszczony na takiej liście musi wykonywać głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Powyższe przepisy są implementacją przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r., w której zostało wskazane, iż stosowanie stawki preferencyjnej jest możliwe tylko dla pomiotów spełniających kryterium udziału przychodów lub zrealizowanej liczby lotów, bądź liczby pasażerów/towarów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem.

 • zgodnie z umową zawartą z wymienioną we wniosku linią lotniczą, usługa hotelowa świadczona dla członków rodziny personelu świadczona jest nieodpłatnie.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy usługi hotelowe świadczone dla linii lotniczej, która świadczy głównie usługi przewozu w transporcie międzynarodowym mogą być opodatkowane obniżoną stawką 0% VAT...
 2. Czy usługi hotelowe świadczone dla tego samego podmiotu jak w pytaniu nr 1, które obejmują przekroczenie doby również mogą być objęte obniżoną stawką 0% VAT...
 3. Czy usługi hotelowe świadczone dla tego samego podmiotu jak w pytaniu nr 1, które obejmują dokwaterowanych członków rodziny również mogą być objęte obniżoną stawką 0% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy uzasadnione jest zastosowanie stawki 0% VAT do usług hotelowych świadczonych na rzecz Przewoźnika, gdyż w oparciu o art. 83, ust. 1, pkt 8 oraz ust. 1f i ust. 2 ustawy o VAT spełnione są przesłanki i wymagania formalne do zastosowania takiego obniżenia.

Spółka jest zarejestrowana, jako czynnik podatnik VAT i świadczy odpłatnie usługi na terenie kraju. Zgodnie z art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. oraz art. 28e ustawy o VAT usługi te, niezależnie od tego czy są świadczone na rzecz podmiotów krajowych czy zagranicznych, podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski, Kluczowe pozostaje zatem zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT, biorąc pod uwagę m.in. charakter podmiotu dla jakiego są one świadczone oraz specyfikę usług, jakie ten podmiot świadczy.

Ustawodawca przewidział szczególne przypadki zastosowania stawki 0% i określił je w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (dalej „ustawa o VAT”), gdzie w ust. 1, pkt 8 wymienił „usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym”. Przepisem tym objęci są także, w oparciu o art. 83, pkt 1f, przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika (m.in. koncesji lub certyfikatu) lub wpisani na stosowną listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie tego typu przewozy, ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Chcąc więc skorzystać z preferencyjnej stawki VAT należy wykazać spełnienie obu warunków zawartych w ust. 1, pkt 8 i jednego z warunków z ust. 1f, co zdaniem Spółki zostało uczynione, gdyż:

 • Spółka uzyskała od Przewoźnika listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez Niemieckiego Ministra Finansów na oficjalnej stronie rządowej tej instytucji, na której to liście Przewoźnik został wymieniony - spełniony jest więc wymóg określony w drugiej części ust. 1, pkt 8 oraz drugi z warunków z pkt 1f,
 • ustawodawca w ust. 1, pkt 8 objął stawką 0% „inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głownie przewozy w transporcie międzynarodowym”, a tym samym pozostawił otwarty katalog takich usług, zastrzegając jedynie, że ich charakter ma być tożsamy z usługami związanymi z obsługą, startem, lądowaniem, parkowaniem i obsługą pasażerów i ładunków. Usługi te należy rozumieć jako niezbędne do prawidłowego wykonania usług przewozu w transporcie międzynarodowym, co w przypadku tego typu usług oznacza w dużej mierze zagwarantowanie bezpieczeństwa pasażerom. Jednym z kluczowych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia tego typu usług jest czynnik ludzki, na który składa się przede wszystkim wypoczęta załoga samolotu. Przewoźnik chcąc zapewnić właściwy komfort wypoczynku i snu członkom swoich załóg gwarantuje im noclegi w hotelu prowadzonym przez Spółkę, a w zawartej umowie zastrzega szereg warunków, którym hotel musi sprostać, związanych z zapewnieniem ciszy, komfortu i odpowiedniego wypoczynku wszystkim pracownikom mającym w Katowicach postój między lotami. Zdaniem Spółki tak ścisłe powiązanie świadczonych usług hotelowych z usługami wykonywanymi przez Przewoźnika pozwala objąć je zastosowaniem art. 83, ust. 1, pkt 8 ustawy o VAT.

