IBPP4/443-261/14/LG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X” w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych”
IBPP4/443-261/14/LGinterpretacja indywidualna
 1. przewoźnik powietrzny
 2. stawka preferencyjna podatku
 3. stawki podatku
 4. transport międzynarodowy
 5. usługi gastronomiczne
 6. usługi hotelarskie
 7. usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Hotel A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych (hotel, restauracja, bar). Działalność jest prowadzona w budynku hotelowym w ... Na podstawie umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych Wnioskodawca obsługuje X - przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Umowa dotyczy zakwaterowania pracowników X oraz pasażerów firmy X. Rezerwacje dokonywane są z zaznaczeniem, czy są to rezerwacje dla celów służbowych czy prywatnych, z określeniem rejsu i statusu pasażera. Usługi świadczone na rzecz X głównie dotyczą zakwaterowania i wyżywienia załogi oraz pasażerów w późnych godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych (międzylądowania, awarie, trudne warunki atmosferyczne, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu). Obecnie kontrahent zwrócił się do Wnioskodawcy z wnioskiem o zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe świadczone dla załóg oraz pasażerów z „rejsów zakłóconych” na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X z rejsów zakłóconych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku, ze zm....
 2. Czy rezerwacja miejsc hotelowych z zaznaczeniem: rejsu, daty, nazwisk pasażerów i załogi samolotu lub kserokopie biletów pasażerów i legitymacji służbowych załogi spełniają wymogi art. 83 ust. 2 ustawy o podatku VAT w zakresie prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że usługi zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w przepisie art. 83 ust 1 pkt 8 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X z rejsów zakłóconych na podstawie art. 83 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku, ze zmianami, jest prawidłowe, zarówno w sytuacji, gdy obsługujemy załogi samolotów i pasażerów lotów międzynarodowych jak i krajowych. Powołany wyżej przepis : „Stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.” Nie precyzuje jednoznacznie dla jakiego rodzaju usług właściwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0%. W opinii Wnioskodawcy również usługi hotelowe i gastronomiczne, świadczone na rzecz załóg i pasażerów przewoźnika z rejsów zakłóconych, które nie mogą być kontynuowane, spełniają warunki dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Natomiast w przypadku świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych na rzecz pracowników lub gości przewoźnika, innych niż w sytuacji lotów zakłóconych, również w przerwach pomiędzy lotami (przed lotem powrotnym) nie uprawnia Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Przewoźnik, z którym Wnioskodawca współpracuje - X zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 11 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku jest wpisany na ww. listę.
 2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 opodatkowaniu wg stawki 0% podlegają czynności, o których mowa w art. 83 ust.1 pkt 8 w przypadku prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. W opinii mogą Wnioskodawcy mogą to być szczegółowo opisane rezerwacje lub kserokopie biletów oraz dokumentów załóg lotniczych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

-wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 1b ustawy w przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
 2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zatem zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Przy tym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz udział liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Przy czym na podstawie danych otrzymanych od przewoźników Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

Tym samym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych (hotel, restauracja, bar). Działalność jest prowadzona w budynku hotelowym w ... Na podstawie umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych Wnioskodawca obsługuje X - przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Umowa dotyczy zakwaterowania pracowników X oraz pasażerów firmy X. Rezerwacje dokonywane są z zaznaczeniem, czy są to rezerwacje dla X głównie dotyczą zakwaterowania i wyżywienia załogi oraz pasażerów w późnych godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych (międzylądowania, awarie, trudne warunki atmosferyczne, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu). Ponadto Przewoźnik, z którym Wnioskodawca współpracuje - X. zgodnie z obwieszczeniem nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku jest wpisany na ww. listę.

Zatem Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz X dla załóg i pasażerów rejsów związanych z międzylądowaniem, awarią, trudnymi warunkami atmosferycznymi, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu czyli dla usług związanych z określonymi przez Wnioskodawcę „rejsami zakłóconymi

Należy jednak pamiętać, że zgodnie ze wskazanym wcześniej art. 83 ust. 2 zastosowanie stawki 0%, w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, jest możliwe jedynie w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę odpowiedniej dokumentacji.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy szczegółowo opisane rezerwacje miejsc hotelowych z zaznaczeniem rejsu, daty, nazwisk pasażerów i załóg samolotu lub kserokopie biletów oraz dokumentów załóg samolotów spełniają wymogi art. 83 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do powyższego wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i wydane na jej podstawie przepisy zawarte w rozporządzeniach wykonawczych nie regulują kwestii sposobu prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy. Wskazują one jedynie, że z prowadzonej w oparciu o ten przepis dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, że czynności, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Tym samym skoro kwestia sposobu prowadzenia dokumentacji nie została uregulowana przepisami prawa, dla oceny czy prowadzona dokumentacja wypełnia wymogi dla zastosowania 0% stawki podatku, należy odnieść się do regulacji zawartej w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 180 § 1 ww. ustawy, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Zdaniem Organu w przypadku usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (X) spełniającego wymagania, o których mowa w art. 83 ust. 1a-af ustawy, na podstawie przedstawionego sposobu dokumentowania świadczonych usług jest możliwe potwierdzenie świadczenia usług na rzecz X związanych z tzw. rejsami zakłóconymi.

W tym miejscu zaznaczyć jednak wyraźnie należy, że postępowanie interpretacyjne ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W prowadzonym w tym trybie postępowaniu Organ może opierać się jedynie na brzmieniu przepisów i nie może prowadzić postępowania dowodowego. Tym samym, skoro sposób prowadzenia dokumentacji nie został określony przepisami, jednoznaczne potwierdzenie czy prowadzona przez Wnioskodawcę dokumentacja na potrzeby zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, wypełnia dyspozycje art. 83 ust. 2 ustawy możliwe jest jedynie w postępowaniu podatkowym.

Ponadto Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia opodatkowania właściwą stawką usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz pracowników lub gości przewoźnika X, innych niż w sytuacji opisanych przez Wnioskodawcę tzw. lotów zakłóconych, również w przerwach pomiędzy lotami (przed lotem powrotnym), gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka preferencyjna podatku
ITPP1/443-666/12/MS | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IBPP2/443-872/14/WN | Interpretacja indywidualna

transport międzynarodowy
ITPP2/443-863/14/AK | Interpretacja indywidualna

usługi gastronomiczne
ITPP1/443-816/14/MS | Interpretacja indywidualna

usługi hotelarskie
IPPP1/443-768/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym
ILPP2/443-185/08-2/GZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.