IBPP4/443-261/14/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X” w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania stawką 0% usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X w przypadku tzw. „rejsów zakłóconych”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Hotel A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych (hotel, restauracja, bar). Działalność jest prowadzona w budynku hotelowym w ... Na podstawie umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych Wnioskodawca obsługuje X - przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Umowa dotyczy zakwaterowania pracowników X oraz pasażerów firmy X. Rezerwacje dokonywane są z zaznaczeniem, czy są to rezerwacje dla celów służbowych czy prywatnych, z określeniem rejsu i statusu pasażera. Usługi świadczone na rzecz X głównie dotyczą zakwaterowania i wyżywienia załogi oraz pasażerów w późnych godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych (międzylądowania, awarie, trudne warunki atmosferyczne, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu). Obecnie kontrahent zwrócił się do Wnioskodawcy z wnioskiem o zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe świadczone dla załóg oraz pasażerów z „rejsów zakłóconych” na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X z rejsów zakłóconych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku, ze zm....
  2. Czy rezerwacja miejsc hotelowych z zaznaczeniem: rejsu, daty, nazwisk pasażerów i załogi samolotu lub kserokopie biletów pasażerów i legitymacji służbowych załogi spełniają wymogi art. 83 ust. 2 ustawy o podatku VAT w zakresie prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że usługi zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w przepisie art. 83 ust 1 pkt 8 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

  1. Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% na usługi hotelowe i gastronomiczne świadczone na rzecz załóg lotniczych i pasażerów X z rejsów zakłóconych na podstawie art. 83 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku, ze zmianami, jest prawidłowe, zarówno w sytuacji, gdy obsługujemy załogi samolotów i pasażerów lotów międzynarodowych jak i krajowych. Powołany wyżej przepis : „Stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.” Nie precyzuje jednoznacznie dla jakiego rodzaju usług właściwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0%. W opinii Wnioskodawcy również usługi hotelowe i gastronomiczne, świadczone na rzecz załóg i pasażerów przewoźnika z rejsów zakłóconych, które nie mogą być kontynuowane, spełniają warunki dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Natomiast w przypadku świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych na rzecz pracowników lub gości przewoźnika, innych niż w sytuacji lotów zakłóconych, również w przerwach pomiędzy lotami (przed lotem powrotnym) nie uprawnia Wnioskodawcy do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%. Przewoźnik, z którym Wnioskodawca współpracuje - X zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 11 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku jest wpisany na ww. listę.
  2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 opodatkowaniu wg stawki 0% podlegają czynności, o których mowa w art. 83 ust.1 pkt 8 w przypadku prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. W opinii mogą Wnioskodawcy mogą to być szczegółowo opisane rezerwacje lub kserokopie biletów oraz dokumentów załóg lotniczych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

  1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

-wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 1b ustawy w przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

  1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
  2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy umożliwia zatem zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków, jednak nie zamknął tego katalogu usług, używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”. Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Przy tym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz udział liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Przy czym na podstawie danych otrzymanych od przewoźników Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

Tym samym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych (hotel, restauracja, bar). Działalność jest prowadzona w budynku hotelowym w ... Na podstawie umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych Wnioskodawca obsługuje X - przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Umowa dotyczy zakwaterowania pracowników X oraz pasażerów firmy X. Rezerwacje dokonywane są z zaznaczeniem, czy są to rezerwacje dla X głównie dotyczą zakwaterowania i wyżywienia załogi oraz pasażerów w późnych godzinach nocnych lub wczesnych godzinach porannych (międzylądowania, awarie, trudne warunki atmosferyczne, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu). Ponadto Przewoźnik, z którym Wnioskodawca współpracuje - X. zgodnie z obwieszczeniem nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku jest wpisany na ww. listę.

Zatem Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz X dla załóg i pasażerów rejsów związanych z międzylądowaniem, awarią, trudnymi warunkami atmosferycznymi, w sytuacjach kiedy nie można kontynuować lotu czyli dla usług związanych z określonymi przez Wnioskodawcę „rejsami zakłóconymi

Należy jednak pamiętać, że zgodnie ze wskazanym wcześniej art. 83 ust. 2 zastosowanie stawki 0%, w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy, jest możliwe jedynie w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę odpowiedniej dokumentacji.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy szczegółowo opisane rezerwacje miejsc hotelowych z zaznaczeniem rejsu, daty, nazwisk pasażerów i załóg samolotu lub kserokopie biletów oraz dokumentów załóg samolotów spełniają wymogi art. 83 ust. 2 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do powyższego wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i wydane na jej podstawie przepisy zawarte w rozporządzeniach wykonawczych nie regulują kwestii sposobu prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy. Wskazują one jedynie, że z prowadzonej w oparciu o ten przepis dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, że czynności, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Tym samym skoro kwestia sposobu prowadzenia dokumentacji nie została uregulowana przepisami prawa, dla oceny czy prowadzona dokumentacja wypełnia wymogi dla zastosowania 0% stawki podatku, należy odnieść się do regulacji zawartej w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 180 § 1 ww. ustawy, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Zdaniem Organu w przypadku usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (X) spełniającego wymagania, o których mowa w art. 83 ust. 1a-af ustawy, na podstawie przedstawionego sposobu dokumentowania świadczonych usług jest możliwe potwierdzenie świadczenia usług na rzecz X związanych z tzw. rejsami zakłóconymi.

W tym miejscu zaznaczyć jednak wyraźnie należy, że postępowanie interpretacyjne ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W prowadzonym w tym trybie postępowaniu Organ może opierać się jedynie na brzmieniu przepisów i nie może prowadzić postępowania dowodowego. Tym samym, skoro sposób prowadzenia dokumentacji nie został określony przepisami, jednoznaczne potwierdzenie czy prowadzona przez Wnioskodawcę dokumentacja na potrzeby zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, wypełnia dyspozycje art. 83 ust. 2 ustawy możliwe jest jedynie w postępowaniu podatkowym.

Ponadto Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia opodatkowania właściwą stawką usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych na rzecz pracowników lub gości przewoźnika X, innych niż w sytuacji opisanych przez Wnioskodawcę tzw. lotów zakłóconych, również w przerwach pomiędzy lotami (przed lotem powrotnym), gdyż zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.