Chcąc jak najdokładniej przypisać fakt świadczenia przez Spółkę usług hotelowych na rzecz Przewoźnika do usług przewozu w transporcie międzynarodowym i doprecyzować umowny zapis o zapewnieniu noclegu dla „członków załogi mających postój w Katowicach”, Spółka będzie każdorazowo otrzymywać od Przewoźnika awizo przyjazdów członków załóg (tzw. voucher), na którym określone będą m.in. oficjalne symbole lotów, daty i godziny startu i lądowania w Katowicach, oznaczenie linii lotniczej, a także częściowo dane osobowe (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe) członków załóg. Te dodatkowe dane, zdaniem Spółki pozwalają jednoznacznie powiązać świadczone usługi hotelowe z usługami przewozu w transporcie międzynarodowym i fakt, że nie zawsze na voucherach określone jest imię i nazwisko członka załogi nie dyskwalifikuje usługi z możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT 0%, tym bardziej, że dane te uzyskiwane są już w hotelu, w czasie meldowania się poszczególnych członków załogi. Ponadto, zgodnie z art. 83, ust. 2 ustawy o VAT, wypełniają one także obowiązek prowadzenia przez podatnika dokumentacji, która jednoznacznie wskazywałaby na wykonywanie czynności przy zachowaniu warunków określonych w pkt 8 przepisu będącego przedmiotem zapytania.

Zdaniem Spółki w sporadycznych przypadkach, kiedy zgodnie z umową, członkowie załogi będą mogli korzystać z pokojów powyżej 24 godzin bez dodatkowych opłat, również nie ma prawnych przeciwskazań do zastosowania stawki 0% VAT, gdyż specyfika pracy załóg lotniczych i aspekty bezpieczeństwa sprawiają, że może zaistnieć konieczność pozostania poszczególnych osób na wydłużonym wypoczynku, który Przewoźnik zobowiązany jest im zapewnić. Spółce nie można odmówić prawa założenia, że kierowani na nocleg przez Przewoźnika pracownicy załóg lotniczych są w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z usługami świadczonymi przez Przewoźnika niezależnie od czasu trwania tego wypoczynku. To na pracodawcy bowiem ciąży obowiązek kontrolowania i rozliczania czasu pracy i odpoczynku pracownika, a tym samym Spółka może przyjąć, że dłuższy niż standardowa doba hotelowa pobyt członka załogi w hotelu nadal pozostaje w ścisłym związku z usługami na rzecz przewoźnika lotniczego w transporcie międzynarodowym.

Takie samo podejście Spółka prezentuje w przypadku możliwości darmowego dokwaterowania do pokoju załogi członka najbliższej rodziny. Standardowy gość hotelu za każdą dodatkową osobę w pokoju jest zobligowany dopłacić określoną kwotę, natomiast przewidując znikomy odsetek tego typu sytuacji w przypadku gości objętych umową z Przewoźnikiem i fakt długoterminowej współpracy, Spółka wyraziła zgodę na zastosowanie tego typu rabatu w przypadku dodatkowych osób z najbliższej rodziny gościa. Spółka jednocześnie uważa, że taka dodatkowa osoba dokwaterowana do pokoju, za którą Przewoźnik nie ponosi żadnej opłaty, a więc de facto płaci tyle samo, co w przypadku samotnego i pobytu członka załogi, nie zmienia charakteru pokoju, jako związanego z usługami przewozu w transporcie międzynarodowym, gdyż główny gość nadal jest członkiem załogi w trakcie koniecznego wypoczynku w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, a więc usługa hotelowa może być opodatkowana stawką 0% VAT.

Na szerokie rozumienie zakresu usług objętych przepisem prawa będącym przedmiotem tego wniosku wskazuje także praktyka organów podatkowych w wydawanych interpretacjach dotyczących podobnych zdarzeń gospodarczych. Zarówno w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24.06.2013 r. nr IPPP3/443-252/13-2/JK, jak i Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17.11.2008 r. nr ITPP2/443-748/08/AK, uznano, że art. 83, ust. 1, pkt 8 ustawy o VAT nie ogranicza jego stosowania jedynie do wymienionych w nim bezpośrednio usług i pozwala objąć nim szerokie spektrum usług spełniających kryterium świadczenia na rzecz przewoźników lotniczych w transporcie międzynarodowym. Uznano w nich, że dopełniając wymagań formalnych zawartych w art. 83, ust. 1f i ust. 2, usługi hotelowe można objąć zakresem szczególnego zastosowania stawki 0% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych dla załogi,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych nieodpłatnie dla członków rodziny załogi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi. Przy czym za odpłatne świadczenie usług uznaje się również ww. czynności określone w art. 8 ust. 2 ustawy.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

-wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
 2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zatem zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy. Zdaniem Organu do ww. usług należy zaliczyć również usługi zakwaterowania załogi samolotów w miejscach postoju.

Zagraniczni przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli są uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa ich siedziby, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Aby przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogli skorzystać ze stawki 0% względem nabywanych w Polsce usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, zobowiązani są do przedstawienia swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, iż w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Dokumentem tym może być wskazanie analogicznej, jak obowiązującej w Polsce listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na której dany przewoźnik jest umieszczony bądź dokumentem tym może być np. koncesja lub odpowiedni akt właściwego organu państwa siedziby przewoźnika uprawniający do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych.

Jak wynika z wniosku Spółka w świadczy usługi hotelarski dla linii lotniczej która świadczy głównie usługi przewozu w transporcie międzynarodowym mającej siedzibę poza granicami kraju. Linia ta widnieje - w opublikowanym przez właściwy organ - wykazie (otrzymanym przez Wnioskodawcę) linii lotniczych, które są uznawane za przewoźników wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym.

Każdorazowe przybycie członków załogi jest poprzedzane przesłaniem pocztą elektroniczną awiza przyjazdu, tzw. vouchera, na którym wyszczególnione są m.in. następujące dane:

 • miasto postoju,
 • nazwa linii lotniczej,
 • oznaczenie hotelu (prowadzonego przez Spółkę),
 • symbole i daty lotów, które załoga obsługuje (przylot i wylot),
 • stanowiska członków załogi oraz częściowo, jeżeli są znane, ich dane osobowe (imiona i nazwiska).

W ramach zawartej z linią lotniczą umowy Spółka świadczy usługi hotelowe dla członków załóg mających postój. W ramach realizacji ww. umowy mają miejsce usługi hotelarskie nie przekraczające dobę, przekraczające dobę oraz usługi nieodpłatnego zakwaterowania najbliższych członków rodziny załogi do pokojów zajmowanych przez załogę.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone na rzecz Klientów posiadających status przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym przedmiotowe usługi hotelarskie mogą być zaliczone do usług związanych z obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, które korzystają z preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy w zakresie w jaki usługi te odnoszą się do usług zakwaterowania załogi niezależnie od czasu trwania takiej usługi, jeśli jest ona związana z wykonywanie czynności służbowych załogi np. w oczekiwaniu na wylot.

Zatem w odniesieniu do tych usług świadczonych na rzecz przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Spółka ma prawo stosować stawkę 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT

Natomiast nie sposób uznać za usługę związaną z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze, czynność zakwaterowania członków rodziny załogi. Nie są to bowiem osoby które maja jakikolwiek związek z obsługa lotów, a tym samym świadczenie dla nich usług nie wynika z pełnionych przez te osoby czynnościami służbowymi.

Odnośnie zaś samego opodatkowanie niepłatnego świadczenia ww. usługi to należy zauważyć że kwestie tę reguluje art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2. Interpretując art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m. in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów.

Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Podkreślić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Wskazać należy, że przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (działalnością gospodarczą podatnika) należy rozumieć, że są one wykonywane w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić że przedmiotowe nieodpłatne świadczenie usług hotelowych winno być uzna na gruncie podatku VAT za odpłatna usługę na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zdaniem Organu nie sposób uznać aby usługi tę były wykonywane w związku z potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Dlatego też usługi te winny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych dla załogi,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usług hotelowych świadczonych nieodpłatnie dla członków rodziny załogi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.